Poznań Główny dyskryminowany

Opublikowane przez IdP w dniu

W dniu dzisiejszym, w samo po?udnie wys?ali?my list otwarty “Dyskryminacja dworca Pozna? G?ówny” do Panów: Zbigniewa Szafra?skiego, Prezesa Zarz?du PKP PLK S.A. oraz Paw?a Neumanna, dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A. O/Pozna?. Dla pewno?ci listy zostan? wys?ane równie? poczt? (ostatnie nasze korespondencje mailowe by?y przez PKP PLK S.A. ca?kowicie ignorowane). Kopi? listu otrzyma tak?e pan Ryszrad Grobelny – Prezydent Miasta Poznania,który równie? póki co, nie wykaza? zainteresowania podnoszonymi przez nas od lipca br. problemami.

Pe?na tre?? listu znajduje si? na specjalnej stronie, któr? uruchomili?my na potrzeby akcji “Jaki Pozna? G?ówny?” www.jakipoznanglowny.pl pod linkiem:

Zwracamy uwag?, ?e w dziwny sposób dyskryminuje si? dworzec Pozna? G?ówny dopuszczaj?c do zastosowania na nim szpetnej, niewygodnej i nietrwa?ej nawierzchni (kostka betonowa) oraz ra??co niskiej jako?ci buy glucophage xr online elementów ma?ej architektury (druciane siedziska). Jednocze?nie w tym samym czasie – o czym chwali si? samo PKP PLK S.A., na dworcu Kraków G?ówny k?adziona jest trwa?a, porz?dna i estetyczna nawierzchnia peronowa – “Kostk? betonow? na pod?odze zast?pi posadzka granitowa.” (cytat ze strony PKP PLK S.A.).

Uwa?amy to za dyskryminacj? i degradacj? pozna?skiego dworca, który jest drugim co ilo?ci pasa?erów obiektem w kraju (po Warszawie Centralnej). Nie mo?emy zrozumie? podej?cia, które zak?ada popraw? standardu jednego du?ego dworca w kraju (Kraków G?ówny), gdy w tym samym czasie na drugim ten standard si? obni?a (Pozna? G?ówny). Nie zgadzamy si? jako podatnicy do bud?etu centralnego, który utrzymuje m.in. firm? PKP PLK S.A. na takie traktowanie naszego miasta!

Serdecznie zapraszamy do wspó?dzia?ania w tej kwestii.
www.jakipoznanglowny.pl
www.facebook.com/jakipoznanglowny

Kategorie: Estetyka