600 dni LIST do mediów

Opublikowane przez IdP w dniu

Szanowni Pa?stwo!

 

Nim si? spostrzegli?my, min??o ponad 600 dni od czasu, kiedy w kwietniu 2006 roku zacz?li?my akcj? spo?eczn? „Chcemy lata? z Poznania!”.

 

Wszyscy pami?tamy jaka panowa?a wówczas sytuacja, zarówno na, jak i wokó? pozna?skiej ?awicy. Zastój, brak nowych po??cze?, ignorancja oraz kompletna beztroska, panuj?ca w?ród decydentów i urz?dników w tematyce problemów lotniska. „Uciekaj?cy pasa?erowie” a wraz z nimi pieni?dze oraz tury?ci i biznesmeni byli tylko dope?nieniem tej smutnej rzeczywisto?ci.

 

Nie godz?c si? na ów zastój i marnotrawienie potencja?u naszego miasta oraz regionu, postanowili?my podnie?? obywatelski protest organizuj?c akcj?, która poruszy?a – jak si? okaza?o – lawin? pozytywnych zmian.

 

Nikt z nas nie spodziewa? si? takiego poparcia, którego udzielili nam zwykli ludzie, najcz??ciej mieszka?cy Poznania i Wielkopolski, ale nie tylko – na naszych listach s? podpisy obywateli 33 krajów ?wiata! 6.649 osób zdecydowa?o si? nam zaufa? i swoimi podpisami powiedzia?o: „dzia?ajcie w naszym imieniu!”

 

Dzi? po ponad 600 dniach ambien online fast delivery trwania akcji, mamy nadziej?, ?e ich nie zawiedli?my, oraz poczucie, ?e sprawy nabra?y naprawd? dobrego biegu! Narastaj?ca presja spo?eczna doprowadzi?a do tak d?ugo wyczekiwanych zmian. Nowe w?adze Portu Lotniczego wzi??y si? energicznie do pracy. My natomiast, nie ustawali?my w punktowaniu urz?dniczej indolencji w sprawach ?awicy. Uda?o si?!

 

Doskonale wiemy, ?e nie by?oby to mo?liwe ani bez mieszka?ców, którzy nas poparli, sk?adaj?c swoje podpisy, ani bez Pa?stwa – mediów, którzy dostrzegli?cie ów problem, oraz wreszcie bez dobrej pracy, któr? wykona? ca?y zespó? Portu Lotniczego Pozna?-?awica, a której efektem s? nowe po??czenia!

Mamy nadziej?, i? w ko?cu równie? urz?dnicy zrozumieli problem i ju? nigdy wi?cej nie zapomn? o lotnisku!

 

Mamy zatem powody do rado?ci oraz do podzi?kowa?!

Obok tych, które kierujemy do Poznaniaków i Wielkopolan oraz Pracowników Portu Lotniczego, sk?adamy równie? te na r?ce Pa?stwa – Dziennikarek i Dziennikarzy!

Dzi?kujemy!

Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder