Analiza biletowa za miesiące lipiec-październik 2013

Opublikowane przez IdP w dniu

tram biletyWczoraj po po?udniu ZTM w ko?cu opublikowa? na swojej stronie internetowej dane sprzeda?owe dla miesi?cy lipiec – pa?dziernik 2013. Zaznaczamy, pe?ne dane o które prosili?my. Warto doda?, ?e w nied?ugim czasie przygotujemy uwagi do zaproponowanej taryfy PEKA, która ma wej?? w ?ycie od maja 2014.

Poni?ej w tabelach przedstawiamy zestawienie danych wg analizy czasowej stosowanej przez nas od pocz?tku (czyli, przypominaj?c np. bilet miesi?czny to 1 miesi?c, bilet roczny to 12 miesi?cy, bilet 60 minutowy to 1 godzina itd.) z uzupe?nieniem ilo?ciowym oraz z podzia?em na 3 grupy: bilety jednorazowe, krótkookresowe oraz d?ugookresowe.

W miesi?cach lipiec – wrzesie? sprzeda? czasu w biletach d?ugookresowych spada?a ?rednio o 10,5%, rekordowo w sierpniu – o ponad 18%. Pa?dziernik by? miesi?cem wzrostowym (o 5,6% czasu) na co niew?tpliwie wp?yw mia?a sprzeda? biletów semestralnych (ponad 11,6 tys. szt. biletów), co wskazuje na atrakcyjno?? tej oferty. Miesi?c wrzesie?, mimo fatalnego rezultatu w zesz?ym roku, w tym roku okaza? si? jeszcze gorszy (spadek sprzeda?y czasu w biletach d?ugookresowych o 7,7%).

Nale?y zaznaczy?, ?e spadek sprzeda?y czasu w biletach d?ugookresowych dla miesi?cy lipiec – pa?dziernik 2013 w porównaniu do analogicznego okresu roku 2012 wynosi 5,6% (ilo?ciowo spadek o 6,1%). Porównanie tego samego okresu z miesi?cami lipiec – pa?dziernik 2011 (a wi?c przed podwy?kami) wskazuje ju? na spadek o a? 16,2% sprzeda?y czasu (ilo?ciowo ponad 16,9%).

Dotychczas w okresie I-X sprzedano tak?e o 97 345 sztuk biletów d?ugookresowych mniej (spadek ilo?ciowy o 8,6%) ni? w analogicznym okresie roku poprzedniego (spadek o 14,9% czasu).

Bogatsi w wiedz? o fa?szywe dane ilo?ciowe sprzeda?y za pa?dziernik can you buy clomid 2012 (by?o tylko 139 183 zamiast 150 179 sztuk) widzimy niepokoj?ce zjawisko zachodz?ce w wa?nych miesi?cach, w których nap?ywaj? do Poznania studenci oraz mieszka?cy powracaj?cy z letniego wypoczynku. Mowa o wrze?niu i pa?dzierniku liczonych razem – tegoroczna ilo?ciowa sprzeda? biletów d?ugookresowych (225 140 szt.) jest o 16,3% ni?sza ni? 2 lata temu (269 239 szt.) i 7,3% ni?sza ni? rok temu (242 921 szt.). To najgorszy wynik ilo?ciowy dla tych miesi?cy na przestrzeni ostatnich 6 lat. Spadek sprzeda?y czasu w tych biletach za oba miesi?ce liczone razem wynosi odpowiednio 7,7% (w stosunku do 2011) oraz 0,8% (w stosunku do 2012). Mniejsze spadki czasowe wynikaj? ze sprzeda?y nowych biletów semestralnych.

W miesi?cu sierpniu spad?a sprzeda? czasu w biletach krótkookresowych o 16,4%, jednak w lipcu, wrze?niu oraz pa?dzierniku utrzyma? si? dotychczasowy trend wzrostowy i dla roku 2013 wynosi on obecnie 33,1% sprzeda?y czasu.

W biletach jednorazowych nast?pi? wzrost sprzeda?y czasu o ponad 40%. Niew?tpliwie wp?yw na to ma uwzgl?dniana przez nas promocja biletowa, która w roku 2012 nie obowi?zywa?a w miesi?cach lipcu i sierpniu, natomiast we wrze?niu i pa?dzierniku dotyczy?a tylko biletów 30 minutowych.

Niepokoj?cym jest fakt wyst?pienia kolejnego miesi?ca ze spadkiem wp?ywów (ju? trzeci w tym roku). To sierpie? ze spadkiem wp?ywów o 0,9%. ?rednio natomiast w okresie lipiec – pa?dziernik nast?pi? wzrost wp?ywów o 6,7%.

Pilnie potrzebna jest bardzo szeroka dyskusja o nowej taryfie PEKA. Nale?y obni?y? ceny biletów, by odzyska? utraconych pasa?erów, przede wszystkim tych spo?ród nich, którzy zacz?li korzysta? z komunikacji bardziej okazjonalnie. Mamy nadziej?, ?e publikacje danych b?d? si? odbywa?y na bie??co.

Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »