Tramwaj na Naramowice – projekt trasy

Opublikowane przez IdP w dniu

Naramka trasaSzanowni Państwo!
Z ogromną przyjemnością przedstawiamy projekt trasy Tramwaju na Naramowice:
POBIERZ OPRACOWANIE

Projekt jest głosem w dyskusji w ramach konsultacji społecznych dotyczących sposobu obsługi transportowej Naramowic. Nowa perspektywa budżetowa Unii Europejskiej stwarza niebywałą okazję do rozwiązania nabrzmiałego w ostatnich latach problemu niewydolności komunikacyjnej tej części miasta. Zaproponowane w dokumencie rozwiązanie koncentruje się głównie na budowie nowej trasy tramwajowej, na którą można pozyskać ogromne środki unijne (nawet do 85% dofinansowania). W związku z niewystarczającą siecią dróg na terenie Naramowic postulujemy również budowę nowych ulic, które uzupełnić funkcję tramwaju oraz umożliwić rozwój zabudowy mieszkaniowej, dając możliwość zamieszkania młodym poznaniakom w granicach miasta, a nie pod nim.

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
Rozwiązanie komunikacyjne dla Naramowic zakłada:
– budowę trasy tramwajowej z Garbar do os. Różany Potok o długości 7,1 km
Tramwaj na Naramowice przebiegałby od skrzyżowania ul. Garbary z ulicami Małe Garbary i E. Estkowskiego ulicami Garbary, Szelągowską, Naramowicką, wiaduktem nad ul. Lechicką oraz w korytarzu ul. Nowej Naramowickiej, tunelem pod torami obwodnicy towarowej, następnie wzdłuż nowoprojektowanej ul. Bożydara oraz ul. Dzięgielowej. Trasa posiadałaby pętlę pośrednią przy węźle przesiadkowym Bożydara i kończyłaby się pętlą na os. Różany Potok.
– rozbudowę układu drogowego Naramowic
Zakładamy przebudowę istniejących ulic: Garbary, Szelągowskiej i Naramowickiej oraz budowę nowych jednojezdniowych ulic: Nowej Naramowickiej i Bożydara. Układ drogowy uzupełnia projektowana jednojezdniowa ul. Nowa Stoińskiego.
– układ docelowy
Planujemy że całość wybudowanej infrastruktury musi być projektowana z możliwością rozbudowy w horyzoncie 30 lat. Możliwa jest więc rozbudowa ulicy Nowej Naramowickiej do dwóch jezdni na odcinku od ul. Nowej Stoińskiego do skrzyżowania z ul. Serbską. Wraz z postępem zabudowy wschodniej części osiedla zakładamy budowę odnogi trasy tramwajowej do pętli przy torach kolejowych na ul. Rubież według przebiegu ze studium kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

Tramwaj na Naramowice to:
– 12 nowych par przystanków
zintegrowanych z poprzecznie kursującymi autobusami,
– dwa ponadlokalne węzły przesiadkowe: Dworzec Garbary integrujący kolej, tramwaj i autobusy oraz Bożydara z parkingiem Park&Ride, pętlą pośrednią i dworcem autobusowym,
– promenada pieszo-rowerowa wzdłuż trasy i ul. Nowej Naramowickiej.

Funkcjonowanie trasy
Zakładamy, że średnia prędkość przejazdu tramwaju wyniesie na trasie 25 km/h. Wówczas orientacyjny czas podróży nową trasę tramwajową od pętli na os. Różany Potok do przystanku Małe Garbary wynosiłby około 17 minut. Przejazd do Placu Wielkopolskiego zająłby 19 minut, a do Mostu Teatralnego 24 minut. Dojazd do Starego Browaru nową trasą przez ul. Ratajczaka zająłby około 25 minut, natomiast do Ronda Rataje 27 minut.

Postulujemy żeby po nowej trasie kursowały trzy linie tramwajowe kierujące się do różnych węzłów przesiadkowych np. na zachód do Ronda Kaponiera, na wschód do Ronda Rataje i na południe do przystanku przy byłym dworcu PKS przez planowaną trasą tramwajową w ul. Ratajczaka.

PROPOZYCJA JAKO PUNKT WYJ?CIA
Prezentujemy założenia inwestycji, która w naszej opinii w sposób kompromisowy rozwiązuje problem niewydolnej komunikacji Naramowic. Opracowany przez nas dokument jest wynikiem krytycznej analizy dotychczasowych koncepcji oraz szerokiej dyskusji wewnątrz stowarzyszenia nad optymalnym rozwiązaniem problemu powstałego w ostatnich latach. Podstawą do przygotowania tych założeń były wypracowane wcześniej stanowiska organizacji społecznych dotyczące budowy tramwaju na Naramowice. Przygotowana przez nas koncepcja jest rozwinięciem zaprezentowanych w apelu organizacji społecznych z lipca 2013 i stycznia 2014 roku rozwiązań transportowych dla tego dynamicznie się rozwijającego obszaru miasta. Zakładała ona wspólną budowę trasy tramwajowej z pętli przy ul. Błażeja oraz ul. Nowej Naramowickiej.

Przygotowany przez nas dokument idzie dalej. Proponujemy rozwiązanie transportowe które kompleksowo odpowiada na problemy komunikacyjne Osiedla, dając impuls rozwojowy lokalnej społeczności, a miastu możliwość zatrzymania poznaniaków w swoich granicach. Zakładamy uczynienie z Tramwaju na Naramowice nowoczesnej trasy transportowej na miarę drugiego Poznańskiego Szybkiego Tramwaju, czyli szybkiego, efektywnego i sprawnego środka transportu. Postulujemy poprowadzenie torów tramwajowych dalej na północ do skrzyżowania ul. Naramowickiej z projektowaną ul. Bożydara, gdzie planujemy budowę węzła przesiadkowego integrującego różne środki transportu: tramwaj, autobusy miejskie i podmiejskie, rowery oraz samochody. Proponujemy również przedłużenie trasy tramwajowej wzdłuż ul. Bożydara i Dzięgielowej do osiedla Różany Potok. Średnicowy charakter oraz organizacja funkcjonalnych węzłów przesiadkowych dla kursujących poprzecznie autobusów spowoduje, że trasa ta ma możliwość powtórzenia sukcesu PST, nawet pomimo braku rozwiązań bezkolizyjnych. W naszym projekcie nowej trasie tramwajowej towarzyszy budowa ul. Nowej Naramowickiej. Inaczej jednak niż w planach poprzednich władz, nie ma to być szeroka arteria komunikacyjna dla mieszkańców północnych przedmieść, tylko funkcjonalne uzupełnienie sprawnego transportu zbiorowego. Stąd też Trasa Nowej Naramowickiej to droga jednojezdniowa o skrzyżowaniach z pasami do lewo i prawoskrętów oraz o parametrach umożliwiających w przyszłości poszerzenie do dwóch jezdni.

W stosunku do poprzednich planów tramwaju do pętli przy ul. Rubież prezentowany dziś projekt daje możliwość wygodnej obsługi komunikacyjnej również innych części północnego Poznania, osiedla Różany Potok, a dzięki węzłowi przy ul. Bożydara również Umultowa, Radojewa i podpoznańskich miejscowości, Biedruska, Bolechowa czy Murowanej Gośliny. W przygotowanych przez nas założeniach nie zarzucamy pomysłu na trasę tramwajową według dotychczasowych założeń do wschodniej części Naramowic. Uważamy, że jest ona również niezbędna do pełnej i sprawnej obsługi Osiedla. Jednak budowa tej odnogi powinna nastąpić po zrealizowaniu większości planowanej zabudowy. Wskazujemy więc, że niezbędne jest rezerwowanie miejsca na bezproblemowe poprowadzenie torów tramwajowych w przyszłości.

Przedkładane dziś przez nas założenia „Tramwaju na Naramowice” są głosem w dyskusji nad docelowym układem komunikacyjnym tej części miasta. Zaprezentowany w niniejszym dokumencie pomysł jest według nas spójny i kompleksowy. Zwracamy jednak uwagę, że jest to tylko propozycja do dalszej analizy. Dlatego zachęcamy wszystkich do zgłaszania swoich uwag i pomysłów. Chcemy aby zrealizowana ostatecznie inwestycja spełnia w jak największym stopniu oczekiwania samych mieszkańców, a nie tylko planistów i specjalistów od ekonomiki transportu.

Uwagi, pomysły oraz spostrzeżenia można wysyłać na adres: idp.poznan@gmail.com oraz przez nasz fanpage www.facebook.com/inwestycjedlapoznania

 trasa tramwaju