Centra handlowe a rynek pracy w sektorze handlu

Opublikowane przez IdP w dniu

handel str tytu?owa“Zbyt du?a liczba centrów handlowych oraz obiektów wielkopowierzchniowych ma niekorzystny wp?yw na rynek pracy w sektorze handlu, przyczyniaj?c si? do zmniejszenia liczby miejsc pracy ogó?em oraz zmian w strukturze zatrudnienia – trac? ma?e podmioty czyli osoby fizyczne prowadz?ce w?asn? dzia?alno?? gospodarcz?.”

Takie wyniki przynosi nasza analiza, z któr? mo?na si? zapozna? tutaj: Miejsca pracy w sektorze handlu w Poznaniu w latach 1991-2014.

Na przestrzeni lat 1998-2013 otwarto w samym Poznaniu 8 wi?kszych galerii handlowych o powierzchni najmu minimum 40 tys. mkw. ka?da. Wed?ug deklaracji inwestorów oraz lokalnych polityków, powinny zatem oferowa? ok. 7-14 tysi?cy nowych miejsc pracy w handlu (przyjmuj?c za?o?enie, ?e jedno centrum generuje powstanie 1-2 tysi?cy miejsc pracy).

Tymczasem liczba miejsc pracy w sektorze handlu i napraw spad?a (z 43,3 tys. w 2007 do 36,7 tys. w 2012), podobnie jak spad?a liczba osób fizycznych prowadz?cych w?asn? dzia?alno?? gospodarcz? w sektorze handlu (z 19,7 tys. w 2005 do ok. 18 tys. w 2012), liczba zatrudnionych w sklepach (pomimo wcze?niejszego wzrostu, potem nast?pi? spadek z 14,8 w 2010 do 14,3 tys. w 2012) oraz ilo?? sta?ych punktów sprzeda?y drobnodetalicznej na miejskich targowiskach (spad?a z 3,5 tys. w 2005 do 2,5 tys. w 2012).

Sta?o si? tak pomimo konsekwentnego wzrostu si?y nabywczej (wska?nik PKB na 1 mieszka?ca w Poznaniu wzrós? z 38,7 tys. z? w 2000 do 75,8 tys. z? w 2011) oraz utrzymania si? korzystnej dynamiki dochodów brutto do dyspozycji na mieszka?ca.

Co ciekawe, wyra?ny spadek liczby miejsc pracy w sektorze handlu i napraw nast?pi? w latach 2007-12, pomimo otwierania kolejnych galerii handlowych (II faza Starego Browaru – 2007, Pestka – 2008, Malta – 2009). Pocz?tkowy gwa?towny wzrost miejsc pracy do liczby 43,3 tys. osób w 2007 roku, zosta? zahamowany i nast?pi?a silna tendencja spadkowa. W tym okresie (2005-2012) o prawie 1,7 tys. osób buy cheap lasix zmniejszy?a si? liczba drobnych handlowców (osób fizycznych prowadz?cych dzia?alno?? gospodarcz? w tym sektorze).

Wygl?da na to, ?e Pozna? osi?gn?? ju? maksymalny poziom nasycenia rynku powierzchni handlowych kilka lat temu (2007-10). Co ciekawe uwa?aj? tak sami mieszka?cy miasta – 98% z nich stwierdzi?o w 2013 roku (badania TNS Polska), ?e ilo?? centrów handlowych jest wystarczaj?ca (72%) lub, ?e jest ich nawet zbyt wiele (26%). Dodatkowo 84% respondentów stwierdzi?o, ?e w Poznaniu nie powinny powstawa? kolejne takie miejsca.

Miasto to system naczy? po??czonych. Ze zmianami w strukturze handlu wi??? si? zmiany w przestrzeni, wygl?dzie ulic czy funkcjonowaniu uk?adu transportowego. W ostatnich kilkunastu latach Pozna? ma do czynienia z kilkoma problemami, które mo?na powi?za? z sytuacj? w sektorze handlu, przy czym za najwa?niejsze nale?y uzna?:
?mier? ulic handlowych poprzez wyniesienie si? sklepów, czyli najemców lokali do centrów handlowych
brak wp?ywów z czynszów w pustostanach, które trafia?y do kasy miasta; czy jest on równowa?ony podatkiem od nieruchomo?ci od centrów handlowych?

Nale?y przy?o?y? wi?ksz? uwag? do badania sytuacji na rynku handlu w Poznaniu oraz z najwi?ksz? rozwag? podejmowa? decyzje planistyczne. Niedopuszczalne s? stwierdzenia niektórych polityków o rzekomej „rewitalizacji” miasta poprzez budow? centrów handlowych w oderwaniu od rzeczywisto?ci czy wypowiedzi o powstawaniu nowych miejsc pracy w sektorze handlu (vide wypowiedzi w?adz Poznania odno?nie budowy nowego centrum handlowego Posnania).

W tak du?ym o?rodku gospodarczym jak Pozna? jest miejsce zarówno dla drobnych przedsi?biorców, jak i du?ych graczy. Handel ma ró?ne oblicza i b?dzie podlega? ró?norakim procesom przemian. Sytuacja powinna jednak d??y? do równowagi, która jest zdrowa dla ca?ej gospodarki. W chwili obecnej mamy do czynienia z lekkomy?ln? polityk? faworyzowania du?ych graczy (zgoda na budowanie korzystnych dla nich rozwi?za? komunikacyjnych, jak w przypadku Pozna? City Center, czy kredytowanie budowy w przypadku CH Posnania). Ta sytuacja powinna ulec zmianie.


1 komentarz

Dlaczego galeria handlowa w miejscu PKS-u zaszkodzi wrocławianom? [ANALIZA] ⋆ Wolny Wrocław · 4 maja 2016 o 7.09

[…] do producentów, którzy przywiązują małą wagę do lokalnego patriotyzmu. Jak wykazały badania przeprowadzone w Poznaniu: Zbyt duża liczba centrów handlowych oraz obiektów wielkopowierzchniowych ma niekorzystny wpływ […]

Dodaj komentarz

Avatar placeholder