Drogi – tak, przejścia podziemne – nie

Opublikowane przez IdP w dniu

dworzec_hannoverW dniu 1 sierpnia 2012 ZDM zamie?ci? projekt uk?adu komunikacyjnego wokó? ZCK Pozna? G?ówny w celu konsultacji spo?ecznych. W bardzo arogancki sposób postawiono mieszka?ców prawie przed faktem dokonanym – okazuje si?, ?e 24 lipca br. dyrektor ZDM z?o?y? w WUiA UM wniosek o wydanie zezwolenia na realizacj? inwestycji drogowej dla I etapu ca?ej inwestycji, czyli przebudowy istniej?cych dróg publicznych (Sk?adowa, Towarowa, Matyi). Niezrozumia?e jest dla nas, ?e zwlekano z konsultacjami przez pó?tora roku, kiedy na zlecenie, za pieni?dze Trigranitu tworzono projekt uk?adu drogowego!
Z przykro?ci? stwierdzamy, ?e próbuje si? nam zafundowa? przestarza?e rozwi?zania, kosztoch?onne i niefunkcjonalne, których utrzymanie b?dzie drogie, a jako?? u?ytkowania niska. Mowa tu o budowie tunelu podziemnego dla pieszych pod projektowanym przystankiem tramwajowym przy skrzy?owaniu Matyi-Towarowa-Nowotowarowa. ZDM proponuje wpuszczenie ludzi pod ziemi? tworz?c nowe bariery zamiast u?atwie? dla ogromnej rzeszy mieszka?ców i przyjezdnych na co dzie? korzystaj?cych z dworców PKP i PKS.  Stowarzyszenie “Inwestycje dla Poznania” uwa?a przej?cia podziemne za obiekty zb?dne dla miejskiej infrastruktury. S? to inwestycje w wi?kszo?ci przypadków szkodliwe, dyskryminuj?ce pieszych, czyli najwi?ksz? grup? u?ytkowników ruchu w miastach. Sprzyjaj? patologizacji przestrzeni miasta, czyni?c j? niebezpieczn? i nieprzyjazn? dla u?ytkowników oraz tworz?c przy tym dodatkowe bariery w poruszaniu si?.

Szczególnie absurdalny wydaje si? pomys? ich budowy przy ogromnym centrum komunikacyjnym, które, jak sama nazwa wskazuje, powinno by? zintegrowane. Przestrze? ZCK i okolicy, przez któr? rocznie ma korzysta? ponad 21 mln pasa?erów, powinna by? przede wszystkim przyjazna pieszym! To oni z walizkami, czy torbami, b?d? przemieszcza? si? w tym, pozbawionym wygodnych i funkcjonalnych przej?? na poziomie ulicy, rejonie. Potrzebny jest zatem priorytet dla ruchu pieszego. B??dem jest tworzenie dodatkowych przeszkód, barier nie do pokonania generic for accutane zw?aszcza dla najbardziej dyskryminowanych uczestników ruchu (osób starszych oraz niepe?nosprawnych). Tymczasem zamiast wydawa? pieni?dze na rozwi?zania przestarza?e (których koszty mo?na liczy? w milionach z?), warto by je zainwestowa? chocia?by w odnow? i przebudow? starego placu Dworcowego.
Miasta w zachodniej Europie zrezygnowa?y z tego typu niew?a?ciwych rozwi?za?, które s? nieprzyjazne mieszka?com. W?adze Poznania powinny wyci?gn?? wnioski z do?wiadcze? swoich partnerów (chocia?by Hanoweru) i zacz?? racjonalnie inwestowa? w uk?ad drogowy. Zamiast budowy wiaduktów-widm czy przej?? podziemnych, nale?y skupi? si? na potrzebnych inwestycjach (np. Nowa Naramowicka).

Centrum miasta nie jest w stanie obs?u?y? wzmo?onego ruchu samochodowego, podporz?dkowywanie projektowania przestrzeni pod ten rodzaj ruchu (z tym mamy obecnie do czynienia w pozna?skim ZDM) zem?ci si? na nas bardzo szybko. Oznacza to dla nas wszystkich korki oraz wi?ksze koszty utrzymania infrastruktury.
Czy w?adze miasta s? na to gotowe w obliczu du?ej dziury bud?etowej?
Sta? nas na wyrzucanie pieni?dzy w b?oto zamiast budowy dróg, tam gdzie s? naprawd? potrzebne?


Serdecznie zapraszamy do masowego udzia?u w konsultacjach spo?ecznych.

ZDM zdaje si? ignorowa? g?os spo?eczny i bagatelizuje podej?cie do wypracowania dobrych rozwi?za? dla jednej z najwi?kszych inwestycji komunikacyjnych ostatnich dziesi?cioleci w Poznaniu! Poddanie do szybkich konsultacji w ?rodku sezonu wakacyjnego tak wa?nego projektu uwa?amy za niedopuszczalne.

PS. W zdumienie wprawia nas ra??ca niekonsekwencja w dzia?aniu w?adz miasta, z jednej strony na zaproszenie prezydenta Grobelnego w sierpniu przyjedzie Jan Gehl (?wiatowej s?awy urbanista promuj?cy przyjazne rozwi?zania dla ludzi), z drugiej strony w instytucjach miejskich wci?? ?ywe jest my?lenie z lat 70 XX wieku, które wpycha ludzi pod ziemi?.
Chcieli?my zada? Prezydentowi publicznie pytanie “Czy wizyta prof. Gehla jest tylko zabiegiem PRowym czy chcemy naprawd? wdra?a? w ?ycie rozwi?zania, które on promuje?”

Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder