Zapytanie o starołęckie inwestycje

Opublikowane przez IdP w dniu

Pod koniec listopada 2018 r. wysłaliśmy do Poznańskich Inwestycji Miejskich zapytanie związane głównie z dwiema inwestycjami w okolicach Starołęki:

 • budową trasy tramwajowej od Ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej (pętla w rejonie bloku nr 12)
 • pracami koncepcyjnymi nad budową chodnika i drogi rowerowej wzdłuż ulic: Ożarowskiej, Baranowskiej, Gołężyckiej i Obodrzyckiej wraz z przedłużeniem ul. Ożarowskiej do ul. Głuszyna

O komunikacji na Starołęce i perspektywach związanych z nową linią tramwajowej pisaliśmy szerzej tutaj. Dwie wymienione wyżej inwestycje te opóźniały się od jakiegoś czasu. W przetargu na koncepcję ul. Ożarowskiej oferty otwarto 23/10/2018 i do 26 listopada wciąż nie wybrano wykonawcy. Jeśli chodzi o samą budowę tramwaju, po koniec listopada już od prawie dwóch miesięcy na stronie PIM widniała informacja: “Trwa procedura uzyskiwania decyzji ZRID”. Podczas gdy tę decyzję uzyskano już w lipcu 2018 r.! Obawialiśmy się więc sporych komplikacji (protestów?), jeśli konieczne było ponowne wystąpienie o tę decyzję. Jak się okazało, nasze obawy były nieco przesadzone (aczkolwiek w marcu 2019 r. przetargu na budowę trasy nadal nie ogłoszono). Przy okazji wysyłania tego wniosku dodaliśmy jeszcze kilka pytań związanych z komunikacją na Starołęce.

Poniżej treść naszej wiadomości, następnie skan odpowiedzi PIM, którą otrzymaliśmy 17 grudnia 2018, w postaci pliku PDF.


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o przesłanie szczegółowych wyjaśnień na temat:

 

 1. postępu prac nad inwestycją pn. „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka – os. Lecha – rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” odc IIIa (odcinek w ciągu ul. Unii Lubelskiej wraz z pętlą tramwajowo-autobusową). Wnioskujemy o informacje na temat przyczyn konieczności ponownego wystąpienia o decyzję ZRID oraz o podanie do publicznej wiadomości zaktualizowanych, realistycznych ram czasowych uzyskania wspomnianej nowej decyzji oraz realizacji inwestycji. Bardziej szczegółowe pytania podajemy poniżej (podpunkty: a), b) oraz c)).

Kontekst:

Konsultacje społeczne nt. ww. inwestycji zostały przeprowadzone w drugiej połowie 2016 r. W opublikowanym dokumencie zawierającym ich podsumowanie (symbol dokumentu: ZTM.II.0520.6.3.2015) czytamy:

 • W procesie konsultacji społecznych pojawiły się również wnioski właścicieli gruntów sąsiadujących bądź ich pełnomocników. W związku z ograniczeniami terenowymi zdecydowano się na korektę układu torowego na pętli w celu ograniczenia jej przestrzennego zasięgu. Zachowana będzie jednak (kluczowa z punktu widzenia komfortu pasażerów) przesiadka „drzwi w drzwi”.

 

Na stronie PIM poświęconej omawianej inwestycji czytamy:

Odc. IIIa (od ronda Żegrze do nowo projektowanej pętli):

 • Procedura uzyskiwania decyzji ZRID w trakcie

 • Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane.

 

Podczas gdy wg publicznie dostępnych informacji ww. decyzja została już wydana w dniu 10 lipca 2018 r. !

Patrząc od strony Ronda Żegrze, widzimy, że pierwsze działki prywatne znajdują się dopiero na wysokości salonu samochodowego (numery: 25/82 i 27/5) – czyli właśnie w miejscu przewidzianym pod projektowaną pętlę.

 

Z wszystkich powyższych informacji wnioskujemy, że przyczyna opóźnień jest podobna jak w przypadku konsultacji społecznych z 2016 roku (wnioski właścicieli gruntów prywatnych). Stąd nasze poniższe wątpliwości.

Pytania:

 1. czy dokonane zostaną kolejne korekty projektu pętli tramwajowej (tzn. jeszcze większe ograniczenie jej zasięgu przestrzennego), a jeśli tak, to czy pozostanie nadal możliwość przesiadki na autobusy drzwi w drzwi? Czy ewentualny „ograniczony” projekt będzie przedstawiony na stronie PIM? Jakie są inne rozpatrywane warianty dalszej realizacji inwestycji?

 2. czy jest rozważana możliwość podzielenia inwestycji na etapy – tak, by móc zacząć budować bezsporny odcinek (od Ronda Żegrze aż do salonu samochodowego) jak najszybciej? Po tym odcinku mogłyby jeździć tramwaje dwukierunkowe (jak obecnie linia nr 17), a odcinek końcowy (pętla) byłby wtedy zrealizowany w terminie późniejszym. Wyjściową koncepcją było przecież otwarcie nowej trasy wraz z zakończeniem budowy Ronda Żegrze (pół roku przed zakończeniem przebudowy torowiska w ul. Żegrze) – celem zmniejszania utrudnień dla mieszkańców południowej części Żegrza oraz rejonu ul. Unii Lubelskiej. Na dziś jest to oczywiście już nierealne.

 3. czy jest rozważana możliwość urządzenia parkingu P+R, choćby tymczasowego / prowizorycznego (wzorem np. miast niemieckich) w rejonie Ronda Żegrze? Na przykład na działkach przeznaczonych pod III ramę lub Poznańskie Centrum Logistyczne Żegrze-Franowo, które to działki pozostaną jeszcze niewykorzystane przez kilkanaście lat. Wobec planów budowy ul. Ożarowskiej (a zatem utworzenia nowego ciągu wjazdowego do Poznania – ulicami: Głuszyna, Ożarowską, Baranowską, Gołężycką i Obodrzycką do ul. Kurlandzkiej lub do ul. Unii Lubelskiej i Ronda Żegrze) istnieje prawdopodobieństwo sporego zainteresowania komunikacją tramwajową z Ronda Żegrze, a okoliczne osiedla już nie są w stanie pomieścić zaparkowanych samochodów mieszkańców, nie wspominając o pasażerach komunikacji miejskiej.

 

Jednocześnie wnioskujemy o częstsze i bardziej rzetelne informowanie Mieszkańców o opóźnieniach w realizacji tego typu inwestycji i ich przyczynach (póki co jest to jedynie regularne przesuwanie przewidywanych dat realizacji inwestycji na stronie internetowej, bez podawania przyczyn).

 

 1. przetargu pn. „Opracowanie wspólnej koncepcji budowy ul. Ożarowskiej i ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Obodrzyckiej wraz z oświetleniem (ZP87 – ponowienie postępowania)”. Przetarg został ogłoszony 15.10.2018 r., oferty otwarto 23.10.2018 r., jedyna złożona oferta przekracza założony budżet o 70 tys. zł. Oprócz informacji o złożonych ofertach na stronie PIM nie umieszczono żadnego ogłoszenia na temat wyboru najkorzystniejszej oferty, ani też o ewentualnym unieważnieniu przetargu.

Pytania:

 1. czy przedstawiona jedyna oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, czy też przetarg będzie powtórzony (ponownie) ?

 2. jakie są ramy czasowe realizacji kolejno: koncepcji, projektu oraz budowy przedmiotowej ulicy oraz drogi pieszo-rowerowej? Czy inwestycja posiada zapewnione finansowanie?

 3. czy poza planowaną przebudową wiaduktu na styku ulic Gołężyckiej i Baranowskiej przewidywane są prace modernizacyjne na samej ul. Gołężyckiej? (np. budowa odwodnienia, krawężników, naprawa nawierzchni). Czy przewidywana jest modyfikacja śladu ul. Gołężyckiej (ze względu na ostre zakręty)?

 4. jakie elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego przewiduje się na ul. Baranowskiej, by zapewnić bezpieczeństwo uczniom SP nr 59 oraz zmniejszyć natężenie hałasu wobec mającego wzrosnąć natężenia ruchu samochodowego? (poduszki berlińskie, wyniesione przejścia dla pieszych / skrzyżowania, o odpowiednim kącie najazdu?)


Pełną treść odpowiedzi można pobrać poniżej (PDF, 4 strony) :

(opr. Michał Mięsiak, Jacek Jarzina)


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder
Translate »