Apel Ławica 400 dni 5 czerwca 2007

Opublikowane przez IdP w dniu

Portal „mojeprzeloty.pl” 05.07.2005 r.: Jak? recept? ma Kraków na przyci?ganie nowych przewo?ników na krakowskie lotnisko Balice?

Gra?yna Leja, Pe?nomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Turystyki:  
„W 2004 roku Prezydent Miasta Krakowa wyda? zarz?dzenie, które wprowadzi?o 'Program wspierania tanich po??cze? dla rozwoju turystyki’. W tym programie zawarte s? zasady wspó?pracy pomi?dzy Gmin? Kraków a tanimi przewo?nikami. Mi?dzy innymi ka?de nowe po??czenie wspieramy kwot? 75 tys. euro przeznaczon? na promocj? po??czenia w Krakowie. Po podpisaniu umowy o wzajemnej promocji nowa destynacja jest promowana na miejskich no?nikach, imprezach, wydarzeniach kulturalnych. Organizujemy wspólne konferencje zwi?zane z podpisaniem umowy, wyjazdy press tour do miasta docelowego.”
 

Pozna?, dnia 5 czerwca 2007 r. 

APEL – ?AWICA 2008 

Szanowni Pa?stwo,

Panie Marsza?ku, Panie Prezydencie, Panie i Panowie Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Miasta Poznania, 

zwracamy si? do Pa?stwa jako mieszka?cy Poznania i Wielkopolski, którzy ju? od ponad roku prowadz? akcj? spo?eczn? „Chcemy lata? z Poznania!”. Prezentujemy niezadowolenie i zaniepokojenie lokalnej spo?eczno?ci, spowodowane s?abym rozwojem naszego regionalnego lotniska Pozna?-?awica w kategorii po??cze? lotniczych. Jak du?y jest to problem dla mieszka?ców regionu, pokazuje nie tylko ogromne poparcie udzielone naszej akcji, ale równie? badania opinii publicznej:

18 maja 2006: „Gazeta Wyborcza”: dla 41 proc. Poznaniaków najwa?niejszym problemem w rozwoju miasta jest ma?a ilo?? po??cze? z ?awicy;

12 stycznia 2007: „Radio Merkury”, „PTV3″ oraz „Gazeta Wyborcza”: Plebiscyt Wielkopolska 2006 – Sukcesy i pora?ki: 24,6 % g?osuj?cych wybra?o sytuacj? panuj?c? na ?awicy jako najwi?ksz? pora?k? gospodarcz? Wielkopolski w 2006 roku. To bardzo wysoki wynik zwa?ywszy na wielo?? „pora?ek gospodarczych” jak brak autostrady do ?wiecka (33,3 % g?osów) oraz braku wa?nych zagranicznych inwestycji w Poznaniu (17,8 %)  

Jak bardzo problem jest powa?ny?

Dost?pno?? komunikacyjna – to s?owo klucz do sukcesu w dzisiejszym ?wiecie. Nawet historia pokazuje, ?e najwi?ksze i najwa?niejsze cywilizacje posiada?y doskonale rozwini?t? infrastruktur?. Dzi? jej symbolem jest sie? powi?za? komunikacyjnych obejmuj?ca obok autostrad i superszybkich linii kolejowych,  lotniska oferuj?ce bezpo?rednie po??czenia do najwa?niejszych miejsc na ?wiecie. Musimy by? w tej sieci. Dlaczego?  

Niedostateczna liczba po??cze? lotniczych na pozna?skim lotnisku ma fatalne konsekwencje, je?li chodzi o:

-bud?et miasta (mniej pieni?dzy p?yn?cych do kasy miasta i regionu z op?at lotniskowych, pr??nie dzia?aj?cej bran?y turystycznej),

-zaniechania inwestycyjne lub inwestycje w innych miejscach, lepiej skomunikowanych (przy lokalizacji inwestycji jednym z podstawowych kryteriów jest dost?pno?? komunikacyjna),

-biznes (utrudniony dolot na spotkania z powodu nielicznej siatki po??cze?),

-turystyk? oraz buy accutane cheap miejsca pracy (nietworzenie nowych miejsc pracy w bran?y hotelowej, restauratorskiej, rozrywki),

-wygod? pasa?erów, a raczej jej brak, skoro pasa?erowie z Poznania musz? korzysta? z lotów z Berlina, Wroc?awia, Warszawy czy ?odzi.  

Nasze szacunki wspomnianej ju? grupy „uciekaj?cych pasa?erów” przyjmuj? warto?ci od 400 tysi?cy do 1 miliona osób! Z tym wi??? si? konkretne straty finansowe – a mówi?c ?ci?lej: przegapiony zarobek. Wed?ug najnowszych oblicze? pozna?skich naukowców z Akademii Ekonomicznej ka?de 100 tysi?cy pasa?erów portu lotniczego równa si? sumie oko?o 117 mln z?otych zysku dla miasta i regionu. Je?eli nasze szacunki s? trafne to znaczy, ?e w 2006 roku stracili?my od 468 mln do 1,17 mld z?otych…

Tak dalej by? nie mo?e i musimy temu przeciwdzia?a?! 

S? nam potrzebne pieni?dze na promocj? miasta i regionu poprzez rozwój nowych po??cze? lotniczych! To o wiele bardziej skuteczne ni? przypadkowe akcje z p?czkami czy kie?baskami w Berlinie!

Nie mo?emy przeznacza? na ten cel pieni?dzy dopiero podczas g?osowania nad  poprawkami bud?etowymi! Musimy te? my?le? o adekwatnych sumach, bo kwota 1,3 mln z?otych jest niewystarczaj?ca! Mamy do odrobienia straty („uciekaj?cych pasa?erów”) i zaleg?o?ci w stosunku do konkurencyjnych portów lotniczych w Polsce (liczba po??cze? – stan na 4 czerwca 2007 r.: ?ód? 7, Pozna? 10, Wroc?aw 17, Gda?sk 24, Katowice 31, Kraków 51…)  

Apelujemy do wszystkich Pa?stwa – decydentów, których g?osami b?d? planowane i dzielone wydatki bud?etowe: potraktujcie problem ma?ej ilo?ci po??cze? lotniczych powa?nie i priorytetowo, tak jak traktuj? go mieszka?cy naszego miasta i regionu!  

Otrzymali?cie Pa?stwo od nich mandat zaufania – nie mo?ecie przej?? obok tego problemu bezczynnie! Apelujemy o przeznaczenie odpowiednich sum w wydatkach bud?etowych na rozwijanie siatki po??cze? lotniczych z ?awicy. Uwa?amy, ?e sytuacja jest na tyle powa?na, ?e nale?y przeznaczy? na ten cel dziesi?? razy wi?cej pieni?dzy ni? w 2007 roku, czyli oko?o 13 mln z?otych. Zarówno miasto jak i region posiadaj? udzia?y w porcie lotniczym dlatego wnioskujemy o 8 mln z? od miasta i 5 mln z? od regionu.  

Otwórzmy si? przed ?wiatem! Pozwólmy dolecie? do nas turystom i biznesmenom! Wykorzystajmy szans? jak? daje nam równie? EURO 2012 ju? teraz! Nie ma na co dalej czeka?! Konkurencja ucieka do przodu a patologiczny stan si? pog??bia.  

W imieniu 6.529 osób, które z?o?y?y do dnia 5 czerwca 2007 r. swoje podpisy pod nasz? akcj?, obiecujemy wspieranie Pa?stwa dzia?a? mog?cych zmieni? obecny negatywny stan rzeczy.  

Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder
Translate »