List do ZDM

Opublikowane przez IdP w dniu

Uwagi do projektu przebudowy uk?adu komunikacyjnego w obszarze ulicy Roosevelta na odcinku od mostu Teatralnego do mostu Dworcowego.

 1. Wyznaczenie ?cie?ki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych po zachodniej stronie ul. Roosevelta na odcinku od ul. Most Dworcowy do ul. Bukowskiej.
  Cel: u?atwienie rowerzystom przejazdu w stron? ul. G?ogowskiej – bez konieczno?ci przekraczania jezdni na skrzy?owaniu ul. Most Dworcowy i ul. Roosevelta.
  Uwagi: ze wzgl?du na niewielki ruch pieszych na wskazanym odcinku zagro?enie kolizji rowerzysta-pieszy jest znikome.
 2. Zaprojektowanie „zielonego torowiska” w ci?gu ul. Roosevelta na odcinku od ul. Most Dworcowy do ul. Bukowskiej.
  Cel: poprawa estetyki ul. Roosevelta.
  Uwagi:  Brak komunikacji autobusowej na tym odcinku – budowa torowiska wspó?dzielonego dla autobusów jest niecelowa.
 3. Wyznaczenie ?cie?ki rowerowej po zachodniej stronie ul. Roosevelta na odcinku od Ronda Kaponiera do ul. Bukowskiej oraz dalej – po po?udniowej stronie ul. Bukowskiej od ul. Roosevelta w stron? zachodni?.
  Cel: u?atwienie rowerzystom przejazdu z Kaponiery w stron? ul. Bukowskiej oraz przejazdu na linii po?udnie-pó?noc.
 4. Poszerzenie opracowania o teren przej?cia podziemnego na ul. Dworcowej. Wytyczenie naziemnego przej?cia dla pieszych cheap generic flagyl przy wylocie, likwidacja przej?cia podziemnego.
  Cel: u?atwienie pieszym przej?cia przez ul. Dworcow? bez konieczno?ci przechodzenia przez przej?cie podziemne, poprawa bezpiecze?stwa pieszych i rowerzystów.
  Uwagi: zakaz przechodzenia w tym miejscu jest cz?sto nieprzestrzegany przez pieszych, co grozi ich potr?ceniem. Przesuni?cie ?cie?ki rowerowej kilkana?cie metrów na pó?noc i zaprojektowanie przej?cia dla pieszych zwi?kszy?oby bezpiecze?stwo pieszych i rowerzystów. Mo?na tak?e rozwa?y? zainstalowanie sygnalizacji ?wietlnej przy przej?ciu – jej oddalenie od ul. ?w. Marcin nie powodowa?oby powstawania zatorów przy wje?dzie w ul. Dworcow?. Wytyczenie przej?cia dla pieszych wi?za?oby si? ze zlikwidowaniem istniej?cego przej?cia podziemnego oraz rozszerzeniem zakresu planowanych prac.
 5. Zaprojektowanie „zielonego torowiska” na wschodniej i zachodniej cz??ci wysepki Ronda Kaponiera.
  Cel: poprawa estetyki Ronda Kaponiera.
 6. Zastosowanie czerwonej nawierzchni bitumicznej na skrzy?owaniach ?cie?ek rowerowych z jezdniami – szczególnie w obr?bie Ronda Kaponiera.
  Cel: poprawa bezpiecze?stwa rowerzystów przez wizualne wydzielenie ?cie?ek rowerowych.
 7. Zastosowanie przy zje?dzie z ronda dodatkowej sygnalizacji ?wietlnej, migaj?cej ?ó?tym sygna?em, ostrzegaj?cej kierowców o mo?liwo?ci wjazdu na jezdni? rowerzystów.
  Cel: poprawa bezpiecze?stwa rowerzystów.

Wizualizacja proponowanych zmian: 

<

p style=”text-align: center;”>

Kategorie: Urbanistyka

1 komentarz

Oświadczenie Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania ws. wypowiedzi Pana Kazimierza Skałeckiego dla Gazety Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2015 roku | Inwestycje dla Poznania · 9 sierpnia 2015 o 9.16

[…] nie mówiąc już o zbiorczym odniesieniu się do sugestii mieszkańców. Nie mamy pojęcia czy nasze uwagi złożone podczas tych konsultacji zostały merytorycznie rozpatrzone. Zarząd Dróg Miejskich nigdy nie prowadzili żadnego dialogu z […]

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *