Pocztówka z obwodnicy

Opublikowane przez IdP w dniu

pocztowka-obwodnica-1Ciemno wsz?dzie, g?ucho wsz?dzie, co to b?dzie, co to b?dzie” – te s?owa “Dziadów” doskonale oddaj? stan dyskusji i dzia?a? nad doko?czeniem Zachodniej Obwodnicy Poznania.

Chcemy pokaza?, ?e nie damy si? tak ?atwo wpu?ci? w maliny.
W dniu 6 marca br. w regionalnym wydaniu “Teleskopu” pose? Rafa? Grupi?ski (szef PO w regionie) zapewnia?, ?e s? pieni?dze na doko?czenie budowy obwodnicy (162 mln z?otych). Pod koniec kwietnia – jak donios?a wielkopolska prasa – pojawi?y si? sygna?y o braku tych pieni?dzy…

Pytamy si?, zatem kiedy zacznie si? budowa brakuj?cego odcinka obwodnicy, bez którego jest ona praktycznie bezu?yteczna? Sprawia to, ?e ruch tranzytowy dalej b?dzie niszczy? ulice Poznania!
Jest nam przykro, ?e nie traktuje si? powa?nie problemów komunikacyjnych aglomeracji pozna?skiej. Czy nasi regionalni politycy nie potrafi? nic dla nas za?atwi?? Otrzymali przecie? tyle g?osów w ostatnich wyborach parlamentarnych. To powinno by? zobowi?zanie do ci??kiej pracy dla regionu!

W zwi?zku z powy?szym prosimy o wsparcie akcji “Pocztówka z obwodnicy”. Skoro nasi politycy nie s? w stanie zmierzy? si? z wyzwaniami wspó?czesno?ci, musimy, jako obywatele, przej?? inicjatyw?.
Pozosta?o nam skierowanie pro?by do Premiera RP o interwencj? w tej sprawie.

Jak mo?esz pomóc sobie i nam – mieszka?com buy finasteride propecia aglomeracji pozna?skiej?

  1. Wybierz jedn? z 3 pocztówek (wzór 1, wzór 2, wzór 3).
  2. Za??cz j? jako plik w mailu do Premiera RP: kontakt@kprm.gov.pl
  3. Kopi? listu wy?lij do regionalnych w?adz partii koalicyjnych – PO oraz PSL: biuro@grupinski.pl, biuro.poznan@psl.org.pl
  4. Wyra? swoje zdanie o niedoko?czonej obwodnicy Poznania lub skorzystaj z tekstu poni?ej:

Szanowny Panie Premierze!


Pozna? i aglomeracja pozna?ska czekaj? na doko?czenie budowy Zachodniej Obwodnicy Poznania. Brakuje niewiele (162 mln z?otych) by spi?? jej dwa odcinki w jedn? sensown? ca?o??.


Jestem zdziwiona/y medialnymi doniesieniami o braku pieni?dzy na budow?, zw?aszcza w kontek?cie wypowiedzi szefa PO w regionie – Pana pos?a Rafa?a Grupi?skiego z dnia 6 marca 2012 r. w programie telewizyjnym TVP “Teleskop”, w którym zapewnia? o wystarczaj?cej ilo?ci ?rodków na ten cel.


Przychylam si? do pro?by – apelu “TAK dla obwodnicy Poznania!” wystosowanego przez Stowarzyszenie “Inwestycje dla Poznania” w dniu 25 kwietnia br. i prosz? Pana Premiera o interwencj? w tej sprawie. Tu chodzi o odci??enie milionowej aglomeracji od nadmiernego ruchu tranzytowego oraz aktywizacj? gospodarcz? terenów w obr?bie kilkunastu gmin.


Nie mo?emy pozwoli? sobie na to marnotrawstwo.
Licz? na Pana Premiera!
Z pozdrowieniami

Dzi?kujemy!

 

pocztowka-obwodnica-1

pocztowka-obwodnica-2

pocztowka-obwodnica-3

Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder