5 PRZYKAZAŃ DOBREGO SYSTEMU ROWEROWEGO!

Opublikowane przez IdP w dniu

Szanowni Pa?stwo,

z du?? satysfakcj? przyj?li?my do wiadomo?ci fakt og?oszenia przez ZTM przetargu na „Dostaw? i uruchomienie Pozna?skiego Systemu Rowerów Publicznych”. Systemy publicznych rowerów miejskich s? tanim, wygodnym i ekologicznym ?rodkiem transportu miejskiego, który z powodzepniem zastosowano w wielu miastach Europy m. in. Pary?u, Londynie czy Barcelonie. W Polsce rowerow? rewolucj? zapocz?tkowa? Kraków, wkrótce w jego ?lady poszed? Wroc?aw. Teraz do tego grona chce do??czy? Pozna?. G??boko na sercu le?y nam powodzenie tego przedsi?wzi?cia, dlatego nasze Stowarzyszenie postanowi?o zabra? g?os i podzieli? si? w?asnymi spostrze?eniami oraz uwagami dotycz?cymi przetargu, które w kilku punktach przedstawiamy poni?ej.

Celem jaki nam przy?wieca jest maksymalizacja korzy?ci dla mieszka?ców miasta i turystów oraz mo?liwie pe?ne wykorzystanie potencja?u, jaki niesie ze sob? stosowanie roweru miejskiego w systemie transportowym.

1. Wnioskujemy, aby nie ustanawia? w przetargu maksymalnej ilo?ci stacji jakie mia?yby powsta? w pierwszym etapie inwestycji. Wroc?aw i Kraków zapocz?tkowa?y swój system z kilkunastoma stacjami, co bardzo szybko okaza?o si? niewystarczaj?ce. St?d uzasadnione wydaj? si? liczne komentarze pojawiaj?ce si? w lokalnej prasie, wskazuj?ce na znaczne ograniczenie sprawno?ci funkcjonowania systemu przy tak niewielkiej liczbie stacji. Rozumiemy, ?e aktualnie ZTM posiada ograniczone ?rodki na ten cel. Dlatego przygotowali?my takie rozwi?zania, które zak?adaj? wzrost liczby stacji bez dodatkowych kosztów.
W tym celu nale?y przede wszystkim wyznaczy? dodatkowe miejsca, w których mog? pojawi? si? stacje oraz okre?li? w SIWZ , ?e minimalny poziom zamówienia to 7 stacji dla I etapu. Firmy, które zaoferuj? wi?ksz? liczb? stacji otrzymaj? wi?cej punktów w przetargu, co automatycznie zwi?kszy ich szanse na zwyci?stwo.

2. Nale?y wprowadzi? dodatkowe wymaganie do przetargu, w którym oferenci zadeklaruj? cen? za dodanie do systemu kolejnej stacji. W ten sposób mo?liwe b?dzie wspó?tworzenie PSRP przez zainteresowane podmioty gospodarcze (hotele, banki, sklepy itp.) oraz instytucje (szko?y, uczelnie) a tak?e podmioty samorz?dowe (rady osiedli). Ten zapis pozwoli systemowi na naturalny purchase klonopin rozwój, po minimalnych kosztach, których w ?adnym wypadku nie poniesie ZTM!

3. Uwa?amy, i? PSRM jest flagowym przyk?adem rozwi?zania, które powinno podlega? integracji z Pozna?sk? Elektroniczn? Kart? Aglomeracyjn? (PEKA). U?ycie karty miejskiej znacz?co skróci czas rejestracji w systemie oraz u?atwi proces wypo?yczania rowerów. Takie rozwi?zanie z powodzeniem stosuje si? we Wroc?awiu (UrbanCard). PEKA ma sta? si? podstawow? form? zakupu biletów na komunikacj? zbiorow?, powinna zatem uwzgl?dnia? równie? system roweru miejskiego.

4. Chcieliby?my upewni? si?, ?e miasto ( w tym przypadku ZTM) ma pe?n? wizj? tego, jak maj? wygl?da? poszczególne stacje. Chodzi przede wszystkim o stron? estetyczn? automatów oraz rodzaj wyko?czenia pod?o?a – aby zapobiec zastosowaniu niewygodnych nawierzchni typu „pozbruk”. Estetyka jest spraw? najwy?szej wagi, nie tylko dla czytelnej identyfikacji wizualnej systemu, ale równie? ze wzgl?du na kwestie praktyczne (utrzymanie, konserwacja) – musimy okre?li? konkretne wymiary, kszta?ty i rodzaj materia?ów, aby ustrzec si? chaosu lub bylejako?ci. W tym miejscu bardzo cieszy nas jasne sprecyzowanie w przetargu palety barw dla stacji oraz wielko?ci no?ników reklam.

5. Jednocze?nie miasto powinno wymóc na firmie zarz?dzaj?cej, aby pierwsze 30 minut jazdy by?o zwolnione z op?at. Istotne jest równie?, aby nie wprowadza? kaucji dla u?ytkowników, poniewa? dodatkowe op?aty mog? odstraszy? potencjalnych u?ytkowników od PSRP. Te rozwi?zania stworzone s? w szczególno?ci z my?l? o operatorze! Systemy Rowerów Miejskich opieraj? si? w g?ównej mierze na niewielkich no?nikach reklam przy??czonych do roweru, które przynosz? znaczn? cz??? dochodu. Dlatego im wi?cej rowerów w ruchu miejskim, tym wi?kszy zysk z reklam dla operatora.

Ufamy, ?e zaproponowane przez nas rozwi?zania zostan? pozytywnie przyj?te przez ZTM. Cel jaki chcemy osi?gn?? jest przecie? dla nas wszystkich jednakowy. Wierzymy, ?e kilka naszych sugestii pozwoli osi?gn?? wi?ksz? korzy??, nie nadwyr??aj?c jednocze?nie bud?etu miasta.

W imieniu cz?onków Stowarzyszenia „Inwestycje dla Poznania”
Filip Misiorek, grupa transportowa
Kamil ?mijewski, skarbnik – cz?onek zarz?du
Pawe? Sowa, prezes zarz?du

Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *