5 PRZYKAZAŃ DOBREGO SYSTEMU ROWEROWEGO! – odpowiedź ZTM

Opublikowane przez IdP w dniu

Poni?ej prezentujemy odpowied? ZTM na nasz list otwarty oraz nasz komentarz do niego.

—————————————

 

 

—————————————

Szanowni Pa?stwo,

przede wszystkim chcieliby?my podzi?kowa? ZTM w Poznaniu za bardzo szybk? odpowied?. Dialog prowadzony w takich warunkach nale?y okre?li? jako przyjazny, godny pochwalenia i niezmiernie dla nas motywuj?cy. Postanowili?my zatem w kilku zdaniach ustosunkowa? si? do Pa?stwa odpowiedzi.

Bardzo cieszy nas fakt umo?liwienia rozwoju Pozna?skiego Systemu Rowerów Publicznych poprzez pod??czanie si? pozyskanych przez Wykonawc? inwestorów. Jak ju? wcze?niej nadmienili?my pozwoli to, w krótkim czasie, zwi?kszy? liczb? stacji bez dodatkowego obci??enia bud?etu miasta. Uwa?amy jednak, i? nie warto ogranicza? si? do 7 stacji i pozwoli? oferentom na ambitniejsze propozycje. Bardzo mo?liwe, ?e który? z przysz?ych operatorów zadeklaruje zainstalowanie np. 9 stacji za kwot?, za któr? inny oferent wzniesie tylko 7. Dlaczego nie da? im takiej szansy?

W nowym SIWZ zmniejszono czas pozwalaj?cy na darmowe korzystanie z systemu z 30 do 20 minut. Nasze Stowarzyszenie podnios?o t? kwestie ju? w pierwszym li?cie. Stoimy na stanowisku, ?e przy tak niewielkiej liczbie stacji, czas zezwalaj?cy na jazd? bez op?at buy lamisil antifungal cream powinien by? odpowiednio d?u?szy. Aktualnie czasy i op?aty zosta?y sprowadzone do poziomu Wroc?awskiego Roweru Miejskiego. Nale?y jednak zaznaczy?, ?e tam stacji na samym pocz?tku by?o prawie dwa razy wi?cej, obecnie jest ich blisko 20. Takie zag?szczenie pozwala na ograniczenie pierwszej strefy czasowej do 20 minut.

Z satysfakcj? przyj?li?my fakt, i? p?atno?ci za wypo?yczenie roweru b?dzie mo?na dokona? przy pomocy karty zbli?eniowej. Zw?aszcza, ?e tak? funkcj? pe?ni równie? PEKA. Chcieliby?my jednak pój?? krok dalej i zintegrowa? te systemy tak aby osoba, która posiada kart? PEKA nie musia?a traci? czasu na dodatkow? rejestracj? w PSRM, a ju? z pewno?ci? zwolniona by?a z jakichkolwiek kaucji.

Temat kaucji jest wg nas bardzo istotny. Obecnie w Poznaniu mo?emy wypo?yczy? rower na p?tli Jana III Sobieskiego. W tym celu musimy okaza? dowód osobisty i wa?n? Komkart?, niepotrzebna jest natomiast ?adna kaucja pieni??na. Rozumiemy, ?e wprowadzenie kaucji jest obligatoryjne i zale?y od woli operatora i zgody ZTM. Jednak?e sukces wypo?yczalni, dobrze nam znanych zielonych rowerów miejskich pokaza?, ?e instytucja kaucji jest w tym temacie zupe?nie zbyteczna. Wnioskujemy zatem o usuni?cie zapisu o kaucji.

Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder