List ws. nieprawidłowego parkowania na ulicy Dominikańskiej

Poni?ej publikujemy list przes?any do nas przez Rafa?a Jankowiaka – przewodnika turystycznego po Poznaniu. Jednocze?nie informujemy, ?e Stra? Miejska umo?liwia równie? zg?aszanie interwencji przy pomocy internetu. Witam! Jako prewodnik pozna?ski zwracam si? do Pa?stwa PO RAZ KOLEJNY z pro?b? o uporz?dkowanie nielegalnego parkowania samochodów na ul. Dominika?skiej (pó?nocna strona pomi?dzy Dowiedz się więcej…

Nowa Komenda Miejska Policji

Dobiega ko?ca modernizacja budynku nowej komendy miejskiej Policji w Poznaniu przy ulicy Szylinga. Budynek powsta?y w 1880 roku w którym pocz?tkowo mie?ci?y si? koszary 6 Pu?ku Grenadierów przeszed? ca?kowit? modernizacj?(pod nadzorem konserwatora zabytków). Wymienione zosta?y stropy, okna i wszystkie instalacje. Wn?trze zyska?o zupe?nie now? aran?acj? dostosowan? do potrzeb poszczególnych wydzia?ów. Dowiedz się więcej…

Nowe połączenie do Hiszpanii!

W dniu dzisiejszym linia lotnicza Ryanair og?osi?a rozpocz?cie lotów bezpo?rednich z Poznania do Alicante (ALC).Lotnisko w Alicante to brama do wielu wspania?ych pla? ?ródziemnomorskiej cz??ci hiszpa?skiego wybrze?a znanego jako COSTA BLANCA. Nowe mo?liwo?ci wakacyjne dla mieszka?ców generic topamax alternative regionu oraz po??czenie z odleg?ym geograficznie obszarem kontynentu. Alicante to równie? Dowiedz się więcej…

Translate »