Buspasy na Bukowskiej zaczątkiem poznańskiego BRT?

Opublikowane przez IdP w dniu

Zarz?d Dróg Miejskich przedstawi? kilka wariantów przebudowy ulicy Bukowskiej na odcinku od ul. Polskiej do ul. Zeylanda. Bukowska – ze wzgl?du na jej wylotowy charakter i ilo?? skrzy?owa? jest notorycznie korkuj?c? si? ulic? i s?abym elementem komunikacji autobusowej, wi?c zdecydowane zmiany w organizacji ruchu faktycznie s? w tym przypadku wymagane.

Stan obecny

Dzi?, przejechanie 2,5 kilometrowego odcinka ulicy Bukowskiej mo?e zaj?? w godzinach szczytu nawet 20-30 min, co znaczy, ?e sprawny piechur mo?e przej?? t? drog? równie szybko. W korkach stoj? zarówno kierowcy, jak i pasa?erowie autobusów.

Taki stan rzeczy sprawia, ?e transport publiczny nie jest realn? alternatyw? dla transportu indywidualnego, co z kolei powoduje dalsze przesiadanie si? pasa?erów z autobusów do w?asnych samochodów. Wi?cej aut na drogach to wi?ksze korki i tak kó?ko si? zamyka.

Propozycje zmian

ZDM przedstawi? kilka wariantów zmian na Bukowskiej, których wspóln? cech? jest likwidacja lewoskr?tów oraz wprowadzanie buspasów. Modernizacja Bukowskiej obj??aby te? przed?u?enie drogi rowerowej na odcinku od ul. Zeylanda do ul. Przybyszewskiego.

Ka?da z przedstawionych propozycji zak?ada uprzywilejowanie komunikacji zbiorowej przez wyznaczenie buspasów, co jest bardzo dobrym posuni?ciem. By? mo?e ?wiadczy to o tym, ?e ZDM zaczyna postrzega? transport w mie?cie nie tylko przez pryzmat komunikacji indywidualnej, ale kompleksowo – pami?taj?c jak istotn? rol? pe?ni transport publiczny.

{slimbox images/stories/bukowska/bukowska-wariant0.jpg, images/stories/bukowska/bukowska-wariant0_a.jpg, Bukowska – stan obecny (?ród?o: ZDM); images/stories/bukowska/bukowska-wariant1.jpg, images/stories/bukowska/bukowska-wariant1_a.jpg, Bukowska – wariant 1 (?ród?o: ZDM); images/stories/bukowska/bukowska-wariant1a.jpg, images/stories/bukowska/bukowska-wariant1a_a.jpg, Bukowska – wariant 1a (?ród?o: ZDM); images/stories/bukowska/bukowska-wariant2.jpg, images/stories/bukowska/bukowska-wariant2_a.jpg, Bukowska – wariant 2 (?ród?o: ZDM); images/stories/bukowska/bukowska-wariant2a.jpg, images/stories/bukowska/bukowska-wariant2a_a.jpg, Bukowska – wariant 2a (?ród?o: ZDM); images/stories/bukowska/bukowska-wariant2b.jpg, images/stories/bukowska/bukowska-wariant2b_a.jpg, Bukowska – wariant 2b (?ród?o: ZDM)}

Nasza opinia

W naszej ocenie, projekt przebudowy ulicy Bukowskiej wraz z wyznaczeniem na niej buspasów jest jedynym sposobem na rozwi?zanie problemów komunikacyjnych okolicy. Uprzywilejowanie komunikacji zbiorowej mo?e stworzy? realn? alternatyw? dla osób na co dzie? korzystaj?cych z w?asnych samochodów.

Jednoznaczne wskazanie jednego wariantu spo?ród przedstawionych jest w tym przypadku trudne, bo wymaga przeprowadzenia pomiarów ruchu, a nast?pnie gruntownej analizy z wykorzystaniem specjalistycznych narz?dzi. Wed?ug naszej oceny wariant 1 ma najwi?kszy potencja? i mo?e najwydatniej wp?yn?? na popraw? komunikacji publicznej. Zagro?enie jakie ze sob? niesie, to przeniesienie ruchu samochodów na okoliczne ulice – np. Marceli?sk? czy Szamarzewskiego. Wariant 2a jest z kolei rozs?dn? i bezpieczn? alternatyw?, która przyniesie zauwa?aln? popraw? jako?ci transportu autobusowego, jednocze?nie nie wp?ywaj?c negatywnie na transport prywatny.

