Pomysły na przebudowę Ronda Rataje – opinia do ZDM

Opublikowane przez IdP w dniu

Szanowni Pa?stwo!
Prezentujemy wspóln? opini? dwóch stowarzysze? „Inwestycje dla Poznania” oraz „My-Poznaniacy” w sprawie projektów wariantowych przebudowy Ronda Rataje.

Z przedstawionych przez ZDM pi?ciu wariantów przebudowy Ronda Rataje najlepszym naszym zdaniem jest wariant ostatni – oznaczony jako pi?ty. Mamy jednak obawy co do kosztów zwi?zanych z jego realizacj?. ?rodki jakie miasto ma na inwestycje nale?y alokowa? maksymalizuj?c efektywno?? tak bardzo jak to tylko mo?liwe, a tym bardziej w obecnej trudnej sytuacji finansowej miasta. W zwi?zku z powy?szym postanowili?my zaproponowa? rozwa?enie jeszcze jednego, ta?szego rozwi?zania, które roboczo nazwiemy „wariantem szóstym”.

Uwa?amy, ?e warto przyj?? nast?puj?c? gradacj? rozwi?za?, w zale?no?ci od dyspozycji ?rodków finansowych:

a) wariant pi?ty zmodyfikowany

Najwa?niejsza modyfikacja celem potanienia projektu i jednocze?nie zachowania jego funkcjonalno?ci to:
– zastosowanie dwóch pasów w jedn? stron? na wyje?dzie z tunelu dla samochodów w stron? Mostu Królowej Jadwigi, co zachowa?oby obecny stan przepustowo?ci w stron? ?ródmie?cia.

Dodatkowa modyfikacja:
– dodanie jezdni dla autobusów (buspasa) w relacji wschód-zachód w ci?gu ul. Krzywoustego, oraz dodatkowego peronu po?o?onego prostopadle do projektowanego przystanku celem zapewnienia obs?ugi autobusów nadje?d?aj?cych z i wyje?d?aj?cych w Tras? Katowick? na wspólnym przystanku centralnym

b) wariant szósty

Najwa?niejsze za?o?enia (zobacz za??cznik pdf):
– budowa jednego, wspólnego tunelu dla samochodów w ci?gu II ramy komunikacyjnej (pó?noc-po?udnie) pod rondem prowadz?cego 4 pasy dla samochodów,
– prze?o?enie torowisk tramwajowych wzd?u? Jana Paw?a II, Zamenhofa oraz Królowej Jadwigi ze ?rodkowych pasów jezdni na bok, celem zbli?enia ich do dworca autobusowego Rondo Rataje i stworzenia przy nim centrum przesiadkowego (tramwaje, autobusy, rowery miejskie)
– torowiska z pod?o?em asfaltowym, tak?e dla u?ywania dla autobusów (jako buy sildenafil buspasy)

Zalety:
– optymalny czas przejazdu tramwajów,
– integracja transportu publicznego i umo?liwienie przesiadek „drzwi w drzwi”- stworzenie jednego w?z?a przesiadkowego,
– osi?gni?cie lepszej przepustowo?ci dla ruchu samochodowego – przepustowo?? w tym wariancie jest najlepsza w porównaniu z innymi wariantami ZDM (ponad 10,5 tysi?ca samochodów na godzin?)
– mniejszy ruch na samym rondzie, dzi?ki zastosowaniu tunelu w ci?gu II ramy
– bezpieczne i wygodne przej?cia dla pieszych oraz osób niepe?nosprawnych w poziomie ulicy
– u?atwienia dla transportu publicznego (buspasy)

Dodatkowa zaleta:

Osi?gamy najlepsz? przepustowo?? za cen? porównywaln? z najta?szymi wariantami ZDM (!). Szacujemy koszt pomi?dzy 90 a 100 mln z?.

c) wariant alternatywny to mocno zmodyfikowany wariant ZDM nr 4:

Wariant 4 by?by akceptowalny, bez przej?? podziemnych dla pieszych, które ten rodzaj ruchu ogromnie utrudniaj? (szczególnie osobom starszym i niepe?nosprawnym) oraz wyd?u?aj? drog?, tak?e do samych przystanków.  Najprostszym i najta?szym oraz jednocze?nie najbardziej przyjaznym i efektywnym rozwi?zaniem jest zastosowanie przej?? dla pieszych (pasy).
Najwa?niejsze modyfikacje:
– rezygnacja z budowy przej?? podziemnych i zastosowanie zwyk?ych przej?? w poziomie ulicy, tak w sposób tradycyjny, przecinaj?cych wyloty ulic, jak i prowadz?cych na przystanek centralny,
– dodanie jezdni dla autobusów (buspasa) w ci?gu wschód-zachód celem zapewnienia obs?ugi autobusów nadje?d?aj?cych z i wyje?d?aj?cych w Tras? Katowick? na wspólnym przystanku centralnym, tak jak w naszej powy?szej uwadze do wariantu pi?tego.

Jak zawsze jeste?my do Pa?stwa dyspozycji, aby przedstawi? bardziej szczegó?owe za?o?enia projektu. Zapraszamy do zapoznania si? z pogl?dow? rycin?, przedstawiaj?c? wariant szósty.

 

Z powa?aniem
za Stowarzyszenie „Inwestycje dla Poznania”
Pawe? Sowa, Kamil ?mijewski
za Stowarzyszenie „My-Poznaniacy”
W?odzimierz Nowak

Kategorie: Urbanistyka

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder
Translate »