10 marca 2008 “Relacja z happeningu Śniadanie w Sandefjord

Opublikowane przez IdP w dniu

Pozna?, 10 marca 2008 r.

 

Sandefjord to taki norweski odpowiednik Sopotu – zgodnie stwierdzili uczestnicy happeningu „?niadanie w Sandefjord”. Ponad 40-tysi?czne miasto posiada w swoich granicach administracyjnych trzy (!) fiordy oraz ponad sto ró?nej wielko?ci wysepek, co sprawia, ?e d?ugo?? linii brzegowej morza wynosi a? 146 km!

 

D?uga linia brzegowa pozwala na znalezienie du?ej ilo?ci miejsc do pla?owania. Miasto posiada 9 ogólnodost?pnych, bezp?atnych pla? oraz liczne ustronne zatoczki, utworzone przez ró?nej wielko?ci i kszta?tu formacje skalne. Przypomina to nieco s?ynne pla?e w?oskiej Sardynii. Przyjazny klimat jaki panuje tu latem, sprawia ?e Sandefjord jest t?umnie odwiedzane przez turystów z ca?ej Norwegii. Zdarza si?, ?e w miesi?cach letnich ich liczba przewy?sza liczb? mieszka?ców. Wielu z nich posiada w okolicy swoje drugie domy. Letnie dni s? ciep?e i bardzo d?ugie. Po?udniowa Norwegia niewiele si? wtedy klimatycznie ró?ni od wybrze?a polskiego Ba?tyku. Miejski port zape?nia si? ?yciem i turystami. Przyp?ywaj? tysi?ce ?aglówek i ?odzi sportowych. 

 

Sympatyczn? letniskow? atmosfer? uzupe?nia bogata oferta kulturalna miasta. Jego wizytówk? jest Mi?dzynarodowy Festiwal Vestfold, który odbywa si? w miastach ca?ego okr?gu, a Sandefjord go?ci jego jazzow? cz???. Ka?dego roku w dniu ?w. Hansa (23 czerwca) ma miejsce procesja ?ódek, ko?czona uroczystymi pokazami sztucznych ogni na kilku miejskich pla?ach. Lipiec obfituje w koncerty muzyki klasycznej. To tak?e czas, w którym organizowany jest Sandefjord Grand Prix – najwi?kszy norweski wy?cig rowerowy. W sierpniu miasto go?ci uczestników Sandar Cup – mi?dzynarodowego turnieju pi?ki no?nej oraz r?cznej. Koniec lata og?asza festiwal Fjordfest, zapewniaj?cy rozrywk? zarówno m?odej jak i starszej publiczno?ci. Miasto posiada tak?e w?asn? dru?yn? pi?ki no?nej.

 

Osobliwo?ci? Sandefjord jest jedyne w Europie Muzeum Wielorybnictwa, po?wi?cone zarówno historii polowa? na wieloryby jak i dokumentacji biologicznej tych niezwyk?ych zwierz?t. Budynek muzeum s?siaduje ze star? dzielnic?, skupion? wokó? ulicy Bjerggata. To najbardziej charakterystyczna cz??? miasta, zabudowana drewnianymi domostwami rzemie?lników i ?eglarzy. Blisko st?d do budynku dawnego uzdrowiska (Kurbadet) otwartego w 1837 r., które bardzo szybko uzyska?o europejsk? renom?. Sandefjord odwiedzali cz?onkowie rodziny królewskiej oraz kuracjusze z Niemiec i Rosji. ?ródlane wody siarkowe sprzyja?y leczeniu chorób serca oraz pomaga?y na reumatyzm. Dzi? tradycje uzdrowiskowe kontynuuje hotel Rica Park posiadaj?cy w?asne centrum SPA. W samym centrum miasta znajduje si? park zdrojowy ze s?ynn? obracaj?c? si? fontann? po?wi?con? ?owcom buy valtrex 500 wielorybów.

 

Nowe po??czenie lotnicze obs?ugiwane przez lini? Wizz Air z Poznania na lotnisko Torp, jest zatem nie tylko okazj? do taniej podró?y do stolicy Norwegii (Sandefjord Torp jest tanim portem lotniczym dla Oslo, oddalonego st?d o oko?o 110 km), ale równie? daje mo?liwo?? skorzystania z uroków norweskiego wybrze?a. To póki co – najszybsze po??czenie Poznania z nadmorskim kurortem!

 

Happening stowarzyszenia „Inwestycje dla Poznania” pt. „?niadanie w Sandefjord – pozna?skie kozio?ki lec? do Norwegii”

 

8 marca br. 26-osobowa grupa cz?onków oraz sympatyków stowarzyszenia „Inwestycje dla Poznania” zorganizowa?a happening ?wi?tuj?cy nowe po??czenie lotnicze Pozna? – Oslo Torp, udaj?c si? na kilkugodzinn? wycieczk? do miasta Sandefjord. Wypad turystyczny sta? si? okazj? do promocji stolicy Wielkopolski.

Jeste?my pod du?ym wra?eniem go?cinno?ci oraz profesjonalizmu Norwe?ek z Centrum Informacji Turystycznej Miasta Sandefjord oraz lotniska Torp, które opiekowa?y si? nami podczas sobotniego happeningu. Szczególne podzi?kowania kierujemy do pani Tone Rasmussen, z któr? to omawiane by?y szczegó?y techniczne wyjazdu.

Po samym przylocie (samolot Wizz Air przylecia? nawet wcze?niej ni? powinien) zostali?my powitani na lotnisku i autokarem przewiezieni prosto do hotelu Rica Park. Najwi?kszy hotel w Sandefjord, zbudowany w latach sze??dziesi?tych przez bogatego przemys?owca, go?ci? w swoich murach cz?onków norweskiej rodziny królewskiej oraz m.in. Onassisa. Dzie? 8 marca 2008 r. musia? by? jednak momentem prze?omowym w historii hotelu – wizyta pozna?skich kozio?ków to gratka jakich ma?o! Po smakowitym ?niadaniu zostali?my oddani w r?ce przewodniczki, która pokaza?a nam port, star? dzielnic? skupion? wokó? ulicy Bjerggata oraz Muzeum Wielorybnictwa. To w?a?nie w budynku muzeum odby?a si? konferencja prasowa, na której kozio?ki oraz nasze prywatne stewardessy (dwie Agnieszki oraz Agata) zaprezentowa?y walory Poznania i Wielkopolski. Dziennikarzy rozbawi?y szczególnie pozna?skie kozio?ki. Zadawali pytania dlaczego to w?a?nie one s? symbolem miasta oraz dlaczego trykaj? si? na jednej z ratuszowych wie?. Po wykonaniu serii zdj?? na potrzeby miejscowej prasy, grupa uda?a si? autokarem na lotnisko, gdzie pozostawili?my kilkaset folderów o Poznaniu, mapek centrum miasta, folderów o targach oraz o EURO 2012. Nasze Norwe?ki otrzyma?y szaliki EURO 2012 oraz pami?tkow? koszulk? „?niadanie w Sandefjord”. Oczywi?cie zaprosili?my je, podobnie jak i go?ci konferencji do odwiedzenia Poznania i Wielkopolski!

Obiecali, ?e przyjad?! J

 

Dzi?kujemy tak?e naszym patronom medialnym (Radio Emaus, Epoznan.pl, Radio Merkury, Tutej.pl oraz telewizji WTK) za wsparcie akcji.

 

 

Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder