MPK-PKP: Skróćmy drogę o połowę!

Opublikowane przez IdP w dniu

Szanowny Pan Miros?aw Kruszy?ski
Zast?pca Prezydenta Miasta Poznania

Szanowny Panie Prezydencie!
Przesy?amy projekt naziemnego przej?cia dla pieszych, który poprawi sytuacj? pasa?erów powstaj?cego ZCK i skróci drog? z przystanku tramwajowego do gmachu nowego dworca. Wyra?amy nadziej? na jego realizacj? zgodnie z Pa?sk? obietnic? mo?liwo?ci wprowadzenia drobnych zmian w projekcie, wyra?on? w li?cie z dnia 22 pa?dziernika 2012 r. (sygn. GKM-IX.150.1.4.2012). Projekt ten zak?ada jedynie drobn? modyfikacj?, mo?liw? do realizacji niewielkim nak?adem kosztów. Wychodzi naprzeciw postulatom spo?ecznym (w tym wspólnemu stanowisku stowarzysze? Inwestycje dla Poznania i My Poznaniacy z sierpnia 2012 r.) o u?atwianie poruszania si? pieszych w obr?bie ZCK i potrzebie integracji ró?nych form transportu zbiorowego (szybkie doj?cie na tramwaj).
Z powa?aniem
Zarz?d Stowarzyszenia „Inwestycje dla Poznania”

W nawi?zaniu do konsultacji spo?ecznych i uwag kierowanych przez pozna?skie stowarzyszenia w sierpniu 2012 r., przedstawiamy szczegó?ow? propozycj? drobnych zmian w realizowanym uk?adzie komunikacyjnym wokó? nowych dworców PKP i PKS. Obecny projekt maksymalnie wyd?u?a drog? doj?cia z tramwaju na dworzec kolejowy – zamiast prosto do celu, kieruje pasa?erów do przej?cia podziemnego i galerii handlowej. Powstaje sporo utrudnie?, które b?d? mia?y fundamentalne znaczenie dla osób spiesz?cych si? na poci?g. St?d nasza propozycja, która jest prób? „uratowania” tego projektu.

Najwi?ksze wady obecnego projektu ZDM:

  • konieczno?? pój?cia z przystanku tramwajowego w kierunku przeciwnym do celu podró?y i zawrócenia, czyli sporego nad?o?enia drogi i straty czasu;
  • konieczno?? przej?cia przez galeri? handlow? (jedyne sensowne czasowo rozwi?zanie! Wyj?cia z przej?cia podziemnego umieszczono naprzeciw wej?cia do galerii, daleko od istniej?cego chodnika na Mo?cie Dworcowym, korzystanie z którego b?dzie utrudnione, por. rysunek);
  • dodatkowe bariery dla osób starszych, niepe?nosprawnych oraz pasa?erów z du?ym baga?em (winda nie jest wystarczaj?cym u?atwieniem wobec dwukrotnie wi?kszej drogi do pokonania, ponadto jest niefunkcjonalna – zbyt ma?a i ciasna, bior?c pod uwag? masowy charakter ruchu pasa?erów w tym rejonie).

Istnieje prosta recepta: wystarczy utworzy? zwyczajne przej?cie dla pieszych z sygnalizacj? buy tadalafil ?wietln? ??cz?ce nowy przystanek tramwajowy z po?udniow? stron? Mostu Dworcowego. Przej?cie powsta?oby na zachodnim kra?cu projektowanego przystanku wykorzystuj?c fakt, ?e peron b?dzie mia? a? 50 metrów d?ugo?ci. Takie rozwi?zanie znacznie skraca i u?atwia drog? doj?cia z dworca kolejowego do tramwaju, a jednocze?nie nie powoduje strat czasowych ani dla tramwajów, ani dla samochodów w ci?gu ul. Matyi.

Zastosowanie sygnalizacji wzbudzanej na cz??ci przej?cia ??cz?cej obie strony przystanku sprawi, ?e nie spowolni ono ruchu tramwajów. Takie sygnalizacje funkcjonuj? ju? w Poznaniu na trasie przez Most ?w. Rocha, tramwaje pokonuj? je bez straty czasowej. Równie? ruch samochodów pozostanie niezak?ócony, gdy? przej?cie przez sam? jezdni? b?dzie zsynchronizowane z sygnalizacj? na skrzy?owaniu Matyi/Towarowa.

Porównanie dróg doj?cia do kas biletowych na dworcu kolejowym z nowego przystanku tramwajowego:

  • Droga wed?ug projektu obywatelskiego (?agodne podej?cie chodnikiem na Mo?cie Dworcowym) – 216 m
  • Droga wed?ug projektu ZDM (z u?yciem schodów (2 razy) oraz schodów ruchomych) – 357 m
  • Droga wed?ug projektu ZDM (z u?yciem schodów (2 razy), omijaj?ca galeri? handlow?) – 419 m
  • Droga wed?ug projektu ZDM (z u?yciem windy, pochylni i schodów ruchomych) – 448 m

4opcje doj?cia na dworzec

Rysunek: Zestawienie przedstawionych wariantów doj?cia.

Nasz? propozycj? sk?adamy Zast?pcy Prezydenta Miasta Poznania, który w odpowiedzi na skargi obywateli odno?nie sposobu przeprowadzenia konsultacji spo?ecznych przez ZDM stwierdzi?, i? mo?liwe s? pewne zmiany nienaruszaj?ce w znaczny sposób projektu. Przedstawiana koncepcja nie tylko nie wymaga wykonania du?ych prac, ale te? nie ingeruje w te ju? prowadzone. Wystarczy tylko instalacja dwóch par sygnalizatorów oraz wymalowanie pasów. Oznacza to niskie koszty oraz przede wszystkim brak opó?nie? w realizacji ca?ego przedsi?wzi?cia.

Wierzymy w dobre intencje w?adz miasta i liczymy na to, ?e g?os mieszka?ców nie zostanie zlekcewa?ony. Wszak dworzec g?ówny powinien by? wizytówk? ka?dego miasta!

 

wybierz dojscie z przystanku do dworca pkp

 

wybierz dojscie z przystanku do dworca pkp

 

wybierz dojscie z przystanku do dworca pkp

 

wybierz dojscie z przystanku do dworca pkp

Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder