Ankieta – ocena promocji oferty poznańskiej Ławicy

Opublikowane przez IdP w dniu

Ku naszemu wielkiemu zadowoleniu pozna?ska ?awica osi?gn??a w 2008 roku bardzo du?y wzrost liczby pasa?erów. By?o to mo?liwe dzi?ki lepszej ofercie, wyra?aj?cej si? przede wszystkim w nowych bezpo?rednich po??czeniach lotniczych. Nasze wcze?niejsze tezy, wyra?ane w czasie trwania akcji „Chcemy lata? z Poznania!” sta?y si? faktem: obecno?? nowych po??cze?, da?a nam wzrost liczby pasa?erów. Po latach zastoju w ko?cu rozwin?li?my skrzyd?a!

Zadajemy sobie jednak buy ventolin pytanie – czy oraz jak bardzo mieszka?cy Wielkopolski i regionów s?siednich znaj? ofert? pozna?skiego lotniska ?awica? Jaka jest skuteczno?? promocji lotniska? By? mo?e tej promocji wyra?nie brakuje? Albo mo?e jest ona ca?kowicie wystarczaj?ca?

Na te pytania postaramy si? odpowiedzie? dzi?ki wynikom przeprowadzonej ankiety. Dzi?kujemy Wam za po?wi?cony czas ! Ju? nied?ugo pojawi si? opracowanie wyników, zapraszamy do odwiedzania strony !

Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *