Nieprawdziwe dane ZTM – prośba o dodatkowe wyjaśnienie

Opublikowane przez IdP w dniu

Niespójne wyja?nienia WGKiM
Sz. Pani
Bo?ena Przewo?na
Dyrektor Wydzia?u Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Szanowna Pani Dyrektor,
w nawi?zaniu do pisma z 8 listopada br. kierujemy do Pani uprzejme zapytanie.

Jak to mo?liwe, ?e ZTM uwzgl?dni? sprzeda? biletów d?ugookresowych w biletomatach w okresie od 12 do 16 listopada 2012 roku b??dnie doliczaj?c je do danych za pa?dziernik 2012, skoro panowie radni: Grzegorz Ganowicz, Szymon Szynkowski vel S?k oraz order ritalin Tomasz Lewandowski otrzymali maila z informacj? (ju? wtedy fa?szyw?) o danych sprzeda?owych za wspomniany pa?dziernik 2012 w dniu 13 listopada 2012 o poranku – godzinie 8.54, a wi?c na 3 dni przed sko?czeniem okresu, o którym wspomina Pani w li?cie?

Prosimy o wyja?nienie.
PS. Informujemy, i? niniejszy mail b?dzie wys?any do wiadomo?ci Prezydenta Miasta Poznania.

Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder