Model ruchu poznańskiej komunikacji miejskiej 2014

Opublikowane przez IdP w dniu

ZTM_wszystkie_linie_POZNANPrawie dok?adnie rok temu Rada Miasta przyj??a Plan Transportowy Aglomeracji Pozna?skiej. Powstanie tego dokumentu by?o efektem realizacji projektu pn. „Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Pozna?skiej”. Kosztowa? on 1,7 mln z?. Plan transportowy cho? wa?ny nie by? jednak g?ównym produktem projektu. W jego ramach konsorcjum wykonawców BIT-SMG/KRC przeprowadzi?o badania s?u??ce opracowaniu modelu ruchu Poznaniaków. Zebrane dane pos?u?y?y w matematycznym odzwierciedleniu preferencji transportowych mieszka?ców. Przygotowano dwa zestawy modeli ruchu, dla transportu samochodowego oraz komunikacji zbiorowej. Takie narz?dzie b?dzie s?u?y? pozna?skim urz?dnikom w planowaniu nowych inwestycji i rozwoju sieci transportu publicznego. Poprzedni model ruchu opracowany zosta? w 2000 roku w ramach Kompleksowego Badania Ruchu i si? mocno buy levaquin zdezaktualizowa?, nawet pomimo zasilania nowymi danymi.

Dzi? chcieliby?my zaprezentowa? wyniki modelu ruchu dla komunikacji miejskiej. Odzwierciedlaj? one rzeczywiste potoki na obecnej sieci linii komunikacji miejskiej. W do?? dobry sposób obrazuje on popularno?? konkretnych odcinków sieci, jednak trzeba pami?ta? ?e jest to tylko przybli?enie stanu rzeczywistego, a nie wynik dok?adnego pomiaru.

Obrazy otrzymali?my od Zarz?du Transportu Miejskiego na specjalne zapytanie. Oczywi?cie jak to najcz??ciej bywa sam Zarz?d nie pomy?la? o tym, ?eby tak ciekawe dane udost?pni? samemu z siebie. Pokazuj? one potoki ruchu dla linii tramwajowych, autobusowych oraz ogó?em.

Potoki pasa?erskie dla autobusów:
ZTM_linie_autobusowe

Potoki pasa?erskie dla tramwajów:

ZTM_linie_tramwajowe

Potoki pasa?erskie dla tramwajów i autobusów:

ZTM_wszystkie_linie

Kategorie: Komunikacja