Rozstrzygnięcie piątej edycji konkursu DOBRY REMONT 2013

Opublikowane przez IdP w dniu

po remoncie D?browskiego 33Szanowni Pa?stwo!

Zwyci??czyni? pi?tej edycji konkursu na Najlepsz? renowacj? elewacji kamienicy w Poznaniu w 2013 roku „DOBRY REMONT” g?osami internautów wybrana zosta?a kamienica przy ul. D?browskiego 33 zdobywaj?c 30 % g?osów. Uprzejmie dzi?kujemy za udzia? w g?osowaniu oraz zainteresowanie tematyk? konkursu.

Jednocze?nie Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu, pani Joanna Bielawska-Pa?czy?ska przyzna?a dwie nagrody specjalne:

  • Siedzibie Radia Merkury przy ul. Berwi?skiego 5 – za kompleksowe i profesjonalne podej?cie do kwestii konserwacji i restauracji elewacji oraz wn?trz willi.
  • Kamienicy przy ul. Krysiewicza 5 – za pieczo?owite odtworzenie pierwotnego wygl?du kamienicy oraz za niezwyk?? dba?o?? i wytrwa?o?? w?a?cicieli budynku w przywracaniu i eksponowaniu jego zabytkowych warto?ci.

Z kolei pe?nomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Estetyki Wizerunku Miasta, pan Piotr Libicki, przyzna? wyró?nienie w kategorii remontów budynków wspó?czesnych budynkowi przy ul. Chociszewskiego 44-44B, za wzorowo przeprowadzony remont z dba?o?ci? o detal buy nexium tablets online architektoniczny i w?a?ciwy dobór kolorystyki.

TEGOROCZNA DEDYKACJA – przypomnienie

Mijaj? 3 lata odk?d wyburzono po?o?on? przy ul. Krysiewicza tzw. „Kamienic? ?elazko”. Jedna z edycji naszego konkursu dedykowana by?a odbudowie w pierwotnej formie tego atrakcyjnie po?o?onego budynku. Niestety, od tamtej pory pusta dzia?ka straszy, a je?li wierzy? medialnym zapowiedziom – mo?e straszy? jeszcze bardziej. Zamiast wyczekiwanej kamienicy powsta? ma tam parking…

W zwi?zku z zaistnia?? sytuacj?, pi?t? edycj? konkursu dedykowali?my ponownie „Kamienicy ?elazko”, licz?c na zmian? tego smutnego stanu rzeczy – nie przez dos?owne zabetonowanie i zalanie asfaltem, ale przywrócenie budynku w dawnej okaza?o?ci.

Sk?adamy te? serdeczne podzi?kowania dla przewodnicz?cego komisji konkursowej – Adama Adamczyka za ogromny wysi?ek w?o?ony w przygotowanie konkursu oraz zebranie materia?u ikonograficznego.

O terminie wr?czenia nagród, ufundowanych przez firm? Mieszkania w Kamienicach, poinformujemy Pa?stwa po ustaleniu daty z laureatami.