Uwagi do projektu przebudowy uk?adu komunikacyjnego w obszarze ulicy Roosevelta na odcinku od mostu Teatralnego do mostu Dworcowego.

 1. Wyznaczenie ?cie?ki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych po zachodniej stronie ul. Roosevelta na odcinku od ul. Most Dworcowy do ul. Bukowskiej.
  Cel: u?atwienie rowerzystom przejazdu w stron? ul. G?ogowskiej – bez konieczno?ci przekraczania jezdni na skrzy?owaniu ul. Most Dworcowy i ul. Roosevelta.
  Uwagi: ze wzgl?du na niewielki ruch pieszych na wskazanym odcinku zagro?enie kolizji rowerzysta-pieszy jest znikome.
 2. Zaprojektowanie „zielonego torowiska” w ci?gu ul. Roosevelta na odcinku od ul. Most Dworcowy do ul. Bukowskiej.
  Cel: poprawa estetyki ul. Roosevelta.
  Uwagi:  Brak komunikacji autobusowej na tym odcinku – budowa torowiska wspó?dzielonego dla autobusów jest niecelowa.
 3. Wyznaczenie ?cie?ki rowerowej po zachodniej stronie ul. Roosevelta na odcinku od Ronda Kaponiera do ul. Bukowskiej oraz dalej – po po?udniowej stronie ul. Bukowskiej od ul. Roosevelta w stron? zachodni?.
  Cel: u?atwienie rowerzystom przejazdu z Kaponiery w stron? ul. Bukowskiej oraz przejazdu na linii po?udnie-pó?noc.
 4. Poszerzenie opracowania o teren przej?cia podziemnego na ul. Dworcowej. Wytyczenie naziemnego przej?cia dla pieszych cheap generic flagyl przy wylocie, likwidacja przej?cia podziemnego.
  Cel: u?atwienie pieszym przej?cia przez ul. Dworcow? bez konieczno?ci przechodzenia przez przej?cie podziemne, poprawa bezpiecze?stwa pieszych i rowerzystów.
  Uwagi: zakaz przechodzenia w tym miejscu jest cz?sto nieprzestrzegany przez pieszych, co grozi ich potr?ceniem. Przesuni?cie ?cie?ki rowerowej kilkana?cie metrów na pó?noc i zaprojektowanie przej?cia dla pieszych zwi?kszy?oby bezpiecze?stwo pieszych i rowerzystów. Mo?na tak?e rozwa?y? zainstalowanie sygnalizacji ?wietlnej przy przej?ciu – jej oddalenie od ul. ?w. Marcin nie powodowa?oby powstawania zatorów przy wje?dzie w ul. Dworcow?. Wytyczenie przej?cia dla pieszych wi?za?oby si? ze zlikwidowaniem istniej?cego przej?cia podziemnego oraz rozszerzeniem zakresu planowanych prac.
 5. Zaprojektowanie „zielonego torowiska” na wschodniej i zachodniej cz??ci wysepki Ronda Kaponiera.
  Cel: poprawa estetyki Ronda Kaponiera.
 6. Zastosowanie czerwonej nawierzchni bitumicznej na skrzy?owaniach ?cie?ek rowerowych z jezdniami – szczególnie w obr?bie Ronda Kaponiera.
  Cel: poprawa bezpiecze?stwa rowerzystów przez wizualne wydzielenie ?cie?ek rowerowych.
 7. Zastosowanie przy zje?dzie z ronda dodatkowej sygnalizacji ?wietlnej, migaj?cej ?ó?tym sygna?em, ostrzegaj?cej kierowców o mo?liwo?ci wjazdu na jezdni? rowerzystów.
  Cel: poprawa bezpiecze?stwa rowerzystów.

Wizualizacja proponowanych zmian: 

Roosevelta-konsultacje_min

Kategorie: Urbanistyka

1 Comment

Oświadczenie Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania ws. wypowiedzi Pana Kazimierza Skałeckiego dla Gazety Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2015 roku | Inwestycje dla Poznania · Sierpień 9, 2015 o 9:16 am

[…] nie mówiąc już o zbiorczym odniesieniu się do sugestii mieszkańców. Nie mamy pojęcia czy nasze uwagi złożone podczas tych konsultacji zostały merytorycznie rozpatrzone. Zarząd Dróg Miejskich nigdy nie prowadzili żadnego dialogu z […]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane Posty

Aktualności

List do Premier RP w sprawie Poznania Głównego

Dnia 27 sierpnia 2017 r. wystosowaliśmy list otwarty do Pani Premier Beaty Szydło z prośbą o pomoc w kwestii sytuacji Poznania Głównego. Okazuje się bowiem, że po „wyeliminowaniu” Trigranitu nic się nie dzieje – problemy Czytaj więcej…

Aktualności

Społeczna funkcja ulicy

Ostatnio sporo dyskutuje się o nowych pomysłach na strefę Tempo 30 w Poznaniu. Podobne projekty w całej Polsce również rodziły kontrowersje. Jednak po dobrej realizacji strefy, np. w Gdańsku, gdzie strefę uspokojonego ruchu wprowadzono na Czytaj więcej…

Urbanistyka

Uwagi IdP do projektu przebudowy ul. Rybaki

Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania pozytywnie przyjmuje projekt przebudowy ul. Rybaki. Na uwagę zasługuje fakt powiększenia przestrzeni przeznaczonej dla pieszych oraz rewaloryzacja szaty roślinnej. Planowana inwestycja w połączeniu z rozszerzeniem strefy Tempo 30 powinna dać pozytywny impuls Czytaj więcej…