POZNAŃSKI ZAMEK WOŁA O POMOC – list otwarty

Opublikowane przez IdP w dniu

Szanowny Pan

Bogdan Zdrojewski

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Szanowny Panie Ministrze!

 

Zwracamy si? z uprzejm? pro?b? o pomoc w rozwianiu niejasno?ci wokó? kwestii budowy Zamku Przemys?a w Poznaniu. Lada moment ma ruszy? odbudowa dawnej rezydencji królewskiej, tymczasem narastaj? w?tpliwo?ci co do formy architektonicznej budowli. Niepokoj? nas równie? swoista „kurtyna milczenia”, jaka zakrywa np. szczegó?y techniczne projektu (dokumentacja projektowo-budowlana) oraz niekompletne badania archeologiczne. Sprawa jest wa?na, dotyczy bowiem szczególnego miejsca w naszym mie?cie, które by?o ?wiadkiem donios?ych wydarze? w historii ca?ej Polski.

 

Niestety wierna odbudowa obiektu nieistniej?cego od kilku stuleci jest zadaniem niemo?liwym do zrealizowania, ze wzgl?du na bardzo sk?py (lub niejednoznaczny) materia? ?ród?owy dotycz?cy faktycznego wygl?du budowli. Ani ?ród?a ikonograficzne ani ?ród?a pisane, nie s? w stanie odda? nam obrazu konstrukcji. Tym bardziej nie mo?emy pozwoli? sobie na nieostro?ne ruchy, które mog? zniszczy? dziedzictwo historyczne przestrzeni Wzgórza Przemys?a w Poznaniu.

W?ród podstawowych problemów nale?y wymieni?:

-a) stan fundamentów, na których nowy gmach ma stan??. Pojawia si? pytanie czy dawne mury b?d? w stanie ud?wign?? now? konstrukcj? bez du?ej ingerencji budowla?ców – jakie poczyniono ekspertyzy? Po stuleciach istnienia s? one w kiepskim stanie i na pewno bez ich powa?nego remontu i wzmocnienia nie da si? postawi? na nich budynku.

-b) niekompletne badania archeologiczne, które nie pokry?y ca?ego terenu dawnego zamku. Swoje sekrety nadal buy levitra skrywa dziedziniec zamkowy, fosa czy kuchnia, na miejscu której stoi dzi? budynek administracyjny muzeum.

-c) szczegó?y techniczne projektowanej konstrukcji oraz materia?y budowlane – czy pod warstw? cegie? b?dzie ?elbetowy rdze?? Czy kamienne detale zostan? zast?pione styropianowymi imitacjami? Na odbudow? zamku w takiej czy innej formie architektonicznej mo?na mie? ró?ne zapatrywanie, ale na postawienie czego? z lichych materia?ów zgody by? nie mo?e.

-d) kwestia finansowa – wspó?czesna in?ynieria potrafi zdzia?a? cuda, ale wszystko rozbija si? o koszty… a ?e bud?et jest ma?y wi?c nasuwaj? si? w?tpliwo?ci i obawy co do u?ytych materia?ów oraz przebiegu budowy. Ponadto powstaje pytanie – kto b?dzie dok?ada? do zamkowego bud?etu?

Nie chodzi nam o torpedowanie samego za?o?enia odbudowy czy negowanie samej idei odbudowy historyzuj?cej. Nie chcemy jednak, aby Pozna?, a wraz z nim Polska, zosta?a w?tpliwie wzbogacona w budynek – „atrap?” Zamku Królewskiego. To zbyt wa?ne miejsce dla nas wszystkich – st?d pro?ba skierowana do Pana Ministra.

Uwa?amy za uzasadniony pomys? przeprowadzenia dok?adnej analizy archeologicznej, nawet je?li oznacza?oby to od?o?enie zamierzenia w czasie. By? mo?e koniecznym stanie si? og?oszenie nowego konkursu na budow? obiektu, w oparciu o wyniki postulowanych bada?. Ranga budowli zobowi?zuje nas do bardzo skrupulatnych dzia?a?. Mówimy wszak?e o królewskiej rezydencji, zbudowanej przez przedstawiciela dynastii Piastów.

Licz?c na Pa?skie zrozumienie i piln? odpowied?, pozostajemy z wyrazami szacunku

Pawe? Sowa, prezes

Jaros?aw Nehring, wiceprezes

Kategorie: Architektura