Jaki zamek można zbudować za 18 mln zł?

Szanowni Pa?stwo!   Przetarg na wybór generalnego wykonawcy Zamku Królewskiego ju? trwa, podobnie jak gor?ca dyskusja na temat kontrowersyjnej formy odbudowy. Tymczasem pomijana jest inna istotna kwestia: co w?a?ciwie mo?na zbudowa? za 18 mln z??   Nasuwaj? si? w?tpliwo?ci, czy za takie pieni?dze uda si? postawi? budynek o powierzchni ponad Więcej…

Nowa Komenda Miejska Policji

Dobiega ko?ca modernizacja budynku nowej komendy miejskiej Policji w Poznaniu przy ulicy Szylinga. Budynek powsta?y w 1880 roku w którym pocz?tkowo mie?ci?y si? koszary 6 Pu?ku Grenadierów przeszed? ca?kowit? modernizacj?(pod nadzorem konserwatora zabytków). Wymienione zosta?y stropy, okna i wszystkie instalacje. Wn?trze zyska?o zupe?nie now? aran?acj? dostosowan? do potrzeb poszczególnych wydzia?ów. Więcej…

Wyniki konkursu na siedzibe Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

W dniu dzisiejszym na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich ogłoszono wyniki konkursu na projekt architektoniczny tego ważnego dla województwa gmachu. Budynek będzie zlokalizowany przy Alejach Niepodległości w bezpośrednim sąsiedztwie hotelu Polonez: Jury pod przewodnictwem  architekta miejskiego Pana Andrzeja Nowaka zdecydowało się przyznać: dziewięć równorzędnych wyróżnień po 10 tys. zł każde, II Więcej…

Wesprzyjmy Muzeum Narodowe w Poznaniu!

Szanowni Pa?stwo! Chcieliby?my wyrazi? swoje poparcie dla akcji zapocz?tkowanej przez Radio Merkury, maj?cej na celu uzyskanie ?rodków na rozbudow? i modernizacj? Muzeum Narodowego w Poznaniu. Projekt ten bra? udzia? w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i ?rodowisko (dzia?anie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury Więcej…