Wartostrada – projekt dróg pieszo-rowerowych nad Wartą

Opublikowane przez IdP w dniu

W ubieg?ym roku, Wydzia? Ochrony ?rodowiska zleci? przygotowanie koncepcji Wartostrady – uk?adu dróg pieszych i rowerowych w dolinie Warty na terenie Poznania. Koncepcja ma du?y potencja?, bo mo?e zaktywizowa? i bardzo pozytywnie wp?yn?? na zapuszczone dzi? tereny nadwarcia?skie i sprawi?, ?e mieszka?cy zaczn? je postrzega? jako atrakcyjne miejsce do wypoczynku – podobnie jak np. Malt?. Co wi?cej, planowane w projekcie „Wartostrada” drogi rowerowe tworz?ce jednolity ci?g komunikacyjny pó?noc – po?udnie, mog? by? istotnym uzupe?nieniem istniej?cej i planowanej infrastruktury rowerowej, a tym samym pozytywnie wp?yn?? na rozwój transportu rowerowego w Poznaniu.

 

Koncepcja obejmuje odcinek Warty od mostu Przemys?a do mostu Lecha i zak?ada w??czenie nowopowsta?ych dróg do istniej?cej sieci dróg pieszych i rowerowych w ponad dwudziestu miejscach. Nowe drogi mia?yby powsta? na terenie zalewowym lub zosta? poprowadzone wy?ej – na koronach wa?ów przeciwpowodziowych. Bardzo ciekawym elementem koncepcji jest wyremontowanie zamkni?tej obecnie k?adki po?o?onej przy istniej?cym mo?cie kolejowym przy ul. Garbary.

 

W wariancie optymalnym planowane ?cie?ki maj? szeroko?? 4 metrów, wi?c b?dzie mo?liwe wydzielenie cz??ci buy amoxicillin rowerowej i pieszej. Niestety nie planuje si? zastosowania elementów ma?ej architektury – ?awek, koszy, stojaków rowerowych czy o?wietlenia, ze wzgl?du na fakt, ?e wi?ksza cz??? planowanych dróg umiejscowiona b?dzie na obszarze zalewowym. Drogi usytuowane na koronach wa?ów maj? spe?nia? tak?e rol? dróg awaryjnych, st?d umieszczenie w ich obr?bie np. ?awek tak?e nie jest mo?liwe – tak t?umacz? autorzy opracowania.

 

Zale?nie od lokalizacji dróg, koszty wybudowania Wartostrady szacuje si? na oko?o 10-12 mln z? w wersji z drogami o szeroko?ci 4 metrów. Koncepcja zosta?a skonsultowana w czerwcu z radami osiedli, a wcze?niej z Sekcj? Rowerzystów Miejskich. Rada Osiedla Stare Miasto zdecydowanie popar?a koncepcj?, jednocze?nie zg?aszaj?c do niej szereg uwag. Wydzia? Ochrony ?rodowiska nie ma obecnie zabud?etowanych wydatków na t? inwestycj?, pozostaje mie? jednak nadziej?, ?e ?rodki w najbli?szym czasie si? znajd?, bo „Wartostrada” mo?e okaza? si? bardzo cenn? inicjatyw?.

 

Wartostrada – wariant z drogami na terenach zalewowych:

 

Wartostrada – wariant z drogami na koronach wa?ów:

 

{fcomment}

Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *