Apel o środki na Program Rowerowy w budżecie Miasta na 2018

Opublikowane przez IdP w dniu

Wraz z 11 organizacjami społecznymi wystosowaliśmy pismo do Prezydenta Poznania Pana Jacka Jaśkowiaka o zapewnienie środków finansowych na przyjęty przez Radę Miasta kilka miesięcy temu Program Rowerowy. Obecny projekt budżetu na 2018 rok jest niewystarczający jeśli mowa o nakładach na budowę infrastruktury rowerowej. Bez niezbędnych inwestycji w tym zakresie i bez stwarzania mieszkańcom bezpiecznych warunków do poruszania się inaczej niż autem, będziemy dalej tkwili w korkach komunikacyjnych wynikających z nadmiernej ilości samochodów na naszych ulicach.

Pan Jacek Jaśkowiak
Prezydent Miasta Poznania

Szanowny Panie Prezydencie,

trwają prace nad budżetem Poznania na 2018 r. Nasze rozczarowanie i zaniepokojenie budzi fakt, że w zaprezentowanym przez Pana Prezydenta projekcie budżetu nie uwzględniono środków na realizację kluczowych projektów wskazanych w strategicznym, miejskim dokumencie, jakim jest  Program Rowerowy Miasta Poznania na lata 2017-2022 z perspektywą do roku 2025.

Program Rowerowy, przyjęty uchwałą Rady Miasta z 16 maja 2017 r., zawiera sieć najbardziej potrzebnych, kluczowych tras rowerowych, które miasto zobowiązało się  zbudować do roku 2022. Wskazano w nim główne korytarze ruchu rowerowego w oparciu    o dane dotyczące m.in. obecnej i prognozowanej gęstości zaludnienia, szacunkową wielkość generowanego ruchu, najbardziej istotne generatory ruchu, wyniki pomiarów natężenia ruchu rowerowego, integrację z komunikacją zbiorową, istniejący model ruchu w mieście.  Dokument zawiera harmonogram realizacji zadań oraz wskazuje koszty z tym związane.

Budowa tras z Programu Rowerowego pozwoli na najbardziej efektywne wykorzystanie środków na inwestycje rowerowe i osiągnięcie zakładanych celów, w tym doprowadzenia do 12% udziału przemieszczeń rowerowych w roku 2025 (10% w roku 2022) oraz spadku bezwzględnej liczby wypadków z udziałem rowerzystów i wyeliminowania śmiertelnych ofiar wypadków wśród rowerzystów.

Rozwój ruchu rowerowego może mieć bardzo duży wpływ na jakość życia w mieście i miejską gospodarkę, co potwierdzają liczne przykłady miast, które stworzyły spójną sieć dróg rowerowych. Przy zapewnieniu możliwości dojazdu i parkowania roweru na przystankach, wielokrotnie powiększa zasięg transportu zbiorowego. Przynosi korzyści miastu i mieszkańcom, zapewniając mobilność na typowe miejskie dystanse przy niskich kosztach. Przyczynia się do ożywienia przestrzeni, w tym dzielnic historycznych.  Prowadzi do spadku zanieczyszczeń w miastach i ma pozytywny wpływ na stan zdrowia mieszkańców.

Poznań ma wieloletnie zapóźnienia w budowie spójnej sieci tras rowerowych i przegrywa na tym polu z innymi polskimi miastami. Wydatki na inwestycje rowerowe zaplanowano w projekcie budżetu na 2018 r. na poziomie niższym niż w Krakowie, Wrocławiu czy Warszawie, co uniemożliwia realizację Programu Rowerowego i osiągnięcie postawionych w nim celów. Inwestycje z Programu Rowerowego, które powinny zostać zrealizowane w 2018 r., a których nie uwzględniono w projekcie budżetu na 2018 r. lub uwzględniono w niewystarczającym stopniu, to drogi rowerowe wzdłuż ul. Grunwaldzkiej, Dolna Wilda, przejazd przez ul. Solną w ciągu ul. Kościuszki – Kulasa oraz budowa brakującego odcinka drogi rowerowej wzdłuż ul. Bukowskiej przy ul. Polnej.

W związku z powyższym, apelujemy do Pana Prezydenta o zagwarantowanie niezbędnych środków na realizację Programu Rowerowego w budżecie Miasta na 2018 r. oraz w latach kolejnych, poprzez wpisanie ich do Wieloletniej Prognozy Finansowej i wypełnienie zobowiązań zawartych w przyjętym uchwałą Rady Miasta Programie Rowerowym.

Stowarzyszenie Rowerowy Poznań – „Sekcja Rowerzystów Miejskich”
Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania
Stowarzyszenie My-Poznaniacy
Stowarzyszenie Prawo do Miasta
Stowarzyszenie SIW Poznaniacy
Stowarzyszenie Ulepsz Poznań
Stowarzyszenie Urbanator
Stowarzyszenie Wildecka Inicjatywa Lokalna WILdzianie
Centrum Otwarte
Poznański Alarm Smogowy
Chcemy Pięknych Jeżyc
Nasz Grunwald