Wzorcowy Szyld 2012 – głosowanie finałowe

Opublikowane przez IdP w dniu

Szanowni Pa?stwo!

Serdecznie zapraszamy do fina?owego g?osowania w pierwszym w historii miasta konkursie na naj?adniejszy i najlepiej wpisuj?cy si? w nasz? przestrze? miejsk? szyld reklamowy “Wzorcowy szyld”. Chc?c zwróci? uwag? na istot? estetyki przestrzeni miejskiej w Poznaniu, postanowili?my, wzorem dzia?a? prowadzonych przez Forum Rozwoju Lublina, spojrze? na problem z nieco innej perspektywy. Zamiast krytykowa? i pi?tnowa? z?e przyk?ady chcieliby?my wyró?ni? te dobre, które stanowi? powinny wzór do na?ladowania. Z morza tandety i pstrokacizny chcemy wy?owi? pere?ki i uzmys?owi? poznaniakom, ?e estetyczny i nieagresywny szyld mo?e by? ciekawym uzupe?nieniem budynku. Chcemy pokaza?, ?e szyld mo?e przyci?ga? i upi?ksza? przestrze?, która nas otacza.

Zgodnie z regulaminem komisja konkursowa, w sk?ad której wesz?o po 2 reprezentantów instytucji organizuj?cych konkurs (Ulepsz Pozna?, Uniwersytet Artystyczny, Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania), buy levitra in england Przewodnicz?cy Komisji Rewitalizacji Rady Miasta Poznania, Miejski Konserwator Zabytków oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania wybra?a 5 finalistów, spo?ród 60 zg?osze?.

Zapraszamy do g?osowania w poni?szej ankiecie w terminie do 19 grudnia 2012 roku w??cznie (do pó?nocy).

Og?oszenie wyników i wr?czenie symbolicznej nagrody nast?pi 21 grudnia br.

Oto fina?owa pi?tka:
– Drukarnia Print (?azarz)

– Kamienica przy ul. D?browskiego 17 (Je?yce)

 

– Brovaria (Stare Miasto)

 

– Sklep “Takiee Rzeczy” (Je?yce)

 

– Coco Boutique (Stare Miasto)

 

Organizatorzy:
Ulepsz Pozna?
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania

Patronat:

Komisja Rewitalizacji Rady Miasta Poznania
Miejski Konserwator Zabytków
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

 

>>> LINK DO G?OSOWANIA <<<

 

Kategorie: Estetyka