Oświadczenie Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania ws. wypowiedzi Pana Kazimierza Skałeckiego dla Gazety Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2015 roku

Opublikowane przez IdP w dniu

LOGO IdP wektor-01Jako organizacja dzia?aj?ca aktywnie na rzecz promowania zrównowa?onych form transportu, bierzemy regularnie udzia? w wa?nych dla miasta procesach opiniowania projektów inwestycji komunikacyjnych. Uwagi sk?adamy w imieniu stowarzyszenia oraz indywidualnie. Stowarzyszenie o?wiadcza jednak, ?e nie mog?o zabra? udzia?u w ?adnych konsultacjach aktualnego projektu przebudowy Ronda Kaponiera, bo Zarz?d Dróg Miejskich nigdy takowych nie og?osi?. Nieprawd? jest wi?c stwierdzenie, które pad?o w artykule jakoby ZDM zwróci? si? do poznaniaków o zdanie na temat tego projektu, a organizacje spo?eczne nie wnios?y uwag.

Dzia?alno?? Zarz?du Dróg Miejskich pod rz?dami Pana Kazimierza Ska?eckiego cechowa?a wyj?tkowy sposób komunikowania si? z mieszka?cami na temat procesów inwestycyjnych. Mia? on charakter jednostronny. Konsultacje ogranicza?y si? do umieszczenia projektu na stronie internetowej, a zg?aszane uwagi bardzo cz?sto l?dowa?y w koszu. G?os mieszka?ców nie by? brany powa?nie pod uwag? podczas procesu przygotowywania inwestycji. Konsultacje spo?eczne organizowane by?y wy??cznie pro forma by wype?ni? nakaz kierownictwa. Podczas zbierania opinii mieszka?ców notorycznie dochodzi?o do narusze? wewn?trznych regulacji miasta przez co standard tego procesu zachowywa? bardzo niski poziom. Sugestia wi?c, ?e organizacje spo?eczne mog?y zaproponowa? inne rozwi?zanie ruchu rowerowego na rondzie jest wyj?tkowo nie na miejscu. Nie mog?y, bo nie mia?y bladego poj?cia, ?e takie zmiany s? wprowadzane, a gdyby jaki? przedstawiciel administracji drogowej jednak zapyta? mieszka?ców o zdanie, to i tak nie by?oby ono respektowane. Co wi?cej Zarz?d Dróg Miejskich robi? co móg?, aby nie udost?pnia? stronie spo?ecznej ?adnych dokumentów.

O ostateczny projekt przebudowy Ronda Kaponiera w zwi?zku z odbudow? buy qualitest phentermine Mostu Uniwersyteckiego po raz pierwszy poprosili?my na pi?mie 11 czerwca 2013 roku. Przez miesi?c nie udzielono nam ?adnej odpowiedzi. 11 lipca 2013 r. ponowili?my zapytanie. 22 lipca 2013 roku otrzymali?my odpowied? z Zarz?du Dróg Miejskich, ?e w zwi?zku z budow? mostu wcze?niejszy projekt si? nie zmieni, ale je?li chcemy zobaczy? dokumentacj?, to musimy przyjecha? do ich siedziby. Zakomunikowano nam równie?, ?e planowane s? zmiany dotycz?ce organizacji ruchu na rondzie, oraz ?e ostateczny projekt zostanie upubliczniony pod koniec 2013 r.. Tak czekali?my… rok. Zdenerwowani brakiem realizacji obietnicy przeprowadzenia konsultacji spo?ecznych, wyst?pili?my 30 lipca 2014 r. o aktualny projekt przebudowy Ronda Kaponiera. Niezw?ocznie po jego otrzymaniu udost?pnili?my go na naszych stronach. Prawd? jest wi?c, ?e projekt by? dost?pny w internecie, ale nie Pan Ska?ecki go tam umie?ci?.

Na koniec chcieliby?my o?wiadczy?, ?e projekt przebudowy Kaponiery nigdy nie zosta? skonsultowany. Co prawda w maju 2010 roku Zarz?d Dróg Miejskich umie?ci? koncepcj? przebudowy ronda na swoich stronach internetowych oraz umo?liwi? sk?adanie uwag, ale nigdy na nie nie odpowiedzia?. Przez 5 lat nie doczekali?my si? ?adnego sprawozdania z konsultacji, nie mówi?c ju? o zbiorczym odniesieniu si? do sugestii mieszka?ców. Nie mamy poj?cia czy nasze uwagi z?o?one podczas tych konsultacji zosta?y merytorycznie rozpatrzone. Zarz?d Dróg Miejskich nigdy nie prowadzili ?adnego dialogu z mieszka?cami na temat sposobu funkcjonowania Ronda Kaponiery po przebudowie, zw?aszcza nad sensowno?ci? jej odbudowy w kszta?cie z lat 70 tych.

Kategorie: Aktualności