Pocztówka z obwodnicy

Ciemno wsz?dzie, g?ucho wsz?dzie, co to b?dzie, co to b?dzie” – te s?owa „Dziadów” doskonale oddaj? stan dyskusji i dzia?a? nad doko?czeniem Zachodniej Obwodnicy Poznania.

Chcemy pokaza?, ?e nie damy si? tak ?atwo wpu?ci? w maliny.
W dniu 6 marca br. w regionalnym wydaniu „Teleskopu” pose? Rafa? Grupi?ski (szef PO w regionie) zapewnia?, ?e s? pieni?dze na doko?czenie budowy obwodnicy (162 mln z?otych). Pod koniec kwietnia – jak donios?a wielkopolska prasa – pojawi?y si? sygna?y o braku tych pieni?dzy…

Pytamy si?, zatem kiedy zacznie si? budowa brakuj?cego odcinka obwodnicy, bez którego jest ona praktycznie bezu?yteczna? Sprawia to, ?e ruch tranzytowy dalej b?dzie niszczy? ulice Poznania!
Jest nam przykro, ?e nie traktuje si? powa?nie problemów komunikacyjnych aglomeracji pozna?skiej. Czy nasi regionalni politycy nie potrafi? nic dla nas za?atwi?? Otrzymali przecie? tyle g?osów w ostatnich wyborach parlamentarnych. To powinno by? zobowi?zanie do ci??kiej pracy dla regionu!

W zwi?zku z powy?szym prosimy o wsparcie akcji „Pocztówka z obwodnicy”. Skoro nasi politycy nie s? w stanie zmierzy? si? z wyzwaniami wspó?czesno?ci, musimy, jako obywatele, przej?? inicjatyw?.
Pozosta?o nam skierowanie pro?by do Premiera RP o interwencj? w tej sprawie. (więcej…)

Translate »