List – apel otwarty w sprawie podwyżek cen biletów oraz zmian proponowanych przez ZTM

Opublikowane przez IdP w dniu

Szanowni Pa?stwo Redaktorzy, Szanowni Pa?stwo Radni Miasta Poznania,

zwracamy si? z listem otwartym do ZTM Pozna? przekazywanym na Pa?stwa r?ce, z racji braku odpowiedzi na nasz poprzedni list z dnia 1 sierpnia br. (wys?any w formie mailowej pod adresy: wnioski@ztm.poznan.pl oraz skargi@ztm.poznan.pl).

 

To przykre, i? ZTM nie odpowiedzia? na naszego maila, do której to odpowiedzi w rozumieniu przepisów Kodeksu Post?powania Administracyjnego jest zobowi?zany. Niestety nie jeste?my jedynym podmiotem, potraktowanym w ten sposób. W lipcu wiele osób skar?y?o si? na brak odpowiedzi ze strony ZTM na ich pisma oraz maile, a kilka z nich postanowi?o nas o tym poinformowa?. W zwi?zku z czym wolimy, aby nasze stanowisko zaprezentowane zosta?o w formie otwartej, wyra?aj?c przy tym nadziej?, i? ZTM zacznie traktowa? obywateli naszego miasta z nale?nym im szacunkiem.

 

Zaprezentowane propozycje cen biletów komunikacji miejskiej w Poznaniu budz? nasz sprzeciw i niepokój. Zmiany wprowadzaj? swoisty zam?t w dotychczasowej bardzo skomplikowanej strukturze cenowej biletów i mnogo?ci rodzajów. Niektóre z pomys?ów mo?na potraktowa? jako krok wstecz w rozwoju pozna?skiej komunikacji publicznej.

 

Wymie?my podstawowe problemy i zagadnienia:

 

1. Likwidacja biletu 15-minutowego i krypto-podwy?ka biletu 10-minutowego.

To symboliczny krok wstecz, cofaj?cy nas o kilkana?cie lat do?wiadcze?. Decyzja niezrozumia?a, zw?aszcza przy cz?stych wyd?u?eniach czasu przejazdu na trasach autobusów i tramwajów, zwi?zanych z pogarszaj?c? si? sytuacj? przepustowo?ci na pozna?skich ulicach (korki).

 

2. Drastyczne podwy?ki biletów sieciowych.

Ostatni? podwy?k? argumentowano, ?e spowodowana by?a zamro?eniem cen biletów. Obiecywano wówczas, ?e ceny biletów d?ugookresowych b?d? ros?y stopniowo o wska?nik inflacji, tymczasem wynosz? one odpowiednio: 38% dla nie-Poznaniaków oraz 31% dla Poznaniaków, chocia? wska?nik inflacji oscyluje wokó? 4%!

 

3. Skomplikowanie systemu cenowego i nierówne traktowanie pasa?erów.

Niepokój budzi zw?aszcza dzielenie ludzi na kategorie Poznaniaków i nie-Poznaniaków, co jest dyskryminacj? osób przyjezdnych. Dodatkowo system utrudni tak?e prac? kontrolerów, którzy b?d? zobowi?zani do kontroli dokumentów to?samo?ci z adresem zamieszkania. Tu pojawia si? tak?e problem w przypadku paszportów, które takowych danych nie musz? zawiera?. Ponadto wprowadzenie kolejnych zmian w taryfie jak i systemie biletowym powoduje zam?t w?ród pasa?erów, zniech?caj?c do korzystania z us?ug komunikacji miejskiej.

 

4. Podwy?ka cen biletów buy cytotec and mifeprex powinna nie?? za sob? podwy?szenie jako?ci us?ug, chocia?by takich, jak wprowadzenie uprzywilejowania dla pojazdów transportu zbiorowego (sygnalizacja wzbudzana, buspasy) oraz poprawa infrastruktury i taboru.


5. System bonifikat dla sta?ych klientów.

Komunikacja miejska ma nie tylko oferowa? us?ugi osobom które ju? z niej korzystaj?, ale tak?e zach?ca? innych do rozpocz?cia korzystania z transportu zbiorowego. W sytuacji, gdy ceny dla nowego klienta ulegaj? drastycznej podwy?ce, trudno liczy? o nowych pasa?erów, a co za tym idzie, wi?ksze zyski z komunikacji miejskiej. Pytanie tak?e, co z kilkudziesi?ciotysi?czn? grup? studentów przyje?d?aj?cych do Poznania na studia, którzy w trakcie wakacji nie korzystaj? z us?ug pozna?skiej komunikacji. To sprawia, ?e system nie zalicza ich do sta?ych klientów! Taki system równie? zmusza zwyk?ych mieszka?ców do wykupienia „sieciówki” nawet na okres wyjazdu urlopowego w celu utrzymania prawa do bonifikaty.

 

Jednocze?nie pragniemy zaznaczy?, i? dostrzegamy tak?e pozytywne strony nowej taryfy – obni?enie cen biletów pó?godzinnych i godzinnych, przez co zostan? one uatrakcyjnione. Tym bardziej dziwnym i niepokoj?cym pomys?em jest fakt ogromnych podwy?ek popularnego i jednego z podstawowych biletów – miesi?cznego.

 

Mo?na zaakceptowa? podwy?ki, ale tylko takie, które mieszcz? si? w przedziale inflacyjnym i maj? na celu poprawienie jako?ci systemu. Podwy?ka je?li jest konieczna, musi by? jednak minimalna, aby bilety zachowa?y cenow? atrakcyjno?? dla pasa?era. Sprzeciwiamy si? podwy?kom, których celem jest ?atanie dziury w bud?ecie.

 

Co istotne, wy?sze ceny biletów wcale nie oznaczaj? wi?kszych wp?ywów, gdy?, co pokaza?a ju? ostatnia podwy?ka, powoduj? odp?yw pasa?erów. Przyj?ta przez miasto polityka transportowa mówi o stawianiu na komunikacj? publiczn?; daje jej pierwsze?stwo. Tak? podwy?k? miasto zaprzecza samemu sobie – nie stawia na rozwój transportu publicznego.

 

Pami?tajmy o tym, ?e mamy wielu pasa?erów do stracenia. Odzyskanie niezadowolonych klientów jest bardzo trudne i wymaga wi?kszych stara? ni? utrzymanie obecnych. Dro?sza komunikacja to zniech?canie mieszka?ców do korzystania ze ?rodków transportu publicznego. Skomplikowany i nieczytelny system cenowy to kolejny powód, by poszuka? sobie w?asnego samochodu.

 

Mamy nadziej?, i? Pa?stwo – Radni Miasta Poznania, we?miecie nasze argumenty pod uwag?.


Z wyrazami szacunku

cz?onkowie stowarzyszenia „Inwestycje dla Poznania”

Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder
Translate »