Tramwaj na Junikowo – wspólna inicjatywa Rad Osiedli i Stowarzyszeń

Opublikowane przez IdP w dniu

11_junikowo_cmentarz2Poni?ej prezentujemy tre?? pisma wys?anego do Prezydenta Grobelnego, Prezesa Nowakowskiego i Inspektora ?ukaszewskiego, oraz do wiadomo?ci miesjkich radnych i mediów, w temacie przywrócenia normalnej komunikacji tramwajowej na ca?ym odcinku Grunwaldzkiej. Pod listem podpisa?y si? Rady Osiedla Grunwald Po?udnie, Kwiatowe, Junikowo, Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania, Jana Ostroroga, My Poznaniacy, Prawo do Miasta oraz Inicjatywy Osiedle Junikowo i Przystanek Folwarczna. Dodatkowo niezale?ne stanowisko zaj??a Rada Osiedla Stary Grunwald, która równie? wyrazi?a pro?b? o do?o?enie wszelkich stara? aby tramwaje na Grunwald powróci?y jak najszybciej.


Wspólne dzia?ania w podobnym gronie podejmujemy po raz drugi. Za pierwszym razem wspólnie starali?my si? o buspasy i odpowiedni? komunikacj? zast?pcz? na czas remontu Ronda Jeziora?skiego – starali?my si? z sukcesem. Tym razem wsparcie otrzymali?my tak?e z drugiego ko?ca miasta – od Inicjatywy Przystanek Folwarcza. Mamy nadziej?, ?e i teraz, tak liczny, a zarazem wspólny g?os mieszka?ców nie zostanie zlekcewa?ony i urz?dnicy do?o?? wszelkich stara?, aby u?atwi? mieszka?com ?ycie – tak jak obiecywali od pocz?tku prowadzenia inwestycji.


————–

Szanowny Panie Prezydencie,

Szanowny Panie Prezesie,

Szanowny Panie Inspektorze,


Na ostatnim spotkaniu spó?ki Infrastruktura Euro Pozna? 2012 z Rad? Osiedla Junikowo i mieszka?cami, prezes spó?ki, Pan Nowakowski, przekaza? do?? zaskakuj?c? wiadomo??. Otó?, pomimo gotowego ju? w?a?ciwie torowiska oraz przeprowadzonych z wynikiem pozytywnym przejazdów technicznych, tramwaje na Junikowo maj? wróci? dopiero 01.10.2013, czyli wraz z zako?czeniem ca?ej inwestycji. Nie potrafimy znale?? uzasadnienia dla takiego, kolejnego ju?, opó?nienia powrotu tramwajów na Junikowo.

Pragniemy w zwi?zku z tym zwróci? uwag? na kilka faktów dotycz?cych inwestycji.

1) Od pocz?tku prowadzenia inwestycji zapewniano (zarówno osiedlowych radnych jak i mieszka?ców Junikowa i ca?ego Grunwaldu), ?e powrót tramwajów na Junikowo jest priorytetem. Deklarowano, ?e spó?ka, miasto i wykonawca robi? wszystko, aby tramwaje jak najszybciej pojecha?y ponownie ca?ym remontowanym odcinkiem ul. Grunwaldzkiej. Jeszcze przed ?wi?tami Bo?ego Narodzenia Pan Bulski wspomina?, ?e powrót tramwajów na Junikowo mo?liwy jest w maju. Natomiast po zimie, nowy kierownik projektu, Pan Mas?owski zapewnia?, ?e zrobi „wszystko, aby w pierwszej kolejno?ci na Junikowo uruchomi? tramwaj”. 


2) Tramwaje t? sam? tras? je?dzi?y na Wszystkich ?wi?tych, a tak?e podczas Euro 2012. Wtedy prace tocz?ce si? na ul. Grunwaldzkiej nie stanowi?y problemu. Nikt te? nie mówi?, ?e inwestycja musi by? oddana w ca?o?ci, by tramwaje mog?y ruszy?.


3) Prezes Nowakowski na spotkaniu wspomnia?, ?e to w?a?nie konieczno?? oddania inwestycji w ca?o?ci jest g?ównym powodem przesuni?cia powrotu tramwajów na Junikowo. Pragniemy w zwi?zku z tym zauwa?y?, ?e obecnie ruch odbywa si? po jezdni zachodniej ul. Grunwaldzkiej, która przecie? tak?e jest w trakcie przebudowy! Jezdnia ta wci?? nie ma warstwy ?cieralnej, aktualnie ca?y czas tocz? si? wokó? niej prace. Nie przeszkadza to jednak w ?aden sposób, aby porusza?y si? tam zarówno samochody jak i pojazdy komunikacji miejskiej z pasa?erami. Prace zwi?zane z torowiskiem s? za to (w przeciwie?stwie do robót przy jezdniach) w?a?ciwie zako?czone.


4) Bezpiecze?stwo. Ca?kowicie nie zgadzamy si? z argumentem mówi?cym, ?e puszczenie tramwajów wyremontowan? tras? mog?oby by? w jakikolwiek sposób niebezpieczne. Obecnie mieszka?cy Junikowa codziennie musz? porusza? si? po terenie budowy celem dotarcia na autobus, do sklepu, czy nawet wychodz?c z w?asnej dzia?ki natychmiast si? znajduj? na placu budowy. To jest buy accutane online pharmacy codzienno??. Co wi?cej, czekaj?c na autobus mieszka?cy korzystaj? w sporej cz??ci z… przystanków tramwajowych! 
Przywrócenie tramwajów pozwoli tak?e unikn?? nagminnych sytuacji niebezpiecznego wyprzedzania autobusów ( http://junikowo.com/?p=323 ). Obecnie, mimo zalece? policji, bez echa pozostaj? wnioski Rady Osiedla o dodatkowe oznakowanie i separatory. Zatem, uruchomienie tramwajów na Junikowo istotnie zwi?kszy bezpiecze?stwo pieszych! Up?ynni tak?e ruch samochodowy, gdy? pojazdy nie b?d? musia?y czeka? za autobusem T1, a? ruszy on ponownie z przystanku. 


5) Przywrócenie kursowania tramwajów na Grunwald usprawni tak?e poruszanie si? po Rondzie Jana Nowaka Jeziora?skiego. Obecnie t?umy pieszych pokonuj? tamtejsze przej?cia, przesiadaj?c si? mi?dzy autobusem T1 a tramwajami. Cz?sto, z racji po?piechu i niedopasowania cyklów ?wiate? dla pieszych, odbywa si? to niezgodnie z przepisami co powoduje niebezpieczne sytuacje. Ponownie wi?c, przywrócenie tramwajów na Junikowo bezpiecze?stwo zdecydowanie zwi?kszy.


6) Ostatni, ale maj?cy te? podstawowe znaczenie jest fakt, ?e inwestycje w mie?cie s? robione dla mieszka?ców. Dziel?c przebudow? ul. Grunwaldzkiej na 2 etapy odci?to Grunwald od tramwajów na bardzo d?ugi czas. W momencie, gdy prace przy torowisku s? zako?czone, miasto powinno zrobi? wszystko, aby tramwaje w ten rejon przywróci?. By?aby to forma podzi?kowania mieszka?com za ich cierpliwo?? i pokazanie, ?e ta inwestycja rzeczywi?cie jest z my?l? o nich, a miasto chce jak najszybciej u?atwi? im przemieszczanie si?. Równie? priorytet dla tramwajów na odcinku od p?tli Junikowo do ul. Drzewieckiego powoduje, ?e poruszanie si? komunikacj? szynow? w tym rejonie jest po prostu szybsze. Brak przesiadki na Rondzie Jana Nowaka Jeziora?skiego to kolejna oszcz?dno?? czasu dla mieszka?ców. 


W zwi?zku z powy?szym, zwracamy si? do Prezydenta Miasta, Pana Ryszarda Grobelnego, prezesa spó?ki Infrastruktura EURO 2012, Pana Andrzeja Nowakowskiego oraz do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, Pana Paw?a ?ukaszewskiego o do?o?enie wszelkich stara? aby tramwaje na Grunwald powróci?y jak najszybciej. Prosimy tak?e o udzielenie odpowiedzi czym powodowane jest przesuwanie terminu oddania ca?o?ci inwestycji oraz, zgodnie ze s?owami Prezesa Nowakowskiego, jakie s? powody zmiany decyzji dotycz?cej wcze?niejszego powrotu samych tramwajów na Junikowo. 


Mamy nadziej?, ?e ?adne inne czynniki, takie jak oszcz?dno?? finansów na tramwajach ani te? kwestie proceduralne, nie sk?oni? Pa?stwa do odmowy realizacji obietnic z?o?onych mieszka?com. Wierzymy, ?e do?o?? Pa?stwo wszelkich stara?, aby u?atwi? mieszka?com ?ycie.Z wyrazami szacunku,

W imieniu

Rady Osiedla:

Grunwald Po?udnie – Jerzy Mencel, przewodnicz?cy Rady Osiedla

Kwiatowe – Pawe? Filipiak, Przewodnicz?cy Rady Osiedla

                   Barbara Glapka, Przewodnicz?ca Zarz?du Osiedla

Junikowo – Pawe? Rosada, Przewodnicz?cy Zarz?du Osiedla

Stowarzyszenia:

Inwestycje dla Poznania – Pawe? Sowa, prezes

                                           Arkadiusz Borkowski, cz?onek zarz?du

Jana Ostroroga – Miko?aj Kondej, wiceprezes

My Poznaniacy – Arleta Matuszewska, prezes

                            Anna Wachowska – Kucharska, wiceprezes

Prawo do Miasta – Andrzej Bia?as, prezes

                            Aleksander Bucholski, cz?onek zarz?du

Inicjatywy:

Osiedle Junikowo – ?ukasz Borowiak, Dorota Ossowska

Przystanek Folwarczna – Krzysztof Bartosiak, Katarzyna Czarnecka

 

Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder