Park biurowy PIXEL – nowa siedziba Grupy Allegro

Opublikowane przez IdP w dniu

park_biurowy_pixel

Park biurowy PIXEL b?dzie docelowo zespo?em pi?ciu budynków biurowych, usytuowanych u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Babimojskiej. Projekt zak?ada stworzenie w budynkach ogólnodost?pnych, zielonych tarasów, ogrodów na dachach oraz jasnych i nas?onecznionych wn?trz. We wn?trzach natomiast maj? by? wykorzystane naturalne, wy??cznie ekologiczne materia?y wyko?czeniowe.

Oprócz powierzchni biurowej, w kompleksie znajdzie si? miejsce na ??obek, przedszkole, oraz inne us?ugi – np. centra fitness i gabinety lekarskie. Na terenie kompleksu zaprojektowane zosta?y ?cie?ki i parkingi rowerowe. Rowerzy?ci b?d? mogli skorzysta? z pryszniców, które znajd? si? w wydzielonych ?azienkach.

Pierwszy etap parku biurowego PIXEL zak?ada budow? jednego budynku, którym g?ównym najemc? b?dzie Grupa Allegro. Zako?czenie prac przewidziane jest na koniec pa?dziernika 2012 roku. Budynek najprawdopodobniej uzyska ekologiczny certyfikat GreenBuilding.

{slimbox images/stories/pixel/projekt_pixel_allegro3.jpg, images/stories/pixel/projekt_pixel_allegro3_s.jpg, Park biurowy PIXEL – perspektywa bry?y budynku od strony ulicy Grunwaldzkiej; images/stories/pixel/projekt_pixel_allegro4.jpg, images/stories/pixel/projekt_pixel_allegro4_s.jpg, Park biurowy PIXEL – perspektywa budynku z g??bi dzia?ki od strony s?siednich, planowanych inwestycji; images/stories/pixel/projekt_pixel_allegro2.jpg, images/stories/pixel/projekt_pixel_allegro2_s.jpg, Park biurowy PIXEL – perspektywa elewacji frontowej z wej?ciem g?ównym od strony skrzy?owania Grunwaldzka/Babimojska; images/stories/pixel/projekt_pixel_allegro5.jpg, images/stories/pixel/projekt_pixel_allegro5_s.jpg, Park biurowy PIXEL – projekt koncepcyjny zieleni; images/stories/pixel/projekt_pixel_allegro6.jpg, images/stories/pixel/projekt_pixel_allegro6_s.jpg, Park biurowy PIXEL – przekrój A-A; images/stories/pixel/projekt_pixel_allegro7.jpg, images/stories/pixel/projekt_pixel_allegro7_s.jpg, Park biurowy PIXEL – przekrój B-B; images/stories/pixel/projekt_pixel_allegro1.jpg, images/stories/pixel/projekt_pixel_allegro1_s.jpg, Park biurowy PIXEL – lokalizacja}

Nazwa inwestycji: Park biurowy PIXEL, etap 1
Inwestor: 2Build Sp z o.o.
G?ówny najemca: Grupa Allegro Sp z o.o.
Projekt: Jems Architekci
Projekt wn?trz: Ultra Architects

Ilo?? kondygnacji: 10 (w tym 3 podziemne)
Powierzchnia ca?kowita: 33 tys m2
Podziemnych miejsc parkingowych: 420
Naziemnych miejsc parkingowych: 30
Zako?czenie prac: 31.10.2012.

 

Projekt koncepcyjny zieleni

Projekt zieleni zosta? zaprojektowany buy accutane cheap tak, aby stanowi? dope?nienie architektury przenikaj?c si? z ni?. Tak jak elewacje budynku, ziele? od strony zewn?trznej – ulicy Grunwaldzkiej – jest neutralna i uspokojona. Od strony wewn?trznej zaproponowano swobodne nasadzenia skupin drzew tworz?cych niewielkie zagajniki wydzielaj?ce bardziej kameralne wn?trza. Spójny i czysty wyraz ca?ej przestrzeni uzyskano stosuj?c powtarzalne motywy zagajnika oraz drewnianych trapów zamkni?tych z jednej strony charakterystycznym, niezbyt wysokim ?ywop?otem. Trapy te wyst?puj? zarówno w loggiach wy?szych kondygnacji budynku jak i na poziomie 0 pomi?dzy zagajnikami czy przy restauracji dodatkowo spajaj?c architektur? i ziele?.

Opis do przekrojów A-A i B-B

  1. fasada biur i us?ug – system s?upowo-ryglowy, szklenie semi-strukturalne, szk?o przezierne
  2. elementy uchylne na kondygnacjach biurowych – szk?o pó?prze?roczyste (nadruk ceramiczny lub trawienie-satynowane)
  3. pasy mi?dzykondygnacyjne – szk?o pó?prze?roczyste (nadruk ceramiczny lub trawienie-satynowane)
  4. obudowa kondygnacji technicznej – szk?o pó?prze?roczyste (nadruk ceramiczny lub trawienie-satynowane)
  5. podcie? wej?ciowy i ?ciany holu – szk?o barwione, emaliowane
  6. ?ciana os?onowa dwupow?okowa – szklenie zewn?trzne tzw. podwójnej fasady – szk?o pojedy?cze, hartowane, prze?roczyste
  7. obudowa bocznych ?cian loggii – lamele drewniane, w szeroko?ci tzw. fasady podwójnej – lamele drewniane tworz?ce a?ur
  8. loggie – donica drewniana z wmontowan? ?awk? przed donic? – balustrada metalowa, a?urowa
  9. roleta zewn?trzna montowana w przestrzeni pomi?dzy pow?okami tzw. podwójnej fasady
  10. ?aluzje wewn?trzne

?ród?o zdj?? i tekstu: materia?y inwestora.

Kategorie: Architektura

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder