Tramwaj na Naramowice – procedury

Opublikowane przez IdP w dniu

Pan Jan Gosiewski, Zast?pca Dyrektora Wydzia?u Transportu i Zieleni udzieli? odpowiedzi na pytania wystosowane w dniu 19 kwietnia 2016 r. przez Paw?a Sow? (naszego prezesa i jednocze?nie radnego osiedlowego z Naramowic) w kwestii zagadnie? zwi?zanych z procedurami prawno-administracyjnymi dotycz?cymi budowy tramwaju na Naramowice.

PS. Kolejne pytania planujemy zada? w najbli?szym czasie. Zach?camy do lektury!

Ad. 1)     „krótkie wyja?nienie przewidzianej prawem procedury – uzyskanie takich dokumentów jak decyzja o uwarunkowaniach ?rodowiskowych, studium wykonalno?ci, a nast?pnie projekt budowlany (Jakie s? cele takich opracowa?? Kto wydaje b?d? przygotowuje owe dokumenty? Jaki jest czas potrzebny na wydanie decyzji b?d? wykonanie dokumentów?)”

 1)   Decyzja o ?rodowiskowych uwarunkowaniach:
–     jest dokumentem ko?cz?cym post?powanie oceny oddzia?ywania na ?rodowisko planowanego przedsi?wzi?cia, mog?cego potencjalnie znacz?co oddzia?ywa? na ?rodowisko,
–     post?powanie o jakim mowa powy?ej, rozpoczyna si? z?o?eniem wniosku o wydanie decyzji, do którego jednym z obligatoryjnych za??czników jest tzw. karta informacyjna przedsi?wzi?cia (KIP),
–     zawarto?? KIP reguluje ustawa o udost?pnianiu informacji o ?rodowisku i jego ochronie, udziale spo?ecze?stwa w ochronie ?rodowiska oraz o ocenach oddzia?ywania na ?rodowisko,
–     KIP jako dokument bran?owy przygotowywany jest przez zewn?trznego wykonawc? wybranego w trybie przewidzianym przepisami ustawy Pzp, przewa?nie w post?powaniu którego przedmiotem jest ca?o?? dokumentacji ?rodowiskowej (czasem ??cznie z dokumentacj? projektow?),
–     termin na opracowanie KIP w zale?no?ci od szczegó?owo?ci materia?u jakim dla danego przedsi?wzi?cia posiada Zamawiaj?cy, dla inwestycji liniowych to nie mniej ni? 3 m-ce (m.in. z uwagi na konieczno?? pozyskania mapy ewidencyjnej obejmuj?cej teren obj?ty przedsi?wzi?ciem i obszar przewidywanego jego oddzia?ywania oraz wypisów z rejestru gruntów pozwalaj?cych na okre?lenie stron post?powania)
–     nast?pnie w drodze tzw. screeningu organ w?a?ciwy do wydania decyzji (w przypadku inwestycji, dla których koniecznym jest zaj?cie tzw. „terenów zamkni?tych” jest to Regionalna Dyrekcja Ochrony ?rodowiska, dla inwestycji pozosta?ych Wójt / Burmistrz / Prezydent) dokonuje analizy kryteriów decyduj?cych czy przedsi?wzi?cie wymaga sporz?dzenia raportu,
–     w dalszej kolejno?ci, na podstawie przeprowadzonych czynno?ci w?a?ciwy organ postanowieniem odst?puje od obowi?zku przeprowadzenia oceny oddzia?ywania na ?rodowisko (OO?) lub obowi?zek taki nak?ada, jednocze?nie okre?laj?c zakres raportu, po uprzednim zasi?gni?ciu przez opinii RDO? (gdy organem prowadz?cym spraw? jest Wójt / Burmistrz / Prezydent) oraz w?a?ciwego Inspektora Sanitarnego,

–     terminy procedowania:
–     14 dni – na wydanie opinii przez RDO? i PPIS,
–     30 dni – na wydanie postanowienia przez organ w?a?ciwy do wydania decyzji (przewa?nie termin ten wyd?u?a si? do 2-3 m-cy z uwagi na konieczno?? sk?adania uzupe?nie? / wyja?nie?)
–     Wnioskodawca uzupe?nia z?o?ony wniosek o raport w zakresie zgodnym z ww. postanowieniem,
–     Raport OO? jako dokument bran?owy przygotowywany jest przez zewn?trznego wykonawc? wybranego w trybie przewidzianym przepisami ustawy Pzp, przewa?nie w post?powaniu którego przedmiotem jest ca?o?? dokumentacji ?rodowiskowej (czasem ??cznie z dokumentacj? projektow?),
–     termin na opracowanie Raportu, zak?adaj?c ?e Zamawiaj?cy dysponuje co najmniej koncepcj? projektow? to 6 do 9 m-cy,
–     organ prowadz?cy post?powanie w ramach procedowania ca?o?ci materia?u z?o?onego w sprawie przed wydaniem decyzji:
–     zapewnia udzia? spo?ecze?stwa (przeprowadza konsultacje spo?eczne): 21 dni,
–     wyst?puje o uzgodnienie warunków realizacji przedsi?wzi?cia do organów opiniuj?cych je na etapie KIP: 30 dni,
–     przeprowadza post?powanie dowodowe: wy??czone z Kpa,
–     obwieszcza o mo?liwo?ci zapoznania si? i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materia?ów: 7 dni,
–     wydanie decyzji: w terminach przewidzianych Kpa (30 dni z mo?liwo?ci? przed?u?enia do 90 dni)

2)   Studium Wykonalno?ci
–     dokument przewidziany procedur? ubiegania si? o dofinansowanie przedsi?wzi?? ze ?rodków pomocowych UE, stanowi?cy narz?dzie komunikacyjne (informacje o projekcie) pomi?dzy wnioskodawc? a instytucj? organizuj?c? nabór projektów, a tak?e dokument wyj?ciowy, na podstawie którego wype?niany jest wniosek o dofinansowanie,
–     termin wykonania SW uwarunkowany jest przewa?nie dat? naboru wniosków, przy czym czas niezb?dny do jego realizacji to od 1 do 6 miesi?cy – w zale?no?ci od charakteru i zakresu projektu,
–     Studium Wykonalno?ci jako dokument bran?owy, którego zakres i forma s? precyzyjnie okre?lane instrukcj? dla beneficjentów ?rodków pomocowych, przygotowywany jest przez zewn?trznego wykonawc?, wybieranego w trybie przewidzianym przepisami ustawy Pzp,
–     w odniesieniu do projektów transportowych zakres zarówno samego SW, jak i niezb?dnych do jego opracowania analiz, okre?lony jest w tzw. „Niebieskiej ksi?dze” dla projektów z sektora transportu publicznego, infrastruktury drogowej oraz kolejowej,

3)   Projekt budowlany
–     zgodnie z ogólnie obowi?zuj?c? definicj?, projekt budowlany to zbiór dokumentów przedstawiaj?cych plany inwestycji budowlanej w formie i zakresie okre?lonym w rozporz?dzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegó?owego zakresu i formy projektu budowlanego, stanowi?cy cz??? dokumentacji budowy, którego zawarto?? okre?la ustawa Prawo budowlane i podlegaj?cy prawnemu zatwierdzeniu w trybie ubiegania si? o wydanie decyzji pozwolenia na budow? (PnB) lub zezwolenia na realizacj? inwestycji drogowej (ZnRID),
–     projekt budowlany, jako dokument bran?owy, o precyzyjnie okre?lonej formie i zakresie, przygotowywany jest przez zewn?trznego wykonawc?, wybieranego w trybie przewidzianym przepisami ustawy Pzp, w post?powaniu którego przedmiotem jest dokumentacja buy clomid mastercard techniczna, przez któr? – obok projektu budowlanego – rozumie si? równie? projekt koncepcyjny i projekt wykonawczy,
–     termin na wykonanie dokumentacji technicznej: ok. 18 m-cy, przy czym jest to w zasadzie najkrótszy czas dla przygotowania projektu z dochowaniem nale?ytej staranno?ci przez jego autorów, w tym w szczególno?ci z uwzgl?dnieniem konieczno?ci skoordynowania rozwi?za? technicznych w ramach poszczególnych bran? i ich skonsultowania z Zamawiaj?cym, w imieniu którego – w przypadku inwestycji dla których inwestorem jest Miasto – opinie wydaje przewa?nie kilka jednostek (przy projektach transportowych s? to m.in. WTiZ, ZDM, ZTM i MPU)

Ad. 2)     „decyzja o uwarunkowaniach ?rodowiskowych oraz studium wykonalno?ci s? planowane na ostatni kwarta? bie??cego roku, przetarg z kolei na ko?cówk? 2018 r. Jakie prace b?d? wykonywane w ci?gu 2017 oraz w pierwszych kwarta?ach 2018 roku? Czy jest to czas rezerwowany na wykonanie projektu budowlanego?”

Harmonogram realizacji kolejnych etapów projektu budowy I etapu trasy tramwajowej na Naramowice, w tym szczególnie daty przyj?te dla opracowania Studium Wykonalno?ci i dysponowania decyzj? o uwarunkowaniach ?rodowiskowych, podporz?dkowany jest procedurze z?o?enia wniosku o jego dofinansowanie, wskazuj?cej jako termin przekazania dokumentacji aplikacyjnej do CUPT dat? graniczn? 31 grudnia 2016 r. Zgodnie z tym przyj?to, ?e w roku 2016 b?d? prowadzone intensywne prace, maj?ce na celu przede wszystkim wypracowanie spójnej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, stanowi?cej ju? cz??? dokumentacji technicznej inwestycji (koncepcja funkcjonalno-przestrzenna, projekt budowlany, projekt wykonawczy), a tak?e uzyskanie decyzji OO?.

Na tym etapie dopuszcza si? jeszcze wariantowanie pewnych rozwi?za? z uwagi na okre?lane przez projektanta w oparciu o obiektywne uwarunkowania zewn?trzne mo?liwo?ci przestrzenne czy techniczne. Dotyczy to w przypadku trasy tramwajowej na Naramowice m.in. takich kwestii jak np. lokalizacje poszczególnych przystanków, geometria uk?adów drogowych czy te? kszta?t i forma p?tli ko?cowej,

Na lata 2017 – 2018 r. zak?ada si? realizacj? prac nad w?a?ciw? dokumentacj? techniczn?, tj.:
–     projektem budowlanym, maj?cym pos?u?y? wyst?pieniu z wnioskiem o wydanie stosownej decyzji zatwierdzaj?cej projekt i zezwalaj?cej na realizacj? inwestycji (PnB i/lub ZnRID),
–     dokumentacj? wykonawcz?, pozwalaj?c? na uruchomienie post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego na wy?onienie wykonawcy robót budowlanych.

Mamy nadziej?, ?e ca?o?? prac projektowych uda si? wykona? na tyle sprawnie, aby jeszcze w roku 2018 mo?liwe by?o przeprowadzenie wspomnianej powy?ej procedury przetargowej i podj?cie rzeczowej realizacji budowy trasy tramwajowej na odcinku od Wilczaka do Naramowic.

Ad. 3)     „w?adze miasta z?o?? wniosek o dofinansowanie projektu do Centrum Unijnych Projektów Transportowych pod koniec bie??cego roku. Kiedy mo?emy si? spodziewa? ostatecznej decyzji w sprawie wyboru wariantów (rozwi?zania przestrzenne i zwi?zane z nimi koszty) dla obu cz??ci trasy?”

Wniosek o dofinansowanie projektu ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Dzia?ania 6.1 „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko, którego z?o?enie do Centrum Unijnych Projektów Transportowych do ko?ca bie??cego roku, dotyczy? b?dzie projektu „Budowa trasy tramwajowej na Naramowice – etap I od p?tli Wilczak do Naramowic”, znajduj?cego si? na tzw. „li?cie projektów kluczowych” pod numerem 6.1-26. Projekt obejmuj?cy swoim zakresem etap II, tj. budow? odcinka od Wilczaka do skrzy?owania Solna / Estkowskiego / Ma?e Garbary znajduje si? obecnie na tzw. „li?cie rezerwowej”, co oznacza, ?e do momentu pojawienia si? w ramach Dzia?ania 6.1 dodatkowych ?rodków, pozwalaj?cych na przesuni?cie go na „list? projektów kluczowych” nie jest formalnie mo?liwe wnioskowanie o jego dofinansowanie.

Ad. 4)     czy jest mo?liwe wi?ksze dofinansowanie unijne projektu ni? zak?adany przez Urz?d Miasta poziom 40%?

Maksymalne mo?liwe dofinansowanie projektów w ramach Dzia?ania 6.1 POIS wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Nale?y mie? jednak na uwadze to, ?e zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania kosztów, nie wszystkie kategorie kosztów mog? by? kwalifikowane do rozliczenia w ramach dotacji, niektóre kategorie kosztów mog? by? w zakresie kwalifikowania limitowane etc. Dotyczy to np. podatku VAT w przypadku projektów z zakresu transportu drogowego (niekwalifikowany w ca?o?ci), czy te? kosztu  gruntów koniecznych do nabycia w celu realizacji inwestycji (nak?ady kwalifikowane do warto?ci nie wy?szej ni? 10% ca?kowitej warto?ci projektów) itd. Przyjmuj?c na potrzeby tego wyja?nienia, ?e z warto?ci kosztów kwalifikowanych inwestycji wy??czony zostanie tylko podatek VAT, wówczas maksymalny poziom dofinansowania, odniesiony do ca?kowitej warto?ci projektu mo?e wynie?? do wysoko?ci ok. 69-70%.

Nale?y tak?e wyja?ni?, ?e obecnie przyj?ty poziom dotacji wszystkich projektów Miasta Pozna?, znajduj?cych si? na „li?cie projektów kluczowych”, przewidzianych do realizacji z udzia?em ?rodków UE w ramach Dzia?ania 6.1 POIS wynika z tego, ?e ??czna, sumaryczna warto?? dotacji nie mog?a przekracza? przyznanej miastu puli ?rodków, wynosz?cej ok. 325 mln z?. Do?wiadczenie z lat poprzednich wskazuje jednak na to, ?e w ramach dost?pnych pod koniec okresu programowania ?rodków (np. uwalnianych w dzia?aniach obejmuj?cych inwestycje kolejowe) prawdopodobnie mo?liwe b?dzie zwi?kszenie poziomu dofinansowania – by? mo?e nawet z poziomu przyj?tego aktualnie do pe?nej, maksymalnej wysoko?ci (85% kosztów kwalifikowanych).


Dodaj komentarz