Tramwaj na Naramowice – projekt trasy

Naramka trasaSzanowni Państwo!
Z ogromną przyjemnością przedstawiamy projekt trasy Tramwaju na Naramowice:
POBIERZ OPRACOWANIE

Projekt jest głosem w dyskusji w ramach konsultacji społecznych dotyczących sposobu obsługi transportowej Naramowic. Nowa perspektywa budżetowa Unii Europejskiej stwarza niebywałą okazję do rozwiązania nabrzmiałego w ostatnich latach problemu niewydolności komunikacyjnej tej części miasta. Zaproponowane w dokumencie rozwiązanie koncentruje się głównie na budowie nowej trasy tramwajowej, na którą można pozyskać ogromne środki unijne (nawet do 85% dofinansowania). W związku z niewystarczającą siecią dróg na terenie Naramowic postulujemy również budowę nowych ulic, które uzupełnić funkcję tramwaju oraz umożliwić rozwój zabudowy mieszkaniowej, dając możliwość zamieszkania młodym poznaniakom w granicach miasta, a nie pod nim.

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
Rozwiązanie komunikacyjne dla Naramowic zakłada:
– budowę trasy tramwajowej z Garbar do os. Różany Potok o długości 7,1 km
Tramwaj na Naramowice przebiegałby od skrzyżowania ul. Garbary z ulicami Małe Garbary i E. Estkowskiego ulicami Garbary, Szelągowską, Naramowicką, wiaduktem nad ul. Lechicką oraz w korytarzu ul. Nowej Naramowickiej, tunelem pod torami obwodnicy towarowej, następnie wzdłuż nowoprojektowanej ul. Bożydara oraz ul. Dzięgielowej. Trasa posiadałaby pętlę pośrednią przy węźle przesiadkowym Bożydara i kończyłaby się pętlą na os. Różany Potok.
– rozbudowę układu drogowego Naramowic
Zakładamy przebudowę istniejących ulic: Garbary, Szelągowskiej i Naramowickiej oraz budowę nowych jednojezdniowych ulic: Nowej Naramowickiej i Bożydara. Układ drogowy uzupełnia projektowana jednojezdniowa ul. Nowa Stoińskiego.
– układ docelowy
Planujemy że całość wybudowanej infrastruktury musi być projektowana z możliwością rozbudowy w horyzoncie 30 lat. Możliwa jest więc rozbudowa ulicy Nowej Naramowickiej do dwóch jezdni na odcinku od ul. Nowej Stoińskiego do skrzyżowania z ul. Serbską. Wraz z postępem zabudowy wschodniej części osiedla zakładamy budowę odnogi trasy tramwajowej do pętli przy torach kolejowych na ul. Rubież według przebiegu ze studium kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

Tramwaj na Naramowice to:
– 12 nowych par przystanków
zintegrowanych z poprzecznie kursującymi autobusami,
– dwa ponadlokalne węzły przesiadkowe: Dworzec Garbary integrujący kolej, tramwaj i autobusy oraz Bożydara z parkingiem Park&Ride, pętlą pośrednią i dworcem autobusowym,
– promenada pieszo-rowerowa wzdłuż trasy i ul. Nowej Naramowickiej. (więcej…)

Opinia projektu przystanków wiedeńskich na ulicy Strzeleckiej.

Projekt jest dost?pny m.in. na stronie fb Rady Osiedla Stare Miasto: https://www.facebook.com/rada.osiedla.stare.miasto/posts/879146008796344

Przystanek ??kowa:

1. Przed betonow? kostk? ostrzegawcz? koloru ?ó?tego powinien znajdowa? si? czarny pas kompensacyjny z kostki nova granit koloru grafitowego. Analogicznie do rozwi?zania znanego ju? z przystanku tramwajowego Pl. Wiosny Ludów.

2. Postuluje si? stworzenie dodatkowego przej?cia dla pieszych po po?udniowej stronie przystanku zgodnie z pkt 9 PLANTAP: „Zaleca si?, aby stosowa? przystanki dwustronne, z przej?ciami dla pieszych z obu stron przystanku. Nie dotyczy to sytuacji, w których z któregokolwiek kierunku ruch pieszy si? nie odbywa.” 


Przystanek Plac Wiosny Ludów:
1. Po stronie buy premarin from mexico budynku Kupca Pozna?skiego konieczne jest zastosowanie pasa kompensacyjnego z kostki nova granit koloru grafitowego zgodnie z ustaleniami Katalogu nawierzchni Chodników.

(więcej…)

Translate »