Biała Księga tramwaju na Naramowice

tramwajCzyli prawda o budowaniu „rozwiązania komunikacyjnego” na Naramowice.
Poznań, 30 października 2014 r.
Naramowice to bardzo duża dzielnica, położona na północy Poznania. Posiada znakomite walory rekreacyjne (rezerwat Żurawiniec, dolina rzeki Warty) i jest jednym z obszarów miasta, w których drzemie potencjał rozwojowy.

Zmorą Naramowic jest brak dobrego połączenia komunikacyjnego z centrum. Koszmarne korki towarzyszą mieszkańcom ciągle rozbudowującego się fyrtla niemal codziennie. Receptą na ten problem w dziedzinie transportu zbiorowego jest budowa trasy tramwajowej, która połączyłaby Naramowice z centrum oraz pozostałymi ważnymi dzielnicami Poznania.

Niestety ostatnie 14 lat to przykład braku dobrej woli, determinacji, konsekwencji czy też nieudacznictwa ze strony władz miasta. To niebywałe, że w ostatnich kilkunastu miesiącach zamiast realizować wcześniejsze plany, Urząd Miasta bawi się w torpedowanie pomysłu budowy tramwaju, prowadząc z mieszkańcami i mediami nieczystą grę i próbując manipulować danymi.

Tymczasem koszmar komunikacyjny trwa, a środki z Unii Europejskiej na rozwój transportu zbiorowego na lata 2014-20 (UE pokrywa do 85% kosztów budowy linii tramwajowych) mogą nam przejść bokiem!

Zadaniem niniejszej publikacji jest uszeregowanie faktów dotyczących historii nie-budowy tramwaju na Naramowice.
Opracowanie – członkowie stowarzyszenia „Inwestycje dla Poznania”
Paweł Sowa, Mateusz Woźniak
Konsultacja i współpraca – niezależni eksperci
Jakub Głaz, Paweł Głogowski, Michał Klincewicz, Cyryl Kwaśniewski, Włodzimierz Nowak
(więcej…)

Wzorcowy szyld – edycja trzecia

Serdecznie zapraszamy do fina?owego g?osowania w trzeciej edycji konkursu na naj?adniejszy i najlepiej wpisuj?cy si? w nasz? przestrze? miejsk? szyld reklamowy „Wzorcowy szyld”. Z morza tandety i pstrokacizny chcemy wy?owi? pere?ki i uzmys?owi? poznaniakom, ?e estetyczny i nieagresywny szyld mo?e by? ciekawym uzupe?nieniem budynku. Chcemy pokaza?, ?e szyld mo?e przyci?ga? i upi?ksza? przestrze?, która nas otacza.


Zgodnie z regulaminem komisja konkursowa, w sk?ad której weszli reprezentanci instytucji organizuj?cych konkurs (Ulepsz Pozna?, Uniwersytet Artystyczny, Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania), buy viagra Koordynator ds. estetyki Miasta Poznania, Przewodnicz?cy Komisji Rewitalizacji Rady Miasta Poznania, Miejski Konserwator Zabytków oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania wybra?a 6 finalistów, spo?ród 37 zg?osze?.
Zapraszamy do g?osowania w poni?szej ankiecie w terminie do 9 listopada 2014 roku do godziny 24.


Og?oszenie wyników nast?pi 12 listopada br.

(więcej…)

Przejście podziemne pod Matyi – zapytanie do Wojewody

DSC07966Szanowny Panie Wojewodo,

W dniu 20 lutego br. wys?ali?my pismo do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (w za??czniku, PINB 20.02.pdf) w zwi?zku z w?tpliwo?ciami dotycz?cymi przej?cia podziemnego przy nowym dworcu PKP w Poznaniu oraz dotycz?cymi interpretacji 3 aktów prawnych:

– [1] Rozporz?dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada? budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.; (z racji doj?cia do obiektu u?yteczno?ci publicznej – Dworca PKP oraz odniesie? z [3])
– 
[2] Rozporz?dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada? drogi publiczne i ich usytuowanie; (z racji wzmianek o obiektach in?ynierskich)
– 
[3] Rozporz?dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada? drogowe obiekty in?ynierskie i ich usytuowanie (jako tycz?ce si? problemu bezpo?rednio)

Po wspomnianym zapytaniu PINB skierowa? wezwanie do ZDM, a ten z kolei przekaza? je do Tebodinu oraz Pozna? City Center Development Sp. z o.o. S. K. A.. Odpowiedzi Tebodinu, PCC Development oraz ZDM (na ponowne wezwanie z racji braku wcze?niejszej odpowiedzi od PCC Development) przesy?amy w za??czniku (odpowiednio pliki Tebodin.pdf, PCCD.pdf, ZDM.pdf).

Analizuj?c przedstawione w powy?szych rozporz?dzeniach zapisy, stan istniej?cy oraz odpowiedzi nades?ane przez ZDM, PCC Development i Projektanta doszli?my do wniosku, ?e przej?cie podziemne pod ulic? Matyi w Poznaniu mo?e nie spe?nia? warunków zapisanych w rozporz?dzeniach. Zgodnie z pismem PINB z 05.06 (PINB 05.06.pdf) okre?lenie zgodno?ci projektu i jego wykonania z obowi?zuj?cymi aktami prawnymi le?y w gestii Wojewody, jako organu wy?szego w stosunku do PINB. W zwi?zku z powy?szym poni?ej przedstawiamy Panu nasze w?tpliwo?ci.

Pochylnie

Rozporz?dzenia [2] i [3] mówi? o sytuacjach kiedy, poza schodami, powinny wyst?powa? pochylnie:

(więcej…)

Tramwaj na Naramowice: 3 razy DA SIĘ!

Naramowice tramwajDA SIĘ zbudować linię tramwajową na Naramowice!

W środę, 1 października br. mieliśmy okazję porozmawiać z Prezesem MPK, Panem Wojciechem Tulibackim nt. tramwaju na Naramowice, by wymienić własne stanowiska w tej sprawie oraz dowiedzieć się więcej o analizie wykonanej w 2005 roku przez Biuro Projektów Kolejowych.

Należy zaznaczyć, iż obecnie kwestiami planowania transportu zajmują się inne jednostki miejskie podlegające Prezydentowi, decyzja o budowie tramwaju/ewentualnym jego przebiegu, nie leży zatem w gestii spółki MPK Poznań.

Ze spotkania wynika jasne, bardzo pozytywne przesłanie, które można określić jako DA SIĘ. Da się zrealizować trasę na Naramowice i da się zmierzyć z problemami natury konstrukcyjnej.
(więcej…)

Translate »