Wesprzyjmy Muzeum Narodowe w Poznaniu!

Opublikowane przez IdP w dniu

Szanowni Pa?stwo!


Chcieliby?my wyrazi? swoje poparcie dla akcji zapocz?tkowanej przez Radio Merkury, maj?cej na celu uzyskanie ?rodków na rozbudow? i modernizacj? Muzeum Narodowego w Poznaniu. Projekt ten bra? udzia? w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i ?rodowisko (dzia?anie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym).

Przedsi?wzi?cie nie uzyska?o niestety dofinansowania.

Mo?emy to zmieni?, poniewa? do 22 czerwca trwaj? konsultacj? spo?eczne! Aby wyrazi? swoje poparcie wystarczy wys?a? maila – szczegó?y na stronie internetowej Radia Merkury. Poparcie ze strony instytucji jak i osób prywatnych jest wa?ne – ka?dy g?os si? liczy!

Pozna? potrzebuje inwestycji w kultur? i to nie tylko w perspektywie ubiegania si? o tytu? Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Modernizacja Muzeum Narodowego to równie? szansa na ciekaw? awangardow? architektur? w centrum miasta oraz krok ku odnowieniu Alei Marcinkowskiego. To nowe mo?liwo?ci dla rozwoju najwi?kszej placówki muzealnej w Wielkopolsce.

 

Serdecznie zach?camy do poparcia tej cennej inicjatywy!

Szczegó?y na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

 

Kategorie: Architektura