ELEGANCKI POZNAŃ GŁÓWNY

Szanowni Pa?stwo! W za??czniku zamieszczamy list otwarty do inwestorów nowego dworca Pozna? G?ówny (TriGranit oraz PKP S.A.) z wa?nymi pytaniami o estetyk? tego obiektu pt.: „Elegancki Pozna? G?ówny”.
Jeste?my zaniepokojeni niskim poziomem estetyki – wykonanych przez PLK, dotychczasowych nawierzchni peronowych i wyposa?enia ich w ma?? architektur? buy levaquin oraz elementy infrastruktury informacyjnej.
Uwa?amy, ?e budowany dworzec powinien by? wizytówk? miasta i inwestorów na d?ugie lata, dlatego potrzebna jest dba?o?? o szczegó?y, które zachwyc? ka?dego pasa?era jednocze?nie czyni?c jego pobyt na dworcu wygodnym i przyjemnym. (więcej…)

Wartostrada – projekt dróg pieszo-rowerowych nad Wartą

W ubieg?ym roku, Wydzia? Ochrony ?rodowiska zleci? przygotowanie koncepcji Wartostrady – uk?adu dróg pieszych i rowerowych w dolinie Warty na terenie Poznania. Koncepcja ma du?y potencja?, bo mo?e zaktywizowa? i bardzo pozytywnie wp?yn?? na zapuszczone dzi? tereny nadwarcia?skie i sprawi?, ?e mieszka?cy zaczn? je postrzega? jako atrakcyjne miejsce do wypoczynku – podobnie jak np. Malt?. Co wi?cej, planowane w projekcie „Wartostrada” drogi rowerowe tworz?ce jednolity ci?g komunikacyjny pó?noc – po?udnie, mog? by? istotnym uzupe?nieniem istniej?cej i planowanej infrastruktury rowerowej, a tym samym pozytywnie wp?yn?? na rozwój transportu rowerowego w Poznaniu.

 

Koncepcja obejmuje odcinek Warty od mostu Przemys?a do mostu Lecha i zak?ada w??czenie nowopowsta?ych dróg do istniej?cej sieci dróg pieszych i rowerowych w ponad dwudziestu miejscach. Nowe drogi mia?yby powsta? na terenie zalewowym lub zosta? poprowadzone wy?ej – na koronach wa?ów przeciwpowodziowych. Bardzo ciekawym elementem koncepcji jest wyremontowanie zamkni?tej obecnie k?adki po?o?onej przy istniej?cym mo?cie kolejowym przy ul. Garbary.

(więcej…)

Translate »