MPK-PKP: fakty przemawiają za skróceniem drogi

Opublikowane przez IdP w dniu

Szanowny Pan
Miros?aw Kruszy?ski
Zast?pca Prezydenta Miasta Poznania

Szanowny Panie Prezydencie,
w odpowiedzi na Pa?ski list oraz ustalenia ze wspólnego spotkania w dniu 6 marca 2013 r. przedstawiamy nasze stanowisko. Prosimy o przekazanie zawartych w nim pyta? oraz poruszonych zagadnie? do Zarz?du Dróg Miejskich.

Przytoczone przez Pana Prezydenta analizy ruchu wyra?nie wskazuj? na priorytety u?ytkowników Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego. Warto przedstawi? kilka wyników tych bada?. Okazuje si?, ?e dla 94 % pasa?erów wysiadaj?cych przy nowym przystanku tramwajowym na ul. Matyi, preferowanym kierunkiem b?dzie dworzec PKP (917 osób na dworzec kolei dalekobie?nych – czyli okre?lenie stosowane w opracowaniu na nowy gmach nad peronami 1-3 oraz 27 osób na dworzec kolei regionalnych – to nazwa zastosowana dla starego dworca; wyliczenia dla godzin szczytu komunikacyjnego). Tylko 6 % pasa?erów jest zainteresowana dworcem PKS i galeri? handlow?. Nawet podsumowanie wszystkich potoków pasa?erskich (tak?e z obiektu ZCK) wyra?nie pokazuje przewag? kierunku dworzec PKP – przystanek tramwajowy. B?dzie on stanowi? ponad 72% ruchu pieszego do i z przystanku na ul. Matyi. Analizy ruchu z marca 2011 roku w sposób wyra?ny potwierdzaj? sensowno?? naszej argumentacji oraz konieczno?? wytyczenia krótszego doj?cia do dworca, o które postulujemy.

Analiza wskazuje na bardzo du?y ruch pieszy jaki wyst?pi w obszarze ZCK. Dla przyk?adu, tylko sam przystanek na Matyi wygeneruje du?e ilo?ci pasa?erów (prognoza zak?ada liczb? ponad 2300 osób co godzin? w szczycie komunikacyjnym). Nigdzie jednak nie wskazano konieczno?ci budowy przej?cia podziemnego dla pieszych. Mowa jest jedynie o zastosowaniu bezpiecznych rozwi?za?.

Bior?c pod uwag? kwesti? bezpiecze?stwa, obecne rozwi?zanie jest jedynie „pobo?nym ?yczeniem”. Niewytyczenie postulowanego przez nas, krótszego przej?cia b?dzie si? równa?o nara?aniu ?ycia mieszka?ców, którzy w po?piechu dnia codziennego b?d? sobie skraca? drog? samodzielnie. Tak si? dzieje dzisiaj po zachodniej stronie przystanków tramwajowych obecnego dworca PKS. Znajduje si? tam wydeptana ?cie?ka, z której korzystaj? pasa?erowie udaj?cy si? z tramwaju w kierunku zachodnim (np. do ul. Towarowej). Nienaturalne jest dla nich bowiem pój?cie w kierunku przeciwnym do celu podró?y. Kierowcy jad?cy ul. Matyi nie spodziewaj? si? na zachodnim kra?cu przystanku pieszych przechodz?cych przez jezdni? – jest to dla nich nierzadko stresuj?ce zaskoczenie. Wyznaczenie przej?cia w poziomie jezdni sprawia, ?e kierowca si? pieszego w danym miejscu spodziewa – jest wi?c bezpieczniej. Reasumuj?c wytyczenie zwyk?ego przej?cia w poziomie drogi jest dzia?aniem racjonalnym i bezpiecznym. Nie powoduje utrudnie? dla ruchu samochodowego oraz tramwajowego na I ramie, poniewa? zarówno samochody, jak i tramwaje musz? si? zatrzyma? na ?wiat?ach skrzy?owania Matyi/Towarowa. Sygnalizacje mo?na bez problemu zsynchronizowa?, a tramwaje mog? dostawa? przejazd automatycznie, jak to si? dzieje np. na przej?ciach dla pieszych przecinaj?cych tras? przez Most ?w. Rocha.

Ogromne buy zovirax over the counter zastrze?enie budzi fakt dyskryminowania osób s?abszych fizycznie – niepe?nosprawnych oraz ludzi starszych. Ka?dy dodatkowy metr drogi dla osób o ograniczonej mo?liwo?ci poruszania si? mo?e by? wielkim problemem, bardzo cz?sto wr?cz barier? nie do pokonania. W praktyce oznacza to utworzenie przestrzeni skrajnie nieprzyjaznej, która brakiem funkcjonalno?ci eliminuje udzia? takich osób w ?yciu codziennym spo?ecze?stwa. S? to dzia?ania, które mog? oznacza? dyskryminacj? niepe?nosprawnych Poznaniaków.

Irracjonalnym dzia?aniem jest zmuszanie osób niepe?nosprawnych do skorzystania najpierw z windy (na przystanku), pó?niej z rampy wyjazdowej (z przej?cia podziemnego) a nast?pnie pozostawienie ich w chaotycznej przestrzeni galerii handlowej (kolejna winda b?dzie prawdopodobnie umieszczona w jednym ze sklepów, nie ka?dy niepe?nosprawny b?dzie móg? skorzysta? ze schodów ruchomych). Takie utrudnianie dost?pu do dworca jest niezrozumia?e wobec mo?liwo?ci wytyczenia prostego i funkcjonalnego przej?cia naziemnego w tym samym poziomie.

W obecnej chwili jedynym mo?liwym rozwi?zaniem na cho? cz??ciowe uratowanie sytuacji, jest zastosowanie proponowanego przez nas skrótu, na którego potrzeb? wytyczenia wskazuje ju? wspomniana przez Pana Prezydenta analiza ruchu, zamówiona przez Zarz?d Dróg Miejskich w marcu 2011 r.

Bior?c pod uwag? powy?sze fakty, uprzejmie prosimy o odpowiedzi na poni?sze pytania:
– jak to mo?liwe, ?e w ?wietle wyników analizy ruchu ZDM wybra? irracjonalny projekt zmuszaj?cy wszystkich ludzi do poruszania si? przej?ciem podziemnym do galerii handlowej?
– jak to mo?liwe, ?e najmniej preferowany kierunek docelowy (wg bada?) z przystanku tramwajowego na Matyi sta? si? najbardziej uprzywilejowanym?
– dlaczego zaprojektowano rozwi?zania dyskryminuj?ce osoby s?absze fizycznie, starsze oraz osoby niepe?nosprawne?
– dlaczego dyskryminuje si? pasa?erów i pieszych poprzez wyd?u?anie ich drogi oraz tworzenie barier w przestrzeni?
– dlaczego promuje si? drog? do centrum handlowego zamiast do obiektu u?yteczno?ci publicznej (dworzec)?
– dlaczego zignorowano g?os spo?eczny w procesie konsultacji w sierpniu 2012 roku, w tym g?os Rady Osiedla Stare Miasto, która zg?aszaj?c swoje uwagi, zaopiniowa?a (budowany obecnie) projekt negatywnie, postuluj?c wytyczenie zwyk?ych, przyjaznych pieszym przej?? naziemnych, ??cz?cych w prosty sposób przystanki oraz drug? stron? ulicy Matyi z dworcem?

Z wyrazami szacunku
Zarz?d Stowarzyszenia


PODSUMOWANIE
Skrócenie drogi wg projektu IdP oznacza:
– tylko 216 metrów do przej?cia zamiast 357 czy 448 metrów
– tylko 1 ?agodne podej?cie zamiast 3 zmian poziomów z przeszkodami dla niepe?nosprawnych
– tylko 2 minuty 36 sekund na pokonanie trasy zamiast 5 minut 23 sekund

Uprzejmie zapraszamy do zapoznania si? z prezentacj? w formacie pdf, która zosta?a przedstawiona Prezydentowi Miros?awowi Kruszy?skiemu w dniu 6 marca br. w ramach spotka? w kwestii usprawnie? komunikacyjnych w mie?cie. Prezentacja nawi?zuje w formie do tzw. gier platformowych (gier z przeszkodami). Niestety idea tych gier wpasowuje si? w realizowan? drog? doj?cia do dworca niemal stuprocentowo…

Prezentacja: Zintegrowane (?) Centrum Komunikacyjne

Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *