LIST OTWARTY DO TRIGRANITU

Na wst?pie chcieliby?my pogratulowa? uko?czenia, w zapowiadanym terminie, pierwszego etapu inwestycji – cz??ci dworcowej Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego. Wi?kszo?? prac wci?? jednak pozostaje przed Pa?stwem. Nasze stowarzyszenie od d?u?szego czasu przygl?da si? prowadzonym pracom. Wa?ne jest dla nas, aby zastosowane rozwi?zania by?y przede wszystkim praktyczne, trwa?e, ale równie? prezentowa?y wysoki poziom Dowiedz się więcej…

Translate »