Remonty a bilety

Opublikowane przez IdP w dniu

tramwaj
Szanowni Pa?stwo!

W ci?gu ostatnich tygodni na ?amach lokalnych mediów toczy si? dyskusja na temat mo?liwych rozwi?za?, które pozwoli?yby przywróci? w Poznaniu p?ynno?? ruchu, nadwyr??on? przez prowadzone remonty w wielu wa?nych cz??ciach miasta. Wiele z tych pomys?ów zas?uguje na szczególn? uwag?. Mamy szans? – paradoksalnie dzi?ki pracom remontowym, wykorzysta? okazj? i zastosowa? sprawdzone ju? przecie? w innych miastach skuteczne rozwi?zania (np. w Warszawie) w postaci wydzielania bus pasów. Trwaj? konsultacje ZDMu w sprawie ich utworzenia na ul. Bukowskiej, proponujemy wzi?cie pod uwag? innych ulic – jak np. Al. Niepodleg?o?ci. Trzeba jasno powiedzie? – wybór ?rodka transportu nale?y do ka?dego mieszka?ca, jednak w sytuacji parali?u komunikacyjnego musimy da? bezwzgl?dny priorytet ?rodkom transportu zbiorowego. Inaczej wszyscy kompletnie utkniemy w d?ugich korkach.

Sytuacja remontów mo?e by? wykorzystania dla idei promocji transportu publicznego w mie?cie. Czas zach?ci? nieprzekonan? jeszcze cz??? mieszka?ców do korzystania z tej formy komunikacji. Zróbmy to równie? w wymiarze finansowym!

  1. Remonty stwarzaj? niedogodno?ci i w wielu przypadkach powoduj? wyd?u?enie czasu podró?y. Zaproponujmy wi?c pasa?erom rekompensat? i wyd?u?my czas obowi?zywania wa?no?ci biletów: 15-minutowy (na 30 minut), 30-minutowy (na 60 minut), 60-minutowy (na 90 minut) i 120 minutowy (na 180 minut). Tak wyd?u?ony czas powinien pokry? opó?nienia przejazdów zwi?zane z remontami i korkami.
  2. Wypromujmy bilety sieciowe! Mieszka?cy nieposiadaj?cy jeszcze komkarty powinni zosta? zach?ceni do jej nabycia. Znie?my op?at? za wydanie takiej karty traktuj?c to jako zach?t? dla nowych u?ytkowników („wypróbuj mnie”)! Przyspieszmy buy tadalafil citrate liquid tak?e procedur? wydawania tych kart – niech b?dzie do uzyskania na miejscu w formie „od zaraz”.
  3. Robi?c uk?on w stron? osób korzystaj?cych z komunikacji sporadycznie, nie zapominajmy o korzystaj?cych stale – obecnych posiadaczach sieciówek czy trasówek – tak?e dla nich zastosujmy bonusy. Na przyk?ad: ka?dy kto wykupuje bilet sieciowy lub trasowy 30-dniowy, niech otrzyma jednorazowy bonus 5 dni, wykupuj?cy na 90 dni, niech otrzyma 15 dni, a na 180 dni, dodatkowe 30 dni.

Jest oczywist? spraw?, ?e wyremontowana infrastruktura przyczyni si? do podniesienia standardu miejskiej komunikacji w przysz?o?ci. Wa?ne jest jednak okazanie pewnej solidarno?ci z mieszka?cami w trakcie wyst?powania niegodno?ci. W czasie np. remontu ?azienki, zwykle pomagaj? nam s?siedzi oferuj?c do dyspozycji w?asn?. Przenie?my ten przyk?ad na obecn? sytuacj?. Taki wyraz dobrej woli mo?e zaprocentowa? w przysz?o?ci.

Uwa?amy, ?e zastosowane bonusy i udogodnienia cenowe mog? wyj?? dla miasta korzystnie finansowo. Je?li pozyskamy nowych pasa?erów, b?dziemy mieli wi?cej pieni?dzy w kasie. Ponadto zatrzymamy osoby, których p?acenie za d?u?sze czasy przejazdu spowodowane remontami irytuje i popycha w „ramiona” samochodu… Nale?y zatem rozpatrywa? bonusy nie w kategorii „mniejszych wp?ywów” czy wydatków, ale w kategorii zwi?kszenia przychodów.

Z pozdrowieniami w imieniu cz?onków stowarzyszenia
Pawe? Sowa, prezes
Zbigniew Lipkowski, grupa ds. komunikacji

PS. Niniejsze o?wiadczenie zosta?o wys?ane na r?ce przewodnicz?cego Rady Miasta oraz do cz?onków Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ponadto do wiadomo?ci lokalnych mediów, Prezydenta Miasta Poznania oraz ZTM, ZDM i MPK.

Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder