Architektura

Nowa Komenda Miejska Policji

Dobiega ko?ca modernizacja budynku nowej komendy miejskiej Policji w Poznaniu przy ulicy Szylinga. Budynek powsta?y w 1880 roku w którym pocz?tkowo mie?ci?y si? koszary 6 Pu?ku Grenadierów przeszed? ca?kowit? modernizacj?(pod nadzorem konserwatora zabytków). Wymienione zosta?y stropy, okna i wszystkie instalacje. Wn?trze zyska?o zupe?nie now? aran?acj? dostosowan? do potrzeb poszczególnych wydzia?ów. Czytaj więcej…

Z IdP, przed
Architektura

Wyniki konkursu na siedzibe Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

W dniu dzisiejszym na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich ogłoszono wyniki konkursu na projekt architektoniczny tego ważnego dla województwa gmachu. Budynek będzie zlokalizowany przy Alejach Niepodległości w bezpośrednim sąsiedztwie hotelu Polonez: Jury pod przewodnictwem  architekta miejskiego Pana Andrzeja Nowaka zdecydowało się przyznać: dziewięć równorzędnych wyróżnień po 10 tys. zł każde, II Czytaj więcej…

Z IdP, przed
Architektura

Wesprzyjmy Muzeum Narodowe w Poznaniu!

Szanowni Pa?stwo! Chcieliby?my wyrazi? swoje poparcie dla akcji zapocz?tkowanej przez Radio Merkury, maj?cej na celu uzyskanie ?rodków na rozbudow? i modernizacj? Muzeum Narodowego w Poznaniu. Projekt ten bra? udzia? w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i ?rodowisko (dzia?anie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury Czytaj więcej…

Z IdP, przed