Odpowiedź na apel ws. przejść podziemnych na Królowej Jadwigi

Opublikowane przez IdP w dniu

W po?owie maja wystosowali?my apel do Prezydenta Ja?kowiaka w sprawie zamówienia przez Pozna?skie Inwestycje Miejskie projektów przej?? podziemnych pod ul. Królowej Jadwigi. W naszym pi?mie podnie?li?my kilka dodatkowych kwestii dotycz?cych systemowego uregulowania prowadzenia konsultacji spo?ecznych projektów inwestycji transportowych. Zwracali?my uwag?, ?e nad planowanymi rozwi?zaniami nale?y prowadzi? publiczn? dyskusj? jeszcze przed przyst?pieniem do opracowywania dokumentacji projektowej. Nasz wyst?pienie odbi?o si? szerokim echem w mediach, a nadzoruj?cy transport Wiceprezydent Wudarski szybko zapewni? opini? publiczn?, ?e ?adnych buy strattera przej?? podziemnych nie b?dzie.

Po dwóch miesi?cach od wys?ania apelu otrzymali?my z Wydzia?u Transportu i Zieleni UM pisemn? odpowied?. Niestety zawarto?? pisma z Urz?du Miasta nie koresponduje z zagadnieniami zawartymi w apelu. Nie otrzymali?my ?adnych odpowiedzi na wyt?uszczone pytania skierowane bezpo?rednio do Prezydenta Ja?kowiaka. Nie ustosunkowano si? równie? do kwestii zwi?zanych z systemowym uregulowaniem konsultacji spo?ecznych w tym obj?ciem publiczn? dyskusj? za?o?e? inwestycji jeszcze przed podj?ciem procesu projektowego.

Poni?ej zamieszczamy skany odpowiedzi.

odpowiedz1 odpowiedz2