 

Uwagi do projektów

Niezale?nie jaki wariant zostanie wybrany do realizacji ju? dzi? chcemy zauwa?y?, ?e wa?nym elementem zmian powinno by? tak?e zwi?kszenie atrakcyjno?ci i funkcjonalno?ci pozosta?ych sk?adowych omawianego ci?gu komunikacyjnego, tak aby reforma by?a ca?o?ciowa i nie dotyczy?a jedynie wybranego elementu jakim jest pr?dko?? i punktualno?? przejazdu.

Jedn? z wa?niejszych zmian jakie powinny zosta? wprowadzone jest u?atwienie przesiadek na ci?gi poprzeczne, a tak?e na przystanku ko?cowym/pocz?tkowym Rondo Kaponiera. W chwili obecnej system przesiadek wzd?u? Bukowskiej jest mocno upo?ledzony. Na omawianym odcinku ulicy Bukowskiej mamy cztery ci?gi poprzeczne z komunikacj? publiczn?:

 • Bu?garska/Polska (obecnie nie w pe?ni wykorzystywany, co po budowie dworca ‘Brama Zachodnia’ ulegnie zmianie)
 • Grochowska
 • Przybyszewskiego
 • Szylinga

Pasa?er chc?cy si? przesi??? zmuszony jest do przej?cia odleg?o?ci nierzadko przekraczaj?cych 200m. Przyk?adowo mieszkaniec Wildy doje?d?aj?c tramwajem nr 7 do przystanku Bukowska, aby przesi??? si? na autobus zmierzaj?cy w kierunku lotniska ma do przej?cia ponad 200m! Nowa organizacja przystanków i u?atwienie przesiadek (skrócenie do minimum koniecznych odleg?o?ci do pokonania) znacz?co wp?yn? na komfort i szybko?? podró?y.

Podobnie sprawa wygl?da na Rondzie Kaponiera, gdzie pasa?erowie chc?cy przesi??? si? do tramwaju w kierunku Centrum wysiadaj? przy sto?ówce akademika where to buy avodart Jowita. Do pokonania, oprócz schodów do przej?cia podziemnego, maj? ponad 200m. To jest oko?o 4 minut spaceru dla sprawnego cz?owieka!

Inne rozwi?zania jakie warto zastosowa?, tak aby efekt zmian by? jak najwi?kszy to:

 • zwi?kszenie cz?stotliwo?ci linii autobusowych (np. tylko wybranych), któr? mo?na uzyska? w zamian za oszcz?dno?ci brygad, które dotychczas sta?y w korkach,
 • polepszenie oferty na liniach pospiesznych, które dzi?ki likwidacji podwójnej op?aty sta?yby si? ch?tniej wykorzystywane,
 • likwidacja zatok przystankowych, co prze?o?y si? na oszcz?dno?ci czasu jazdy, a tak?e zwi?kszenie komfortu oczekiwania na przystankach (wi?ksza powierzchnia do dyspozycji pasa?erów),
 • system dynamicznej informacji pasa?erskiej, biletomaty, odpowiedniej wielko?ci wiaty – zwi?kszenie komfortu oczekiwania,
 • parking P&R, o czym w punkcie poni?ej.

Parking P&R przed stadionem?

Niezb?dnym elementem ka?dej miejskiej sieci transportowej jest sie? parkingów Park&Ride. Dzi?ki nim, kierowcy mog? zostawi? samochód na obrze?ach miasta, do centrum dojecha? komunikacj? publiczn?, a tym samym nie sta? w korkach i nie by? jednocze?nie ich przyczyn?.

Przeorganizowana Bukowska mo?e okaza? si? sukcesem, je?li w jej okolicy powstanie parking P&R. Ze wzgl?du na to, ?e budowa takiego parkingu jest kosztown? inwestycj?, mo?na zastosowa? ta?sz? alternatyw? i wykorzysta? istniej?cy parking, którego szczyt ob?o?enia przypada w innym czasie ni? parkingu P&R.

Takich parkingów mo?na znale?? w okolicy Bukowskiej dwa – parking przy centrum handlowym King Cross oraz parking przed Stadionem Miejskim. Zalet? tego pierwszego jest blisko?? linii autobusowej, wad? – fakt, ?e jest parkingiem prywatnym, wi?c koszty jego cz??ciowego u?yczenia mog? okaza? si? wysokie.

Zalet wykorzystania parkingu przed Stadionem Miejskim jako parking Park&Ride jest kilka:

 • jest dogodnie po?o?ony – w pobli?u linii tramwajowej oraz linii autobusowych jad?cych ulic? Bukowsk?,
 • nale?y do miasta, wi?c w gestii miasta jest jego optymalne wykorzystanie,
 • jest zape?niany tylko podczas wi?kszych imprez sportowych.

Zacz?tek BRT?

BRT (Bus Rapid Transit) jest koncepcj? szybkich linii autobusowych, które w niektórych miastach skutecznie zast?puj?, a w innych uzupe?niaj? linie metra. BRT charakteryzuje si? wydzielon? infrastruktur?, dzi?ki czemu autobusy nie utykaj? w korkach, staj?c si? w ten sposób pewnym, szybkim i punktualnym ?rodkiem transportu.

Dobre skomunikowanie takich linii z innymi ?rodkami transportu (metro, wypo?yczalnie rowerów, tramwaje) sprawia, ?e staj? si? swoistym kr?gos?upem sprawnej komunikacji publicznej w du?ych miastach.

Pierwsza linia BRT powsta?a w Kurytubie w Brazylii ju? w latach 70. W ostatnich latach – wraz z rozwojem technologii oraz popularyzacj? idei zrównowa?onego transportu – linie BRT staj? si? coraz bardziej popularne na ca?ym ?wiecie: od Azji przez Europ? na Ameryce ko?cz?c. BRT nabieraj? znaczenia zarówno w wielomilionowych metropoliach jak Kanton, jak i ma?ych miastach jak Nantes czy Nicea.

System BRT w Kantonie:

?ród?o: Streetfilms.org

{slimbox images/stories/bukowska/brt1.jpg, images/stories/bukowska/brt1a.jpg, Kurytyba w Brazylii – tu powsta? pierwszy system BRT (http://www.flickr.com/photos/whltravel/4370520506/); images/stories/bukowska/brt2.jpg, images/stories/bukowska/brt2a.jpg, Guadelajara w Meksyku – wypo?yczalnie rowerów na stacjach BRT (http://www.flickr.com/photos/soyunterrorista/5062348287/); images/stories/bukowska/brt3.jpg, images/stories/bukowska/brt3a.jpg, Bangkok w Tajlandii – BRT zbudowany na wzór kolejek miejskich ); images/stories/bukowska/brt4.jpg, images/stories/bukowska/brt4a.jpg, Kanton w Chinach – stacja BRT (http://www.flickr.com/photos/33808942@N07/5118132978/); images/stories/bukowska/brt5.jpg, images/stories/bukowska/brt5a.jpg, Haarlem w Holandii – stacja BRT (http://www.flickr.com/photos/spag85/4027439478/); images/stories/bukowska/brt6.jpg, images/stories/bukowska/brt6a.jpg, Bogota w Kolumbii – brak korków na trasie TransMilenio BRT (http://www.flickr.com/photos/adrimcm/2468594299/); images/stories/bukowska/brt7.jpg, images/stories/bukowska/brt7a.jpg, Los Angeles – autobusy BRT na wzór linii tramwajowej (http://www.flickr.com/photos/hercwad/2261802827/); images/stories/bukowska/brt8.jpg, images/stories/bukowska/brt8a.jpg, Xiamen w Chinach – stacja BRT(http://www.flickr.com/photos/peoplezchronicles/3990470694/)}

Modernizacja ulicy Bukowskiej mog?aby sprawi?, ?e mieliby?my w Poznaniu namiastk? pierwszej linii BRT, która mog?aby powtórzy? sukces tramwajów na linii PST. Warunkiem by?oby faktyczne wydzielenie pasów autobusowych, przeprojektowanie przystanków, zwi?kszenie cz?stotliwo?ci jazdy autobusów oraz zastosowanie nowoczesnego i pojemnego taboru.

Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *