Tramwaj na Naramowice – projekt trasy

Opublikowane przez IdP w dniu

Naramka trasaSzanowni Pa?stwo!
Z ogromn? przyjemno?ci? przedstawiamy projekt trasy Tramwaju na Naramowice:
POBIERZ OPRACOWANIE

Projekt jest g?osem w dyskusji w ramach konsultacji spo?ecznych dotycz?cych sposobu obs?ugi transportowej Naramowic. Nowa perspektywa bud?etowa Unii Europejskiej stwarza niebywa?? okazj? do rozwi?zania nabrzmia?ego w ostatnich latach problemu niewydolno?ci komunikacyjnej tej cz??ci miasta. Zaproponowane w dokumencie rozwi?zanie koncentruje si? g?ównie na budowie nowej trasy tramwajowej, na któr? mo?na pozyska? ogromne ?rodki unijne (nawet do 85% dofinansowania). W zwi?zku z niewystarczaj?c? sieci? dróg na terenie Naramowic postulujemy równie? budow? nowych ulic, które uzupe?ni? funkcj? tramwaju oraz umo?liwi? rozwój zabudowy mieszkaniowej, daj?c mo?liwo?? zamieszkania m?odym poznaniakom w granicach miasta, a nie pod nim.

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
Rozwi?zanie komunikacyjne dla Naramowic zak?ada:
– budow? trasy tramwajowej z Garbar do os. Ró?any Potok o d?ugo?ci 7,1 km
Tramwaj na Naramowice przebiega?by od skrzy?owania ul. Garbary z ulicami Ma?e Garbary i E. Estkowskiego ulicami Garbary, Szel?gowsk?, Naramowick?, wiaduktem nad ul. Lechick? oraz w korytarzu ul. Nowej Naramowickiej, tunelem pod torami obwodnicy towarowej, nast?pnie wzd?u? nowoprojektowanej ul. Bo?ydara oraz ul. Dzi?gielowej. Trasa posiada?aby p?tl? po?redni? przy w??le przesiadkowym Bo?ydara i ko?czy?aby si? p?tl? na os. Ró?any Potok.
– rozbudow? uk?adu drogowego Naramowic
Zak?adamy przebudow? istniej?cych ulic: Garbary, Szel?gowskiej i Naramowickiej oraz budow? nowych jednojezdniowych ulic: Nowej Naramowickiej i Bo?ydara. Uk?ad drogowy uzupe?nia projektowana jednojezdniowa ul. Nowa Stoi?skiego.
– uk?ad docelowy
Planujemy ?e ca?o?? wybudowanej infrastruktury musi by? projektowana z mo?liwo?ci? rozbudowy w horyzoncie 30 lat. Mo?liwa jest wi?c rozbudowa ulicy Nowej Naramowickiej do dwóch jezdni na odcinku od ul. Nowej Stoi?skiego do skrzy?owania z ul. Serbsk?. Wraz z post?pem zabudowy wschodniej cz??ci osiedla zak?adamy budow? odnogi trasy tramwajowej do p?tli przy torach kolejowych na ul. Rubie? wed?ug przebiegu ze studium kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

Tramwaj na Naramowice to:
– 12 nowych par przystanków
zintegrowanych z poprzecznie kursuj?cymi autobusami,
– dwa ponadlokalne w?z?y przesiadkowe: Dworzec Garbary integruj?cy kolej, tramwaj i autobusy oraz Bo?ydara z parkingiem Park&Ride, p?tl? po?redni? i dworcem autobusowym,
– promenada pieszo-rowerowa wzd?u? trasy i ul. Nowej Naramowickiej.

Funkcjonowanie trasy
Zak?adamy, ?e ?rednia pr?dko?? przejazdu tramwaju wyniesie na trasie 25 km/h. Wówczas orientacyjny czas podró?y now? tras? tramwajow? od p?tli na os. Ró?any Potok do przystanku Ma?e Garbary wynosi?by oko?o 17 minut. Przejazd do Placu Wielkopolskiego zaj??by 19 minut, a do Mostu Teatralnego 24 minut. Dojazd do Starego Browaru now? tras? przez ul. Ratajczaka zaj??by oko?o 25 minut, natomiast do Ronda Rataje 27 minut.

Postulujemy ?eby po nowej trasie kursowa?y trzy linie tramwajowe kieruj?ce si? do ró?nych w?z?ów przesiadkowych np. na zachód do Ronda Kaponiera, na wschód do Ronda Rataje i na po?udnie do przystanku przy by?ym dworcu PKS przez planowan? tras? tramwajow? w ul. Ratajczaka.

PROPOZYCJA JAKO PUNKT WYJ?CIA
Prezentujemy za?o?enia inwestycji, która w naszej opinii w sposób kompromisowy rozwi?zuje problem niewydolnej komunikacji Naramowic. Opracowany przez nas dokument jest wynikiem krytycznej over the counter antibiotics analizy dotychczasowych koncepcji oraz szerokiej dyskusji wewn?trz stowarzyszenia nad optymalnym rozwi?zaniem problemu powsta?ego w ostatnich latach. Podstaw? do przygotowania tych za?o?e? by?y wypracowane wcze?niej stanowiska organizacji spo?ecznych dotycz?ce budowy tramwaju na Naramowice. Przygotowana przez nas koncepcja jest rozwini?ciem zaprezentowanych w apelu organizacji spo?ecznych z lipca 2013 i stycznia 2014 roku rozwi?za? transportowych dla tego dynamicznie si? rozwijaj?cego obszaru miasta. Zak?ada?a ona wspóln? budow? trasy tramwajowej z p?tl? przy ul. B?a?eja oraz ul. Nowej Naramowickiej.

Przygotowany przez nas dokument idzie dalej. Proponujemy rozwi?zanie transportowe które kompleksowo odpowiada na problemy komunikacyjne Osiedla, daj?c impuls rozwojowy lokalnej spo?eczno?ci, a miastu mo?liwo?? zatrzymania poznaniaków w swoich granicach. Zak?adamy uczynienie z Tramwaju na Naramowice nowoczesnej trasy transportowej na miar? drugiego Pozna?skiego Szybkiego Tramwaju, czyli szybkiego, efektywnego i sprawnego ?rodka transportu. Postulujemy poprowadzenie torów tramwajowych dalej na pó?noc do skrzy?owania ul. Naramowickiej z projektowan? ul. Bo?ydara, gdzie planujemy budow? w?z?a przesiadkowego integruj?cego ró?ne ?rodki transportu: tramwaj, autobusy miejskie i podmiejskie, rowery oraz samochody. Proponujemy równie? przed?u?enie trasy tramwajowej wzd?u? ul. Bo?ydara i Dzi?gielowej do osiedla Ró?any Potok. ?rednicowy charakter oraz organizacja funkcjonalnych w?z?ów przesiadkowych dla kursuj?cych poprzecznie autobusów spowoduje, ?e trasa ta ma mo?liwo?? powtórzenia sukcesu PST, nawet pomimo braku rozwi?za? bezkolizyjnych. W naszym projekcie nowej trasie tramwajowej towarzyszy budowa ul. Nowej Naramowickiej. Inaczej jednak ni? w planach poprzednich w?adz, nie ma to by? szeroka arteria komunikacyjna dla mieszka?ców pó?nocnych przedmie??, tylko funkcjonalne uzupe?nienie sprawnego transportu zbiorowego. St?d te? Trasa Nowej Naramowickiej to droga jednojezdniowa o skrzy?owaniach z pasami do lewo i prawoskr?tów oraz o parametrach umo?liwiaj?cych w przysz?o?ci poszerzenie do dwóch jezdni.

W stosunku do poprzednich planów tramwaju do p?tli przy ul. Rubie? prezentowany dzi? projekt daje mo?liwo?? wygodnej obs?ugi komunikacyjnej równie? innych cz??ci pó?nocnego Poznania, osiedla Ró?any Potok, a dzi?ki w?z?owi przy ul. Bo?ydara równie? Umultowa, Radojewa i podpozna?skich miejscowo?ci, Biedruska, Bolechowa czy Murowanej Go?liny. W przygotowanych przez nas za?o?eniach nie zarzucamy pomys?u na tras? tramwajow? wed?ug dotychczasowych za?o?e? do wschodniej cz??ci Naramowic. Uwa?amy, ?e jest ona równie? niezb?dna do pe?nej i sprawnej obs?ugi Osiedla. Jednak budowa tej odnogi powinna nast?pi? po zrealizowaniu wi?kszo?ci planowanej zabudowy. Wskazujemy wi?c, ?e niezb?dne jest rezerwowanie miejsca na bezproblemowe poprowadzenie torów tramwajowych w przysz?o?ci.

Przedk?adane dzi? przez nas za?o?enia „Tramwaju na Naramowice” s? g?osem w dyskusji nad docelowym uk?adem komunikacyjnym tej cz??ci miasta. Zaprezentowany w niniejszym dokumencie pomys? jest wed?ug nas spójny i kompleksowy. Zwracamy jednak uwag?, ?e jest to tylko propozycja do dalszej analizy. Dlatego zach?camy wszystkich do zg?aszania swoich uwag i pomys?ów. Chcemy aby zrealizowana ostatecznie inwestycja spe?nia w jak najwi?kszym stopniu oczekiwania samych mieszka?ców, a nie tylko planistów i specjalistów od ekonomiki transportu.

Uwagi, pomys?y oraz spostrze?enia mo?na wysy?a? na adres: idp.poznan@gmail.com oraz przez nasz fanpage www.facebook.com/inwestycjedlapoznania

 trasa tramwaju


1 Komentarz

Tramwaj na Naramowice i Nowa Naramowicka – wytyczne IdP do PFU – Inwestycje dla Poznania · Marzec 20, 2018 o 7:28 pm

[…] odnosi się do projektu złożonego przez stowarzyszenie w styczniu 2015 roku w ramach konsultacji społecznych nt. budowy tramwaju na […]

Dodaj komentarz