Politechnika Krakowska rekomenduje skrócenie drogi na dworzec!

Opublikowane przez IdP w dniu

zck_przystanekUdost?pniamy analiz? Politechniki Krakowskiej pt.: „Analiza warunków ruchu pieszego w zwi?zku z budow? Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego – Pozna? G?ówny”, któr? otrzymali?my w niedziel? wieczorem (19 maja 2013) – niestety nie od urz?dników, których o to od 24 kwietnia br. prosili?my…

Ustawa o dost?pie do informacji publicznej mówi, ?e „ka?da informacja o sprawach publicznych stanowi informacj? publiczn? w rozumieniu ustawy i podlega udost?pnieniu”. Niniejszym to czynimy.

Komentarz do sytuacji nieprzes?ania nam materia?ów przez urz?dników jest zb?dny.

Opracowanie naukowców jasno buy adderall perth pokazuje, ?e organizacje spo?eczne i mieszka?cy zabiegaj?cy o skrócenie drogi na dworzec, nie tylko kieruj? si? logik?, ale przede wszystkim wzgl?dami bezpiecze?stwa u?ytkowników miejskiej przestrzeni. „Na podstawie przeprowadzonych analiz symulacyjnych oraz przeprowadzonej na ich podstawie oceny wielokryterialnej mo?na stwierdzi?, ?e zdecydowanie lepszym rozwi?zaniem jest wariant proponuj?cy wyznaczenie przej?cia dla pieszych przez po?udniow? jezdni? ul. S. Matyi (przed?u?enie Mostu Dworcowego).” – to krótkie i tre?ciwe podsumowanie dokumentu. Zapraszamy do lektury: PLIK DO POBRANIA.

Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder