LIST OTWARTY DO TRIGRANITU

Opublikowane przez IdP w dniu

list_trygranitNa wst?pie chcieliby?my pogratulowa? uko?czenia, w zapowiadanym terminie, pierwszego etapu inwestycji – cz??ci dworcowej Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego. Wi?kszo?? prac wci?? jednak pozostaje przed Pa?stwem. Nasze stowarzyszenie od d?u?szego czasu przygl?da si? prowadzonym pracom. Wa?ne jest dla nas, aby zastosowane rozwi?zania by?y przede wszystkim praktyczne, trwa?e, ale równie? prezentowa?y wysoki poziom estetyczny, na miar? drugiego najwi?kszego dworca w Polsce.

Zgodnie z informacjami prasowymi ju? w najbli?szym czasie rozpocznie si? budowa nadziemnego parkingu nad torami kolejowymi, a pó?n? jesieni? budowa uk?adu komunikacyjnego. Niestety szczegó?y projektu nadal nie zosta?y upublicznione. Ten brak informacji jest dla nas niepokoj?cy. W korespondencji mailowej jeden z naszych sympatyków zwróci? nam uwag? na wyko?czenie sufitu nad peronami I-III, którego nie mo?na nazwa? estetycznym. Ten istotny szczegó? wraca z wi?ksz? si?? w przypadku parkingu gdzie powierzchnia stropu jest kilkukrotnie wi?ksza. Zwracamy si? wi?c do Pa?stwa z pro?b? o upublicznienie informacji na temat dok?adnego wyko?czenia stropu nad peronami jak równie? s?upów na których b?dzie si? opiera? konstrukcja, gdy? ma to istotny wp?yw na estetyk? ca?ego kompleksu.

Inwestycj? bardziej odsuni?t? w czasie, lecz z wielu wzgl?dów niezwykle wa?n? jest budowa uk?adu komunikacyjnego dla obs?ugi ca?ego kompleksu. Niestety równie? w tym przypadku opinia publiczna czerpie swoj? wiedz? nt. szczegó?owych rozwi?za? komunikacyjnych jedynie z wizualizacji. To zdecydowanie za ma?o! Konieczne jest upublicznienie projektu oraz przeprowadzenie, zgodnie z dobrymi praktykami przyj?tymi przez miasto Pozna?, otwartych konsultacji spo?ecznych. To przede wszystkim mieszka?cy b?d? u?ytkownikami projektowanej przed dworcem przestrzeni. Mamy wielk? nadziej?, ?e b?dzie j? mo?na w pe?ni nazwa? publiczn?. Tym bardziej apelujemy o zapewnienie nam wszystkim wp?ywu na docelowy kszta?t uk?adu komunikacyjnego. W tym miejscu chcieliby?my szczególnie propecia buy online no prescription zwróci? Pa?stwa uwag? na rozwi?zania dla pieszych. Je?eli chcemy mianowa? dworzec nowoczesnym, to nie mo?emy jednocze?nie wprowadza? ludzi do podziemi. Wbrew pozorom nie jest to rozwi?zanie praktyczne, bezpieczne ani funkcjonalne. Zrozumia?y to ju? inne polskie miasta – niedawno z przej?cia podziemnego pod nowo budowan? tras? tramwajow? w centrum, na rzecz klasycznej „zebry”, zrezygnowa? Olsztyn, a we Wroc?awiu og?oszono w?a?nie konkurs na zagospodarowanie, przeznaczonego do likwidacji, przej?cia podziemnego w ci?gu deptaku na ul. ?widnickiej. Pami?tajmy równie? o odpowiednim zlokalizowaniu przystanków komunikacji publicznej, tak aby znajdowa?y si? jak najbli?ej wej?? do dworca.

Ca?y czas istotna pozostaje dla nas kwestia minimalistycznego wyko?czenia peronów I-III , zrealizowanego przez PKP PLK. Rozumiemy i? zakres inwestycji nie le?a? w gestii Trigranitu, jednak obecnie stoimy przed kolejn? szans? na popraw? tej estetycznej indolencji, z któr? mamy obecnie do czynienia. Postarajmy si? to wykorzysta?! Nasz? uwag? kierujemy na peron III, który jest rozwi?zaniem tymczasowym i nie posiada nawet fundamentów. Podczas wznoszenia konstrukcji parkingu zostanie on ca?kowicie rozebrany i zbudowany od podstaw. Nadarza si? wi?c szansa, ?eby cho? na tym jednym peronie zerwa? z siermi??na stylistyk?, w której g?ówne role odgrywaj? krzywa i niepraktyczna kostka Bauma, ró?owe kraw?dzie peronów, oraz niebieskie, przestarza?e siedziska o w?tpliwym komforcie siedzenia. Nadchodz?ce prace budowlane s? doskona?? okazj? do pokazania, jak powinien wygl?da? porz?dny peron. Potrzebne jest tylko troch? zaanga?owania oraz pieni?dzy, które w skali ca?ej inwestycji ZCK b?d? doprawdy kwot? mikroskopijn?. Pami?tajmy, ?e perony s? pierwsz? rzecz?, któr? widz? wysiadaj?cy w Poznaniu pasa?erowie! Czy chcemy, aby na tej podstawie wyrabiali swoj? opini? na temat ZCK i poniek?d ca?ego miasta? W ko?cu to dworzec ma by? nasz? wizytówk?.

Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder