Ale wkoło jest wesoło

Opublikowane przez IdP w dniu

Dzia?anie w Stowarzyszeniu to nasza pasja. Robi? co?, co sprawi, ?e miasto to b?dzie mieszka?com przyja?niejsze, ludzie b?d? je lubi?, b?d? chcie? w nim przebywa? i czu? si? w nim bezpiecznie. St?d ró?ne analizy, interwencje u urz?dników czy radnych. Dzia?amy tak od lat, jednak ostatni czas jest w pewien sposób dla nas wyj?tkowy. Ostatnio byli?my zmuszeni nie raz odpowiedzie? sobie na wa?ne pytanie: zacz?? si? ?mia? czy p?aka?? Podobno ta pierwsza wersja dzia?a lepiej na zdrowie, tak wi?c, ?miej?c si? w g?os, dzielimy si? z Pa?stwem tym, co ostatnio tak wyj?tkowego si? sta?o.

Jak pewnie wielu osobom wiadomo, od przesz?o pó?tora roku walczymy o przej?cie dla pieszych do nowego dworca PKP. Dok?adniej o… wymalowanie farb? paru grubszych kresek i postawienia przez ZDM ich ulubionej w tym mie?cie sygnalizacji ?wietlnej. Ró?ne argumenty podczas dyskusji w tym czasie pada?y. Dwie ekspertyzy wskaza?y nasz projekt jako najlepszy do realizacji, wi?c ZDM skierowa? swój projekt do kolejnej ekspertyzy. Swoje stanowisko mia?a wyrazi? komisja bezpiecze?stwa, w której sk?ad wchodzi… ZDM. Ku zaskoczeniu ca?ego ?wiata i paru przedstawicieli obcej cywilizacji, komisja ta uzna?a, ?e to projekt ZDM niew?tpliwie jest najlepszy. Doczekali?my si? te? argumentacji, któr? ci??ko podwa?y?, a nie powstydzi?yby si? jej najt??sze g?owy tego ?wiata: Przej?cie jest niebezpieczne, poniewa? jest niebezpieczne. Co wi?cej, przej?cie dla pieszych jest niebezpieczne dla pieszych. Dzi?kujemy serdecznie za profesjonalne i szczegó?owe uzasadnienie swej decyzji, bo kto by si? spodziewa?, ?e powodem niebezpiecze?stwa mo?e by? niebezpiecze?stwo. I jeszcze kto? by wpad? na pomys?, ?e bia?a farba na Mo?cie Dworcowym zagrozi bezpiecze?stwu pasa?erów samolotu na trasie Tokio – Los Angeles.

Nie min??o buy neurontin par? dni, a ZDM ponownie wywo?a? u?miech na naszych twarzach, tym razem odpowiadaj?c na zg?oszenie, ?e na ulicach ?wiat?a zapalaj? si? zbyt pó?no. Jak si? okaza?o, je?li jest ciemno, to nie jest ciemno. Nam si? tylko wydaje, ?e jest ciemno. Dlatego wi?c, Szanowni Pa?stwo, je?li Waszym zdaniem jest ciemno, to mo?e nie by? wcale ciemno. Spójrzcie w niebo, bo to mo?e chmury, a nie ciemno, i wtedy nie jest ciemno tylko wydaje si?, ?e jest ciemno, bo s? chmury. Có?..

Kiedy pomy?leli?my, ?e dobrego humoru na razie nam wystarczy, poprawi? nam go…sam Prezydent Grobelny! Po opublikowaniu naszej analizy, z której wynika ponad 20% spadek sprzeda?y biletów w 2013 roku, poznali?my ciekaw? opini?. Ju? w ?rod? dla Radia Merkury udzieli? on wypowiedzi: „Nie widz? zwi?kszenia t?oku na ulicach, wi?c poznaniacy najwyra?niej nie przesiedli si? z tramwajów do samochodów. Nie widz? pustych tramwajów na PST„. Niesamowite jest, jak szybko Prezydent potrafi zmieni? retoryk?. Zaledwie par? dni wcze?niej oficjalnie pyta? swojego zast?pc?, dlaczego po Poznaniu je?dzi si? gorzej. Pó? roku wcze?niej, podczas debaty o uchwale obywatelskiej próbowa? broni? si? liczbami. Na swoim blogu pisa?, ?e mieszka?com nale?y si? rzetelna informacja. Wskazywa?, ?e wed?ug liczb, sprzeda? wcale nie spada. Jednak teraz, kiedy statystyka wyra?nie odwraca si? przeciwko pomys?om Prezydenta, sprowadza on debat? do poziomu : Ja nie widz?… Có?, my widzimy i to w oficjalnych danych uzyskanych od ZTM.

A? jeste?my ciekawi, jaki powód do u?miechu przyniesie nam kolejny tydzie?.

ps. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich pomys?odawców wspomnianych wy?ej zda? i opinii.

Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »