Dostęp do informacji publicznej – zapytanie do Prezydenta Kruszyńskiego

Opublikowane przez IdP w dniu

W zwi?zku z ustaleniami z Prezydentem Kruszy?skim, na spotkaniu w sprawie usprawnie?, gdzie Prezydent wyrazi? zdziwienie odmow? dost?pu do informacji publicznej przez ZTM (dane dot. sprzeda?y biletów) przedstawiamy pismo do Prezydenta Kruszy?skiego z pro?b? o udost?pnienie odpowiedzi ZTM na wniosek Prezydenta.

 

Szanowny Panie Prezydencie,

zwracamy si? z pro?b? o udost?pnienie odpowiedzi dyrektora Zarz?du Transportu Miejskiego na Pa?skie zapytanie z 25 wrze?nia br. o wyja?nienia w temacie odmowy udost?pnienia danych sprzeda?owych buy xenical boots przez ZTM opinii publicznej. 

Wyra?amy nadziej?, ?e dane pierwotne b?d? publikowane regularnie oraz dost?pne na stronach internetowych ZTM dla ka?dego obywatela. Podkre?lamy, i? ZTM ma prawo do zamieszczania swoich interpretacji dotycz?cych dynamiki sprzeda?y i jednocze?nie ma obowi?zek pe?nego udost?pniania danych mieszka?com.

Utrudnianie dost?pu do danych jest niedopuszczaln? praktyk?, która stoi w sprzeczno?ci z zasadami spo?ecze?stwa obywatelskiego. Takie dzia?ania szkodz? wizerunkowi samego Urz?du Miasta oraz niwecz? jakiekolwiek próby dialogu spo?ecznego z mieszka?cami.

Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder