Poparcie dla Jacka Jaśkowiaka w II turze wyborów

Opublikowane przez IdP w dniu

jj3Szanowni Pa?stwo,

Jako Inwestycje dla Poznania dzia?amy od ponad 8 lat. Od samego pocz?tku istnienia, ceni?c ró?ne pogl?dy osób tworz?cych Stowarzyszenie, unikali?my dyskusji na tematy ideologiczno-polityczne. Mamy w swoich szeregach zwolenników ró?nych opcji politycznych. Tak?e w naszych dzia?aniach na zewn?trz starali?my si? zawsze skupia? na wspó?pracy, szukaj?c interesu miasta, niezale?nie od opcji politycznej czy ideologicznej osoby lub organizacji, która chcia?a z nami rozmawia?.

W niedziel? 30 listopada 2014 odb?dzie si? w Poznaniu druga tura wyborów prezydenckich. Tym razem jednak zajmujemy w tym temacie jednoznaczne stanowisko. Ostatnie lata relacji z panem prezydentem Grobelnym, jego zast?pcami oraz dyrektorami ró?nych miejskich jednostek pokaza?y nam, ?e tej woli do wspó?pracy jest z ich strony bardzo ma?o. Cechowa?a j? przede wszystkim fasadowo??, a w wielu sytuacjach ko?cowe decyzje podejmowane przez obecne w?adze, nie mia?y poparcia merytorycznego. Argumentami ko?cz?cymi dyskusje z ich strony by?y zwykle niemal magiczne s?owa jak „bezpiecze?stwo” (np. droga na nowy dworzec PKP). Do tego szereg konsultacji mia?o wymiar fikcyjny, np. og?aszano je po uzyskaniu pozwolenia na budow? lub po rozpocz?ciu prac. Ci??ko oprze? si? wra?eniu, ?e w wa?nych kwestiach zdanie mieszka?ców dla obecnego prezydenta po prostu si? nie liczy.

Po 16 latach sprawowania w?adzy w dzia?aniach pana prezydenta Grobelnego nie widzimy pomys?u na miasto. Wida? za to zamkni?cie na merytoryczne dyskusje czy nierozliczanie swoich pracowników z powierzonych im zada?. Z przera?eniem obserwujemy tak?e próby manipulacji opini? publiczn?, szczególnie wyra?ne w kwestii buy celebrex tramwaju na Naramowice. Niekorzystanie z do?wiadcze? miast zachodnioeuropejskich, brak dobrej polityki przestrzennej i transportowej w naszym przekonaniu mo?e przekre?li? rozwój Poznania. Mamy spore obawy, ?e Ryszard Grobelny jako prezydent nie jest w stanie dobrze wykorzysta? ogromnej szansy na pozyskanie ?rodków finansowych z ostatniego rozdania unijnego.

Maj?c na uwadze powy?sze fakty oraz po zapoznaniu si? z kandydatur? pana Jacka Ja?kowiaka, w sposób jednog?o?ny, niezale?nie od naszych prywatnych pogl?dów politycznych, popieramy kandydatur? Jacka Ja?kowiaka na Prezydenta Miasta Poznania.

Pozytywnie odbieramy program przedstawiony przez pana Jacka Ja?kowiaka. Uwa?amy, ?e jest on dobrym partnerem do merytorycznej dyskusji na temat miasta, a tak?e daje nadziej? na rozwi?zanie problemów. Podoba si? nam jego podej?cie do codziennych spraw trapi?cych poznaniaków – czysto?? ulic, stan targowisk, chodników, droga na dworzec czy infrastruktura rowerowa – to kwestie, na które zwraca uwag? i sam te niedogodno?ci poznaje chocia?by poruszaj?c si? po mie?cie na swoim rowerze. Takiej otwarto?ci na ludzi Poznaniowi bardzo potrzeba.

Udzielamy panu Jackowi Ja?kowiakowi poparcia i rekomendujemy jego kandydatur?, maj?c nadziej?, ?e zdob?dzie zaufanie wyborców i przez najbli?sze 4 lata, wraz z mieszka?cami, b?dzie zmienia? Pozna? na miasto bardziej przyjazne ludziom.

Ze swojej strony, oprócz dobrej woli do wspó?pracy i dyskusji na temat problemów Poznania, obiecujemy monitorowanie dzia?a? nowego prezydenta. Uwa?amy to za swój obywatelski obowi?zek wzgl?dem naszego miasta oraz podstaw? do zdrowego i racjonalnego rozwoju stolicy Wielkopolski, której dobro le?y nam na sercu.

Kategorie: Aktualności

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »