Przejście podziemne pod Matyi – zapytanie do Wojewody

Opublikowane przez IdP w dniu

DSC07966Szanowny Panie Wojewodo,

W dniu 20 lutego br. wys?ali?my pismo do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (w za??czniku, PINB 20.02.pdf) w zwi?zku z w?tpliwo?ciami dotycz?cymi przej?cia podziemnego przy nowym dworcu PKP w Poznaniu oraz dotycz?cymi interpretacji 3 aktów prawnych:

– [1] Rozporz?dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada? budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.; (z racji doj?cia do obiektu u?yteczno?ci publicznej – Dworca PKP oraz odniesie? z [3])
– 
[2] Rozporz?dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada? drogi publiczne i ich usytuowanie; (z racji wzmianek o obiektach in?ynierskich)
– 
[3] Rozporz?dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada? drogowe obiekty in?ynierskie i ich usytuowanie (jako tycz?ce si? problemu bezpo?rednio)

Po wspomnianym zapytaniu PINB skierowa? wezwanie do ZDM, a ten z kolei przekaza? je do Tebodinu oraz Pozna? City Center Development Sp. z o.o. S. K. A.. Odpowiedzi Tebodinu, PCC Development oraz ZDM (na ponowne wezwanie z racji braku wcze?niejszej odpowiedzi od PCC Development) przesy?amy w za??czniku (odpowiednio pliki Tebodin.pdf, PCCD.pdf, ZDM.pdf).

Analizuj?c przedstawione w powy?szych rozporz?dzeniach zapisy, stan istniej?cy oraz odpowiedzi nades?ane przez ZDM, PCC Development i Projektanta doszli?my do wniosku, ?e przej?cie podziemne pod ulic? Matyi w Poznaniu mo?e nie spe?nia? warunków zapisanych w rozporz?dzeniach. Zgodnie z pismem PINB z 05.06 (PINB 05.06.pdf) okre?lenie zgodno?ci projektu i jego wykonania z obowi?zuj?cymi aktami prawnymi le?y w gestii Wojewody, jako organu wy?szego w stosunku do PINB. W zwi?zku z powy?szym poni?ej przedstawiamy Panu nasze w?tpliwo?ci.

Pochylnie

Rozporz?dzenia [2] i [3] mówi? o sytuacjach kiedy, poza schodami, powinny wyst?powa? pochylnie:

[3] Rozdzia? 3.Wiadukty, estakady, k?adki
§ 59.1.K?adki dla pieszych nad drogami, liniami tramwajowymi lub kolejowymi powinny by? przewidziane wed?ug tych samych zasad, jakie okre?lono dla wiaduktów w zakresie ich d?ugo?ci, podzia?u na prz?s?a i zachowania skrajni pod obiektem.
2.Doj?cie do k?adek, o którym mowa w ust. 1, powinno by? przewidziane jako pochylnia, a wyj?tkowo jako schody, gdy warunki terenowe i brak miejsca nie pozwalaj? na wykonanie pochylni, pod warunkiem ?e zapewniono osobom niepe?nosprawnym mo?liwo?? przekroczenia przeszkody w poziomie w odleg?o?ci nie wi?kszej ni? 200 m.
Rodzia? 4.Tunele
§62. 3.Doj?cia do tuneli, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiednio spe?nia? wymagania okre?lone w § 59 ust. 2.

[2] 13.Doj?cie do bezkolizyjnego przej?cia dla pieszych powinno by? wyposa?one w pochylnie, buy codeine linctus online je?eli przej?cie dostosowane do osób niepe?nosprawnych jest w odleg?o?ci wi?kszej ni? 200 m. Warunki techniczne pochylni s? okre?lone w § 45.

 Pod??aj?c za Rozporz?dzeniem [2] znajdujemy:

§45.5.Pochylenie pod?u?ne pochylni dla ruchu pieszych nie powinno by? wi?ksze ni? 8%, a wyj?tkowo 10%, gdy d?ugo?? jej nie przekracza 10 m lub w wypadku pochylni zadaszonej. Je?eli d?ugo?? pochylni jest wi?ksza ni? 10 m, to nale?y j? podzieli? na krótsze odcinki przedzielone po?rednimi spocznikami, spe?niaj?ce nast?puj?ce warunki:

1)ró?nica poziomów mi?dzy s?siednimi spocznikami nie jest wi?ksza ni? 0,80 m,

2)d?ugo?? odcinka pochylni nie jest wi?ksza ni? 8 m,

3)d?ugo?? spoczników nie jest mniejsza ni? 1,5 m,

4)ka?dy odcinek pochylni powinien rozpoczyna? si? i ko?czy? spocznikiem.

(…)

7.Szczegó?owe wymagania, jakim powinny odpowiada? schody i pochylnie oraz balustrady i por?cze s? okre?lone w przepisach dotycz?cych warunków technicznych, jakim powinny odpowiada? drogowe obiekty in?ynierskie i ich usytuowanie.

Jak wynika z powy?szych zapisów, pochylnia powinna by?. Zarazem w odpowiedzi projektanta czytamy: „Przy realizacji przej?cia podziemnego nie zastosowano pochylni”. Do przej?cia dla pieszych przy MTP odleg?o?? wynosi oko?o 380 m. natomiast do przej?cia w drug? stron?, przy ulicy Pó?wiejskiej, jest a? oko?o kilometra. Istniej?ca „rampa zjazdowa” przy schodach w stron? Delty i PCC, poprzez brak spoczników (jej d?ugo?? to ponad 80 m) i pochylenie wi?ksze ni? 6%, nie spe?nia tak?e funkcji pochylni okre?lonej w rozporz?dzeniu.

Doda? nale?y, ?e podobna sytuacja tyczy si? przej?cia podziemnego przy starym dworcu PKS. Przed przebudow? uk?adu drogowego przy nowym dworcu PKP warunek dot. odleg?o?ci 200 metrów do najbli?szego przej?cia dla pieszych (w przypadku braku pochylni) by? spe?niony. Przej?cie dla pieszych na przed?u?eniu Przemys?owej by?o w odleg?o?ci niespe?na 200 metrów od wyj?cia od strony ulicy Wierzbi?cice. Jednak, po przebudowie, zlikwidowano wspomniane przej?cie dla pieszych i warunek ten nie jest ju? spe?niony.

Prosimy o odpowied? na nast?puj?ce pytania:

  • Czy Pana zdaniem projekt przej?cia podziemnego pod ulic? Matyi spe?nia wymogi okre?lone w obowi?zuj?cych rozporz?dzeniach?
  • Czy przej?cie podziemne pod ulic? Matyi na zej?ciach od strony PCC oraz Delty powinno by? wyposa?one w pochylnie zgodne z rozporz?dzeniami (a wi?c o odpowiednim nachyleniu i ze spocznikami)?
  • Czy w zwi?zku z istniej?cym przej?ciem podziemnym przy starym dworcu PKS likwidacja przej?cia przy Przemys?owej jest zgodna z rozporz?dzeniami?
  • Je?li przej?cie podziemne pod ulic? Matyi jest niezgodne z rozporz?dzeniami to jakie kroki zostan? przez Pana podj?te?

Zarazem prosimy o wyja?nienie przyj?tego stanowiska wraz z koniecznym obja?nieniem interpretacji aktów prawnych.

Za??czniki:
ZDMPCCDTebodinPINB 20.02PINB 05.06


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »