Przebudowa ul. Kraszewskiego – list otwarty

Opublikowane przez IdP w dniu

Szanowny Pan Prezydent Miros?aw Kruszy?ski,

 

W dniu 16.02.2013 roku, w Gazecie Wyborczej Pozna?, ukaza? si? artyku? dotycz?cy sposobu konsultowania projektu przebudowy uk?adu drogowego ulicy Kraszewskiego i okolicznych ulic, pt. „?wiat?a co 40 metrów. Czeka nas komunikacyjny bajzel wokó? Gajowej?”.

W artykule pojawia si? wypowied? rzecznik Zarz?du Dróg Miejskich, pani Doroty Weso?owskiej, o nast?puj?cej tre?ci: „uwagi mieszka?ców w 61 nades?anych mailach zostan? przekazane inwestorowi. – My nie realizujemy tej inwestycji”.

We wspomnianym artykule pojawia si? tak?e wypowied? pana Stanis?awa Sipi?skiego, architekta, którego pracownia przygotowa?a projekt przebudowy uk?adu drogowego: „Projekt powsta? po d?ugich konsultacjach z Zarz?dem Dróg Miejskich i zgodnie z jego wytycznymi. To optymalne rozwi?zanie, które zapewni mieszka?com bezpiecze?stwo. Prace rozpoczn? si? prawdopodobnie w maju, jeste?my ju? w trakcie procedury przetargowej. Nie s?dz?, aby zmieniono projekt.”

W zwi?zku z przytoczonymi wypowiedziami, oraz faktem, ?e jako stowarzyszenie aktywnie brali?my udzia? w konsultacjach, uprzejmie prosimy o odpowied? na nurtuj?ce nas pytania:

  1. W jakim celu przeprowadzane s? konsultacje spo?eczne, je?li konsultacje mi?dzy ZDM oraz biurem projektowym zosta?y ju? zako?czone, zmiany buy cheap zithromax raczej nie s? ju? mo?liwe, a procedura przetargowa rozpocz?ta?
  2. Jak? rol? pe?ni ZDM w przedmiotowej inwestycji, skoro „nie realizuje tej inwestycji”, a uwagi mieszka?ców jedynie „przeka?e inwestorowi” bez poddania ich gruntownej analizie?
  3. Kto zapewni, ?e projekt b?dzie dobry dla mieszka?ców miasta, zgodny z polityk? transportow? miasta, a nie b?dzie realizowa? jedynie potrzeb inwestora finansuj?cego przebudow?, skoro uwagi b?dzie rozpatrywa? inwestor?
  4. Jak? warto?? ma przes?ane przez mieszka?ców 61 maili z uwagami i czy mo?na si? spodziewa? ich uwzgl?dnienia w projekcie?
  5. W jaki sposób niniejsza inwestycja realizuje Strategi? Rozwoju Miasta Poznania 2030 (jednym z mierników strategicznego programu „Zrównowa?ony transport” jest zwi?kszenie pr?dko?ci komunikacyjnej transportu publicznego) oraz Polityk? Transportow? Miasta Poznania ?
  6. Czym uzasadniona jest ilo?? sygnalizacji ?wietlnych w projekcie? Je?li bezpiecze?stwem pieszych, to prosimy o przedstawienie statystyk wypadków na tej ulicy z udzia?em pieszych w ostatnich latach.

B?dziemy wdzi?czni za udzielenie odpowiedzi na powy?sze pytania.

Dawid Nowak, wiceprezes
Tomasz Owczarczak, wiceprezes
Kamil ?mijewski, cz?onek zarz?du

Stowarzyszenie „Inwestycje dla Poznania”, Stary Rynek 52a/1, 61-772 Pozna?
adres korespondencyjny: ul. Szewska 14/3, 61-760 Pozna?

Kategorie: Urbanistyka

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »