Stanowisko ws. projektu układu komunikacyjnego przy ZCK

Opublikowane przez IdP w dniu

Stanowisko w sprawie

PROJEKTU UK?ADU KOMUNIKACYJNEGO

przy Zintegrowanym Centrum Komunikacyjnym

opublikowanego przez Zarz?d Dróg Miejskich w Poznaniu.

 

 

W imieniu Stowarzysze? Inwestycje dla Poznania i My-Poznaniacy wyra?amy nasz sprzeciw wobec przygotowanego projektu.

Dworzec Pozna? G?ówny to jeden z najwa?niejszych w?z?ów komunikacji metropolii pozna?skiej, jeden z dworców kolejowych o najwi?kszym ruchu pasa?erskim w Polsce.
W tym projekcie zosta? on niemal odizolowany od przystanków transportu publicznego, którym podró?uje wi?kszo?? osób korzystaj?cych z dworca.

 

Projekt ten zosta? oparty o dawno zarzucone my?li urbanistyczne w sposób jednoznaczny podporz?dkowuj?c p?ynno?ci ruchu samochodowego innych uczestników ruchu w mie?cie. Tymczasem ju? od dekad miasta Europy i cywilizowanego ?wiata czyni? wszystko by zach?ci? do pozostawienia samochodu w domu u?atwiaj?c ruch pieszym i ?atwo?? przesiadek na transport publiczny, tak?e kosztem p?ynno?ci ruchu samochodów.

Pozna?ska Polityka Transportowa (1999) równie? jednoznacznie definiuje priorytet dla ruchu pieszego, transportu publicznego i rowerowego w obszarach ?ródmie?cia. Dlatego stanowczo trzeba stwierdzi?, ?e projekt w istotnych punktach narusza za?o?enia polityki Miasta Poznania.

 

G?ównymi wadami projektu s?:

? oddalenie przystanków transportu miejskiego od urz?dze? dworcowych;

? niewygoda w dost?pie pasa?erów transportu publicznego do budynku i peronów dworca
z konieczno?ci? wielokrotnej zmiany poziomów;

? brak faktycznej integracji Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego;

? marnotrawstwo przestrzeni i ?rodków na niepotrzebne inwestycje;

? lekcewa??ce potrzeby i nawyki pieszych prowadzenie dróg komunikacyjnych w obr?bie buy famvir 500mg projektowanego uk?adu mi?dzy przysz?ymi budynkami nowej dzielnicy;

? spot?gowanie odci?cia zamiast otwarcia „Wolnych Torów” na Park Marcinkowskiego.

 

 

Postulujemy zgodnie z „Kart? Lipsk?” Unii Europejskiej i rachunkiem ekonomicznym:

? lokalizacj? przystanku tramwajowego na wprost wej?cia do nowego budynku dworca ZCK
i rezygnacja z przej?? podziemnych;

? rozbudow? chodnika na po?udniowej nitce Mostu Dworcowego;

? wytycznie na po?udniowej nitce Mostu Dworcowego pas dla taksówek, drogi rowerowej oraz miejsc krótkiego postoju (tzw. kiss & ride);

? przeniesienie ruch samochodów na pó?nocn? nitk?;

? poszerzenie powierzchni przystanków tramwajowych na ul. Roosevelta przy MTP i na ul. G?ogowskiej przed Dworcem Zachodnim;

? instalacja ruchomych schodów przy dotychczasowych zej?ciach z Mostu Dworcowego na perony.

 

Wed?ug nowoczesnych regu? urbanistyki ruch pieszych jest w centrum najwa?niejszy, a tym bardziej ruch pieszych w obr?bie takiego w?z?a jakim jest g?ówna stacja kolejowa metropolii.

 

ZDM zaproponowane rozwi?zania uzasadnia dobrem pieszych, tymczasem jak wykazujemy, planuje si? du?e nak?ady rzekomo dla pieszych, gdy te same efekty osi?gn?? mo?na za u?amek kwot przewidywanych do wydania. Dlaczego? Jedynym rzeczywistym uzasadnieniem jest przyspieszanie ruchu samochodów.

 

Z wyrazami szacunku

 

Za zarz?d stowarzyszenia My-Poznaniacy

Anna Wachowska-Kucharska, wiceprezeska zarz?du

W?odzimierz Nowak, cz?onek zarz?du koordynuj?cy temat polityki transportowej

 

Za zarz?d stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania:

Pawe? Sowa, prezes zarz?du

<

p style=”text-indent: 1.06cm; margin-bottom: 0cm; widows: 2; orphans: 2; text-align: justify;” lang=”pl-PL”>Tomasz Owczarczak, wiceprezes Zarz?du

Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *