Konkurs Dobry Remont 2012

Opublikowane przez IdP w dniu

Kopernika 10 - po remoncie-01 _small Szanowni Pa?stwo! Rozpoczynamy czwart? edycj? konkursu na Najlepsz? renowacj? elewacji kamienicy w Poznaniu w 2012 r. „DOBRY REMONT”. Mi?o nam poinformowa?, ?e konkurs po raz kolejny odbywa si? pod patronatem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, pani Joanny Bielawskiej – Pa?czy?skiej.

Idea

Tak jak w poprzednich edycjach konkursu, chcemy promowa? ochron? dziedzictwa kulturowego i historycznego Poznania, którego bogactwo przejawia si? w ciekawej architekturze kilku tysi?cy budynków. Ten ciekawy zbiór obiektów uwzgl?dnienia zarówno pi?kne kamienice powsta?e w XIX i XX wieku, ale i te m?odsze, rzadko doceniane przyk?ady przedwojennego jak i powojennego modernizmu. Pozna? posiada bardzo bogat? substancj? zabytkow?, któr? warto zachowa? dla przysz?ych pokole? w oryginalnej formie, wykorzystuj?c jednocze?nie ca?y jej potencja?. Zadaniem konkursu jest promocja idei kompleksowego podej?cia do dbania o zabytki, uwzgl?dniaj?cego w najwy?szy sposób wymogi ochrony konserwatorskiej i zastosowanie wysokiej jako?ci materia?ów.

Jest to czwarta edycja naszego konkursu. Wyniki poprzednich edycji znajduj? si? tutaj (2009), tutaj (2010) oraz tutaj (2011). Rok temu zwyci?sk?, najlepsz? renowacj? w wyniku g?osowania zosta?a kamienica przy ul. Kopernika 10.

Jak wiele remontuje si? w Poznaniu?

Jest nam bardzo przykro, ?e w roku EURO 2012 ogromna ilo?? pozna?skich kamienic pad?a ofiar? bezpardonowego oszpecenia w postaci zas?oni?cia ca?ych fasad przez reklamy wielkoformatowe oraz zwi?zanych z tym faktem zniszcze? budynków w trakcie instalowania tych obrzydliwych banerów. To problem ogólnokrajowy, niestety ci?gle aktualny.
Tegoroczn? edycj? dedykujemy pi?knym kamienicom Poznania, niszczonym przez tandet? i kicz reklamowy oraz chciwo?? nieetycznych reklamodawców i ich kontrahentów. Mamy nadziej?, ?e rosn?ca ?wiadomo?? spo?ecze?stwa doprowadzi w przysz?o?ci do eliminacji tego rodzaju karygodnych procesów.

W 2012 roku naliczyli?my 142 remontów obiektów zabytkowych w Poznaniu. W 2011 r. by?o to 165 obiektów, w 2010 r. – 125, a w 2009 r. – 90. G?osowaniu podlegaj? wybrane remonty z dwóch kategorii – renowacje kamienic (72 obiektów) oraz termomodernizacje (38 obiektów). Cieszy tak?e wiele efektownych renowacji budynków u?yteczno?ci publicznej, które w najbardziej widoczny i efektowny sposób wp?ywaj? na pejza? naszego miasta.

Dedykacja

Po raz pierwszy odk?d organizujemy nasz konkurs liczba naliczonych przez nas remontów spad?a w stosunku do roku poprzedniego (142 obiektów w 2012 r. wobec 165 w roku 2011). Tym bardziej niepokoj?ce s? doniesienia o planowanym obci?ciu ?rodków z bud?etu miasta przeznaczonych na dofinansowanie prac konserwatorskich do kwoty zaledwie 300 tys. z?.

Pozna? od lat jest w przys?owiowym „ogonie” polskich miast, gdy mowa o poziomie dofinansowania remontów. Pi?ciokrotnie mniejszy P?ock wyda? ponad dwa razy wi?cej pieni?dzy w ostatnich trzech latach w stosunku do Poznania, a porównywalny wielko?ciowo Wroc?aw – a? 36 razy wi?cej. (!) ?rednie wydatki na dotacje w latach 2011 – 2013 wynios?y w Poznaniu 333 tys. z?, w P?ocku 773 tys. z?, a we Wroc?awiu a? 12 mln z?. Tegoroczn? edycj? konkursu dedykujemy wi?c radnym, prezydentowi oraz miejskim urz?dnikom, od decyzji których zale?y ile zabytków zyska w przysz?ym roku wsparcie ze strony miasta.

Kategoria g?ówna – renowacje kamienic

W tej kategorii wybieramy najlepiej odnowion? kamienic? w naszym mie?cie, nad któr? prace zako?czono w 2012 roku. Spo?ród 72 renowacji wykonanych w ubieg?ym roku w Poznaniu, komisja konkursowa wybra?a najlepszych 15, na które mo?na odda? swój g?os. Szczególn? uwag? przy ocenie remontów zwrócono na:

  • wierno?? oryginalnej, zabytkowej architekturze
  • kolorystyk?
  • jako?? wykonania robót
  • „pozytywny kontrast” zrewitalizowanego budynku w stosunku do jego stanu sprzed renowacji
  • odbiór prac przez Miejskiego Konserwatora Zabytków

 

Termomodernizacje

Podobnie jak w zesz?ym roku przeprowadzone zostanie tak?e g?osowanie na najlepsz? termomodernizacj? w mie?cie. Jest to inny rodzaj robót rz?dz?cy si? innymi prawami, zmieniaj?cy cz?sto architektur? budynku, dlatego nale?y go rozpatrywa? wg nieco odmiennych kryteriów. W tej kategorii spo?ród 38 zako?czonych w zesz?ym roku termomodernizacji, komisja konkursowa wybra?a najlepszych, na które mo?na odda? swój g?os.

Nagrody

Inwestorzy – zwyci?skich w g?osowaniu: renowacji oraz termomodernizacji otrzymaj? ufundowane przez firm? Mieszkania w Kamienicach oraz portal Pozna?skie Kamienice grawerowane tabliczki do wywieszenia przy wej?ciu do budynków. Dodatkowo ze wzgl?du na skal? i z?o?ono?? prac remontowych w realizacjach z 2012 r. komisja konkursowa, jak i MKZ przyzna wyró?nienia autorom szczególnie cennych renowacji.

Wa?ne has?a

Co oznacza MKZ? Jest to skrót oznaczaj?cy Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.
Co to jest odbiór prac MKZ? Dokonanie odbioru oznacza, ?e Miejski Konserwator Zabytków uzna? renowacj? za wykonan? prawid?owo, zgodnie z zasadami konserwatorskimi.
Przy ka?dym z remontów znajduje si? symbol oznaczaj?cy rodzaj uwagi MKZ:
A
– prace wykonano bardzo dobrze zgodnie z wszystkimi zasadami konserwatorskimi – mówi?c krótko: „MKZ szczególnie poleca” 🙂 ,
B – prace wykonane prawid?owo z odbiorem konserwatorskim,
C – prace wykonane prawid?owo, bez odbioru konserwatorskiego,
X – prace wykonano ?le b?d? bez pozwolenia,
? – brak danych.

G?osowanie

Ka?dy kto chce wzi?? udzia? w plebiscycie, mo?e odda? swój g?os w dwóch sondach – na renowacj? i na termomodernizacj?. Sondy te znajduj? si? na na kolejnych stronach tego artyku?u. Ka?dy osoba ma do do dyspozycji 3 g?osy w ka?dej sondzie.
G?osowanie trwa do 30 listopada. Zapraszamy do udzia?u!

W?ród osób g?osuj?cych zostanie rozlosowana nagroda ksi??kowa.

 

Przewodnicz?cy komisji konkursowej: Adam Adamczyk

Pozosta?e osoby zaanga?owane w konkurs: Dawid Nowak, Grzegorz Pawlak, Pawe? Sowa, PieEetrek.

Na nast?pnych stronach znajduje si? lista wszystkich obiektów zabytkowych w Poznaniu, które w 2012 r. zosta?y poddane pracom remontowym:  


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder